La Germania de Mallorca

en versió escrita

per

Llorenç Buades Castell

Joanot Colom, instador

obra de Gabriel Reiners (1856)

    D'aquells anys--veure--

        Pròleg

Any 1520 , Any 1521, Any 1522, Any 1523, Any 1524       

       Cloenda