Any 1501Any 1501-Mor l'advocat fiscal Tomàs Armadans Borrassa.

   
Any 1501 -Miquel de Pacs lloga a Pere Sala dos molins fariners que té a la baronia de Bunyolí.

   
Any 1501- Mateu Moragues Calafat de Son Moragues (Valldemossa) estableix el bosc de Sa Beurada al doctor Montanyans.

   
L'any 1501, Sebastià Rigolf cobra del clavari de Manacor per haver presentat 900 parell de peus d'ocells.

     
6 de febrer de 1501-Breu apostòlic donat a Roma que imposa l'excomunió als que compren alums de Turquia, fet que recorda el vicari general Guillem Grua.

   
Febrer de 1501- Nicolau Costa i Jaume Oliver, són els sobreposats de l’ofici dels carnissers. (ARM, Prot. P-397, f. 39v-40). Joan Bibiloni era sobreposat de l'ofici de paraires.

     
26 de març de 1501-Salvador Riera, habitant de la parròquia de Manacor, fa donació entre vius al seu cosí germà Jaume Ballester, doctor en lleis, de dos rafals que té a la parròquia de Petra, un en franc alou i l'altre sota domini dels hereus d'en Jordi de Sant Joan, donzell.

  
 3 d'abril de 1501 - Guillem Grua, vicari general del bisbat disposa l'excomunió dels que comprin alum de Turquia.

   
18 de maig de 1501 - El governador de Mallorca ordena al de Menorca la detenció del terrisser Pere Saina i del teuler Mateu Cortal, fugits amb el bergantí d'en Rossinyol quan estaven en custòdia de Cristòfol Vilaplana i del terrisser Joan Ramon que s'havien compromès a lliurar-los a la justícia o a pagar 120 lliures en compensació.

     
Juliol de 1501- Giorgio Andero, renegat eivissenc, opera en cors a Gallipoli (Gelibolu)

     
Juliol de 1501-El Consell municipal de Manacor paga a Pere, esclau de Miquel Ballester per l'extermini d'ocells teuladers.

     
26 de juliol de 1501-Pere Terrencs, pintor, cobra dues lliures per haver pintat una bandera blanca per a Manacor.

   
Agost de 1501-Pere Joan Safortesa, nou advocat fiscal.

   
Agost de 1501 - Kemal Rais actua en cors als mars de Mallorca després de capturar 1050 sards.

    
3 d'agost de 1501 - El misser Joanot Gual obté en establiment emfitèutic Son Verí de Marratxí de Joan i Lluc Roig.

    
25 d'agost de 1501- Pere Joan de Sant Joan, senyor de la meitat de la baronia del comte d'Empúries, i Salvador Cerdà, en nom de Ramon de Sant Martí ,senyor de l'altra meitat de la baronia i que gaudeix del domini útil de Son Sant Martí, cedeixen als jurats i a la vila de Muro el dret a pescar i caçar en els estanys que es troben en el pinar comú.

     
26 d'agost de 1501-Joana, esposa de Berenguer de Montornés, donzell de Mallorca, fa donació a Isabel, filla del difunt Jaume Avella i esposa de Francesc Miquel, mercader de Mallorca, de 25 ll. que rebrà després de la mort de dita Joana, com a complement de la dot de 200 ll. que aportà.

    
setembre de 1501-El rei Ferran confirma a Joan Aymerich, lloctinent i governador de Mallorca, en el seu càrrec amb el salari de 1200 lliures anuals i una gratificació anual de 500 lliures.Aymerich tenia l'oposició de les partides del Born, de l'Almudaina, de l'Administració, del bisbe i del Sant Ofici.

     
15 de setembre de 1501- Pau Sureda (de Sant Martí) és investit cavaller de Sant Martí d'Alanzell pel rei Ferran.

   
Octubre de 1501-Tomàs Malferit forma part de la comissió que pacta el repartiment de Nàpols amb França.

     
19 d'octubre de 1501-Pere Carreres, prior de Sant Joan del Mar, obté llicència per cercar or a Mallorca.

   
21 de desembre de 1501- Moren executades pel Tribunal del sant Ofici, Angelina,de Joan Morro,sabater,Coloma Piña, Coloma d'Arnao, Fransoia de Pau Martin,tintorer, Esclarmonda,esposa de Jaume Rossinyol,Isabel Llunes,esposa de Bernat Llunes i Pereta Gener.

    
17 de novembre de 1501- Testament de Pere Joan Vivot,donzell, que vol ser enterrat a la capella de sant Julià a sant Francesc.


 
sant Pere i sant BernatDetall del portal de sant Pere i sant Bernat
Portals barrocs de l'hospitalet de sant Pere i sant Bernat. Acabat l’any 1775, segons Santiago Sebastián, el disseny va ser d' Antonio Mesquida i la decoració de la façana de Miguel Thomas.

23 de novembre de 1501 - Joan Borràs funda l'hospitalet de sant Pere i sant Bernat.

endavant