Any 1524


Propietats:

Llodrà (Manacor): Joan Llodrà

Vall de la Nou (Manacor) : Ramon Torrella

Biosca (Manacor): Joan Miquel Ballester Tugores

Gallicant (Manacor): Joan Miquel Ballester Tugores


10 de gener de 1524-Bartomeu Fuixer i la seva muller Bàrbara, habitants de la vila de Santa Margarida, fan donació entre vius a Llucià Tornamira, donzell de Mallorca, d'unes sorts de terres situades a la mateixa vila, les quals estan sota el domini de Pere Ramon de Safortesa, donzell de Mallorca.

22 de gener de 1524- Convocats y congregats en la manera acostumadada com digueren los honorables en Franc Exertell, Jaume Ferrer, Berenguer Maure y Antoni Castell,, jurats y lo dit Franc Exertell, Antoni Sureda, Johan Ullestret, Andreu Soliveres, Jaume Soliveret, Pera Feliu, Antoni Castell, Mateu Girard, Miquel Truyol y Marti Prats y Joan Marquet consellers lany present de la Villa de Alcudia novament feta Ciutat de gràcia per la S.C.R.M. en un pati de la Iglesia o monestir sots invocació de la. Verge Maria de la Victoria, construït en la part de la montanya del terme de dita Ciutad.Sobre la propositio feta per lo venerable Pare frare Antoni de Avila, prior del dit monestir, fonch conclus y determinat per lo dit Consell nemine discrepante, sino en Johan Marguet y Andreu Soliveres en los caps davall mensionats.
Primo que tots los bens de dit Monestir que lo Rt. P. f. Antoni Davila entén acomanar que los Jurats haguen aquells acceptar y tenir en comanda ab benefici de inventari y aquells no puguen distribuir sino a voluntad del dit P. f. Antoni o altre tenint de ell potestat per útil e subventio del dit monestir.
Mes determinaren y concediren que les pertinéntias del dit monestir sien de la Font del Jonch, del Cami de la V. M.de la Victoria- tirant per lo cami de les faldes del pujol del dit Montolivet, y daqui tirant fins lo torrent del Aledernar, y daqui fins a la creu de Montesion de la mata del fangar y daqui tirant al'mirador sobre la dita font. En aquest cap ha dissentit Joan Marquet.
Mes avant donaren poder a dit R. P. f. Antoni Davila, Prior del dit Monestir e a sos succesors de poder fer set o dotze hermitoris del port major al port menor de la present Villa e Ciutat a la part de la montanya ahont ben vist sera al dit Prior o asos successors.
Mes determinaren y donaren potestat als honorables Jurats de poderse fer xies de drap que volran folrades de seda e de la manera quels aparra, discrepant en asso Andreu Soliveres demunt dit"
A. H. M. Baratillo del Paborde Terrasa, T. II. pag. 107.

El 31 de gener de 1524 es reuneix el Consell a la Casa de Nostra Dona de la Mamella de Llucmajor per acordar les composicions per les imposicions derivades de la Germania.

7 de març de 1524-Carlos V escriu des de Vitòria al procurador Reial perquè es respecti l'elecció de Jaume Pujol com abat de la Real contra les pretensions del papa i de l'abat de Poblet que volien Gaspar Martí.


14 de març de 1524 - Cinc persones que portaven vitualles als reclosos  són condemnats a galeres.


30 de març de 1524 - L'escultor Martí Comes es compromet a la construcció del retaule major de l'església de l'Hospital General de Ciutat.

Abril- L’exèrcit reial deixa Mallorca, tot i que en resta encara un contingent.

Dia 11 d'abril de 1524 moren executats pels mascarats els agermanats, Jaume Quintana de Binissalem, Llorenç Serra, sabater, Bernadí Delfabre, Joan Rosselló, Antoni Colom de Felanitx, germà de l'instador Joanot. El ferrer Jaume Escrivà, fabricant de bombardes, és penjat al Sitjar i el teixidor Bernat Sagrera mor esquarterat.

