CRONOLOGIA BREU REFERIDA A MALLORCA

Any 1525

Any 1525-Son Vida (Palma) és propietat de Mateu Vida.

Any 1525-Jaume Moragues de Muro, «de germania y affectat y gran desmandat», va alçat.

El 9 de gener de 1525 Antoni Binimelis, assaonador i Francesc Leso, calceter, agermanats, són executats a Barcelona.

El 6 de febrer de 1525 és executat l'agermanat de Felanitx Miquel Oliver que encara anava alçat. Confisquen els béns de 10 agermanats de Palma.

16 de juny de 1525 - El Lloctinent General ordena al Batle d’Inca manant que faci pagar als jurats de dita vila I’import de 50 somades de vi preses a Guillem Salzet i Onofre
Martorell per provisió del Camp Reial. ( AR 272 foli 84/g)

21 de juny de 1525- Arriba a Mallorca, Carlos de Pomar, lloctinent general , aragonès, amb un sou assignat de 1700 lliures.

3 d'agost de 1525-Miquel de Gurrea lloctinent general, a instància del magnífic mossèn Martí de la Cavalleria, procurador de Joan Pardo doctor en lleis habitant de València, mana que embarguin les cases a Miquel Garau botiguer, pel deute que té amb Martí de la Cavalleria de 16 ll. pel cens de les cases.

14 d'octubre de 1525- Tomàs Serra Domènech, rector d'Alcúdia,  és nomenat capellà de palau de Carlos I.

El 16 de novembre de 1525 són arrestats en els seus domicilis mossèn Miquel Santjoan, mossèn Pere Sala i mossèn Francesc de Villalonga.(ARM-RA-CR-ECC 1525-29, f. 13 v.)

31 de desembre de 1525- En l'any MDXXV lo dia acustumat feu lo sermó lo M. Rt. Mestre Raphel Arnau, del Orde de la Sagrada Verge Maria de la Mercè.

endavant