Any 1500 - Propietaris a Llucmajor:Bartomeu Mas (Rafal dels Porcs, MiquelTomàs (El Pedregar), Simó Puig (Cortada), Mateu Garau (Els Ullastres)    Joan Garcia (La Llagostera) Jaume Mas (Gomera    ), Andreu Puig (Les Teringades), Gabriel Salvà (Es Rafal)Bartomeu Mas (Merola), Antoni Tomàs (El Puig), Miquel Serra (Beniferri), Bartomeu Julià (L'hereu)    Antoni Tomàs (Les Males Cases)

Any 1500- Fam a Mallorca per manca de blat.

   
Any 1500- Jaume Buades és jurat d'Inca.

Any 1500 - Maties Malonda és el batle reial d'Escorca.

Any 1500- Colònya (Pollença) és propietat de Cristòfol Bosch.

   
Any 1500- Mateu Moragues Calafat estableix la muntanya de Son Moragues al doctor Muntanyans.

   
Any 1500- Gabriel Burgues...per auctoritat de nostro offici hagam dada licencia у facultat anan Jacme Palou, Andreu Palou, Joanet Palou e Jaume Monroig de le Vila de Bunyola de cavar e fer cavar e sercar or e argent axi amonedat com no monedat e qualsevol altres mines en qualsevol part de le present ylla ab pacte que del que trobaran hagan dar anos en nom del Sor. Rey les dues parts deduydes les despeses у laltre terça part sie dels demunt anomenats. En axi emperò que paguen los dans que feran en qualsevol possessió cercant les dites menes les quals poden cavar e fer cavar ab qualsevol ferramenta sia necessari.(Lletres del Procurador Reial 1500 1518)

   
Any 1500-Simó Serra cobra del clavari de Manacor per haver presentat 573 peus d'ocells.                                                                        terrencs                                                              

                                        Pere Terrencs “Santa Aina amb la Verge i Jesús” ca. 1500. Prové de la capella de Santa Aina de l’esglèsia parroquial de Sant Bartomeu d´Alaró.

   
Any 1500- Francisco de Oropesa, inquisidor a Mallorca.

   
18 de gener de 1500- Lleis sumptuàries: "...que daci avant algu no puxa aportar de pare, mare ni muller, lo capirò de dol al cap mes avant de xv dies e altres quinse dies la gramalla e capirò al coll, e apres lloba a son
pler e per un mes la barba; e si es dona lo vel o beatilla negra al cap xv dies e daqui avant blanch. Lo pare e mare del fill e de  la filla haguen portar lo mateix dol. De germa e germana sogre e sogra, lo capirò al cap vuyt dies e altres vuyl dies la gramalla, e la dona vuyt dies sols lo vel o beatilla negra. De tots los altres parents se puxen portar tres dies capirò al cap e gramalla altres tres dies e apres lloba tant com volran, la qual lloba sols toch en terra; e acó sots pena de x llrs. aplicadores ço es un ters als murs de la ciutat, altra ters als cofrens reyals y laltra la mitat al magnifich mostasaf, exequtor de la present ordinacio, y laltra mitat al acusador."
   
19 de gener de 1500 - El picapedrer de Llucmajor Jaume Armengol es casa amb Joana Adrover, donzella, de Felanitx. (ARM, Prot. T-837, f. 55-55v.)

   
Dimarts, 11 de febrer de 1500. Miquel Guilard, la seva dona Miquela i el seu fill Amoni reconeixen deure a Lluís Jorba notari i procurador de les monges de Jonqueres, 32 lliures i 10 sous per un molí d'Alaró, i que pagaran la meitat per juliol i la resta per Sant Andreu. (ARM, Prot. M-682, 25).

   
19 de febrer de 1500- Inventari d’Alemany d’Espanya, notari que vivia en el carrer del Sol a la parròquia de Santa
Eulàlia.
   
26 de març de 1500 Jaume Irlis, llibreter, per pagar el preu d'una casa comprada a Gaspar Mora, doctor en drets, situada a la plaça de Cort, davant la presó reial, ven a Mateu Moranta, notari, 2 lliures censals, pel preu de 25 lliures.

   
16 de maig de 1500-Prohibició d'entrar capells i "sombreros" que siguin fets fora de la Ciutat i Regne.

   
18 de juny de 1500-Antonio del Pozzo nomena procuradors al doctor Nicolau Montanyans i a Lluis Berard .

   
29 de juliol de 1500-Jaume Bordoi, resident a Nàpols ven a Joan Sagrera "major", picapedrer un troç de terra a Felanitx dit "Lo Clergue" per 38 lliures (ARM, Protocols, G-96).

   
22 de setembre de 1500- Ferran d’Antequera reclama el pagament del dot del maridatge de la seva filla, infanta Maria, i encarrega a Gregori Burgues de la cobrança

   
3 d'octubre de 1500-Francesquina, muller d'Antoni de Galiana, donzell , fa donació entre vius al seu oncle Berenguer de Montornés, donzell, del seu dret de lluïr i recuperar les 20 quarteres de forment que havia venut i que corresponien al cens de 30 quarteres de forment que rebia anualment per la propietat anomenada la casa Branca.

   
18 d'octubre de 1500- Mor Pere Daguí, lul·lista.

   
23 de novembre de 1500-Mor Bartomeu Caldentey, lul·lista.

  
 3 de desembre de 1500- Jaume, Andreu i Joanot Palou, i Jaume de Montroig obtenen llicència per cavar, cercar or i argent. En rebran un terç i pagaran el dany que facin.

 

Cor de la Seu

Pere de Castellitx

Pere de Castellitx
      

   

     

Veure: La Germania de Mallorcaany 1505 a Mallorca ixent