El 30 d’abril, són executats Jaume Oliver “Botifoc” i Miquel Boscana, paraire.

7 de maig de 1524 - El rei Carlos confirma en el càrrec l'abat de sant Bernat, Jaume Pujol.

11 de maig de 1524 - Jerònia Palou Santacília, viuda de Joanot d'Armadans es casa amb Joanot de Berard Gual Sabater Moix.

26 de juliol de 1524- Són admesos a composició setanta poblers, delats i inculpats d’haver participat o servit
i consentit en lo levament del poble de la present illa e d’esser estats de la voluntat de la germania que en dit regne era estada introduïda… segons la qualitat de les culpes i facultat de llurs béns. Pugen en total 1525 ll. Destaquen:
- Joan Ferragut i Jaume Ferragut (difunts) 100 ll
- Martí Serra de Gaieta 100 "
- Joan Cerdà de Vernissa i son fill: 80 "
- Miquel Ferragut (difunt) i Antoni Ferragut: 70 "
- Antoni Serra del Pou: 60 "
- Joan Caldés: 60 "
- Pere Mir: 60 "
- Joanot Serra: 50"
- Joan Palou: 50 "

30 de juliol de 1524 - Francesquina, vídua de Bartomeu Baró ven la possessió de Vinromà (Muro) que heretà del seu marit, a Miquel Joan de Santmartí.

5 d’agost de 1524 Moren executats els agermanats encara alçats Marc Torrents i Macià Roberts, paraires, Joan Oliva de Selva, Antoni Sastre de Sant Joan.

17 d'agost de 1524 - Bernat Cotoner, fill d'Esclarmonda, de qui és procurador, el mercader Jaume Domingo i els picapedrers Miquel Cerdà i Joan Llorenç, acorden la reparació del molí que tenen aprop de la Porta Pintada ,  de la síquia i del corral amb un portal der passar del molí al corral. (ARM, Prot. R-592, 39v).

30 de setembre de 1524 -És executat l’agermanat petrer Llorenç Vadell que encara seguia alçat.

El 3 d’octubre es fan públiques les multes de 119 implicats en la Germania, de Binissalem (Lloseta inclosa).

19 d'octubre de 1524-Entre els inculpats en el seguiment de la Germania a santa Maria del Camí i repressaliats econòmicament per aquest fet cal destacar que Onofre Jaume  de s'Arbossar va ser sentenciat a mort. De les famílies més afectades cal destacar: vuit homes amb el cognom Babiloni ( Joan, Joanot, Pere, Perot, Onofre, dos amb el nom Jaume, Bartomeu ), quatre membres dels Jaume del Arbossar (Antoni,Pere, Onofre i Bartomeu) ; set dels Canyelles, de Buch (Pere , Bartomeu i Mateu), de Son Barca (Gabriel) i de Són Llaut (Pere) , més Pere Canyelles Martí i Joanot Canyelles; Jaume Seguí, de Son Seguí; tres Busquets, un de Buch (Joan Busquets), i  Antoni i Jona probablement establerts a  Santa Eugènia; vuit Mascaró, de Son Mascaró (Onofre, Jaume, Bartomeu,tres amb el nom de Pere, dos amb el nom de Joan).

8 de desembre de 1524 - El Lloctinent General ordena pagar 30 lliures al Veguer de la Cort pels treballs de guardar agermanats en el Castell de Bellver, que varen ser executats, uns esquarterats i altres penjats entre els quals hi havia Blai Rexach d’lnca. (R.P. 2042 foli 200)


El 22 de desembre moren executats els alçats Joan Garcia, boter, Antoni Penjat, i Sebastià Ramonell de Campos.

El 28 de desembre, 47 esporlerins són multats per delicte de Germania.

Les multes o composicions que es reclamaren als agermanats de Mallorca sumaren 113.288 lliures (453.152 jornals) , però també havien de pagar molts que no havien participat a la germania perquè havien estat “alliberats”. A més d’això havien de pagar els mals que havien fet a les propietats dels mascarats.

Composicions a pagar per fets de la Germania a Sa Pobla:

Joan Pelegrí....... 8 lliures.
LLorenç Ferragut fill de Bernat .....30 lliures.
Valentí Ferragut i el seu fill Esteva Ferragut......30 lliures.
Joan Amer......10 lliures
Guillem Serra , menor, ......10 lliures
Bartomeu Serra......10 lliures.
Miquel Serra .....16 lliures.
Gabriel Cladera i Lluc Cladera, germans.... 16 lliures
per ço de les dites coses vos fas la present certificatória de la mia ma y registrada y segellada Data en Mallorques a xxvi de juliol any Mil Dxxiiij.
Bernat Janer notari

Pere Valella ....16 lliures
Joan Caimari .....8 lliures.
Guillem Caimari .... 25 lliures.
Pere Caimari, quondam, .....30 lliures
Joan Mulet .......20 lliures.
Antoni Cantallops .... 20 lliures
Joan Cantallops ......16 lliures
Joanot Cantallops.....15 lliures.
Miquel Cantallops..... 12 lliures.
Gabriel Cantallops......10 lliures
Berthomeu Cantallops son fill .....16 lliures
Joan Cantallops frare ...... 10 lliures
Joan Cerdà de Vernissa i el seu fill Bartomeu Cerdà.....80 lliures.
Guillem Cerdà i el seu fill Rafel.....20 lliures.
Gabriel Pons.... 30 lliures.
Joan Simó.  peraire.....20 lliures
Pere Balle i Gabriel Seguí.... 35 lliures
Pere Puig .....16 lliures.
Rafel Serra....12 lliures.
Matheu Serra, quondam  i el seu fill Joan Serra.....20 lliures
Llorenç Serra de Biniatria..... 16 lliures
Miquel Serra ..... 12 lliures.
Miquel Crespi...... 18 lliures.
Guillem Crespí.....12 lliures.
Pere Serralta...... 20 lliures.
Guillem Coll..... 20 lliures.
Antoni Serra del Pou ....60 lliures.
Marti Serra del Pou......16 lliures.
Gabriel Serra de plaça...... 8 lliures.
Gabriel Serra .....10 lliures
Vador Serra ..... 12 lliures.
Miquel Pere Serra ......15 lliures
Joan Estrades ..... 10 lliures.
Jaume Poquet fill de Jaume ..... 40 lliures.
Joan Ferragut i Jaume Ferragut quondam ...... 100 lliures
Joan Ferragut, quondam (mort)......15 lliures.
Berthomeu Ferragut Valentí quondam.... 20 lliures.
Antoni Ferragut "dragó", .....25 lliures
Joan Palou.....50 lliures
Jaume Cladera ......10 lliures
Joan Caldes ......60 lliures
Antoni Guixar......16 lliures.
Gabriel Guixar.....20 lliures.
Miquel Poquet quondam vint liures dich xx .
Pere Salvador quinze liures dich xv
Matheu Martí setze liures dich xvj
Antoni Seguí deu liures dich x
Joan Forner setze liures dich xvj
Bernat Soler quinze liures dich xv
Gabriel Fornari quondam deu liures dich x
Miquel Ferragut quondam i c .
Antoni Ferragut setanta lliures dich Lxx
Bernat Cladera dotze liures dich xij
Bernat Simó dotze liures dich xij
Steve Benet deu liures dich x
Miquel Tortrella setze liures dich xvj
Joanot Serra sinquanta liures dich L.
Martí Serra de Gayeta cent liures dich C .
Pere Mir sexanta liures dich Lx.
Guillem Oliver setze liures dich xvj.
Joan Caldes dotze liures dich xij .
Matheu Company fill de Matheu quinze liures dich xv .
Joan Masana fill de Simó setze liures dich xvj .
Rafel Floregat devuyt liures dich xviij .
 

 

Campanet

Primo Gabriel Pascual cent sexanta liures
Pere Pasqual de la Alqueria
Joan Pasqual son cent Vit y sich liures dich Cxxv .
Antoni Mestre vint liures dich xx
Miquel Guerau quondam setanta sinch liures dich Lxxv .
Miquel Biscara quondam cent vint y sich liures dich Cxxv .
Jacme Betnasser de Biniatró trenta liures dich xxx .
Johan Betnasser cent vint y sich liures Cxxv.
Johan Ferrer Caselles trenta liures dich xxx.
Miquel Biscara Vell
Miquel Biscara vuytanta liures dich Lxxx.
Miquel Biscara son fill
Pere Strany vint y sich liures dich xxv .
Pere Strany de Ularó vint y sich liures dich xxv .
Gabriel Borràs vint liures dich xx .
Pere Sequier gros devuit liures xviij .
Miquel Strany de Ularó quinze liures dich xv .
Berthomeu Scala vint y sich liures dich xxv .
Johan Pasqual deu liures dich x .
Pere Pons maior
Arnau Pons cent vint y cinch lliures Cxxv
Pere Pons menor vint liures dich xx.

Jacme Sequier dotze liures dich xij .
Miquel Sequier gros dotze liures dich xij .
Tomas Pons trenta liures dich xxx .
Miquel Martorell vint liures dich xx .
Nofre Sequier setze liures dich xvj .
Joan Capo vint y sinch liures dich xxv .
Joan Capó menor quinze liures dich xv .
Pere Buades deu liures dich x .
Miquel Buades setze liures dich xvj .
Damià Crespí dotze liures dich xij .
Gabriel Lompart setze liures dich xvj .
Berthomeu Pallerés quondam
Damià Pallerés cent vint sinch lliures Cxxv
Joan Pallerés trenta liures dich xxx .
Miquel Pons devuyt liures dich xviij.
Miquel Buades quondam deu liures dich x .
Pere Buades vint liures dich xx.
Joan Torrents sinquanta liures dich L .
Guillem Alamany quoranta liures dich xxxx .
Nicholau Serra dotze liures dich xij .
Miquel Serra son fill vuyt liures dich viij .
Francesch Moner quinze liures dich xv .
Andreu Capó sinch liures dich v.
Rafel Gil setze liures dich xvj .
Andreu Moll deu liures dich x .
Joan Català maior quinze liures dich xv.
Pere Torrents Colom quoranta liures dich xxxx .
Berthomeu Pasqual setze liures dich xvj .
Jacme Vey fill de Johan trenta liures dich xxx .
Simó Vey vint liures dich xx
Antoni Alsina devuyt liures dich xviij
Johan Bordoy fill de Cabriel quinze liures dich xv
Pere Pasqual devuit liures dich xviij
Miquel Pasqual vuyt liures dich viij .
Antoni Borràs quinze liures dich xv .
Guillem Pasqual sexanta liures dich Lx.
Guillem Biscara dotze liures xij .
Damià Strany quinze liures dich xv .
Andreu Borràs deu liures dich x .
Nicholau Serra quinze liures dich xv .
Rafel Antich vuyt liures dich viij .
Antoni Togores quinze liures dich xv .
Miquel Quintana dotze liures dich xij .

Joan Strany deu liures dich x
Miquel Tortrella maior dotze liures dich xij
Ramón Martorell setze liures dich xvj
Juan Martorell fill de Arnau quinze liures dich xv
Leonart Martorell dotze liures dich xij
Berthomeu Guerau dotze liures dich xij
Antoni Guerau son germà setze liures dich xvj
Antoni Torens vuit liures dich viij
Sebastià Capó setze liures dich xvj
Johan Sequier fill de Pere gros quinze liures dich xv
Pere Borràs setze liures dich xvj
Miquel Lompart noranta liures dich Lxxxx
per ço de les dites cosses vos fas la present certificatoria de la mia ma y
registrada y segellada y Data en Mallorques xxviij de juliol any Mil D.
xxiiij
BERNAT JANER notari

GUILLERMO LLINÀS Y SOCÍAS
A. H. M. = Llibre de Lletres certificatories de la Germania. (A. H.4806)any 1505 a Mallorca ixent