planell de santa Creu

 


illeta des corp


sant pere

Carrer de sant Pere: arc gòtic de l'antic alfòndec d'Hom de Déu

forn de la Glòria 9

Finestra renaixentista del carrer del Forn de la Glòria,9

carrer de can boneo

Finestres del carrer de Can Boneo

carrer de la Protectora

Pati de Can Rosselló en el carrer de La Protectora

C/.de La Protectora
 

La Protectora

montenegro despuigL

Pati  de Can Despuig


escut despuig montenegro


coronelles montenegro 4

coronelles montenegro

Montenegro 1 Palma

Imatges del carrer Montenegro i del Casal dels Despuig

terratsanta creu, portalcripa de sant Llorenç

 

Portal de la cripta gòtica de sant  Llorenç i Campanar de Santa Creu vist des del carrer des Forn de S'Olivera.


Any1229-Després de la conquesta els magnats obtingueren els districtes de la part baixa de la Ciutat corresponents a les parròquies de sant Jaume, santa Creu i bona part de sant Nicolau.

Any 1232-Berenguer de Palou,bisbe de Barcelona, obté la parròquia de santa Creu.

28 de juliol de 1232 - Nuno Sanç estableix al marsellés Beamont Zacolao unes cases al costat de la drassana.

 

Dia 20 d'abril de 1236- Bernat de Cardona i la seva esposa Catalana compren un solar proper al Pont Jussà per fer-hi unes cases.

25 de febrer de 1241- Arnau Castaller ven a Bernat de Santa Cira un obrador i un hort, en la zona dels voltants de les drassanes que fou de Nunó Sanç i que confrontaven amb el forn d'en Bonafè.


El 6 de febrer de 1269 Lancio i Domingo Cardicer s'estableixen a prop de la Drassana.

planell Llotja de Palma

Des del moll es va directe a la porta d'entrada al carrer de la Mar.carrer de la Mar - Ciutat de Mallorca

Dia 27 de març de 1274 Arnau Benet estableix un pati al carrer de la Mar de Ciutat, a  Pere de Ridaura.

27 de gener de 1289-Llorenç Espaser s'estableix a un obrador del carrer de la Mar.

7 d'agost de 1289-Castelló Espaser queda establert a una torre (de la muralla) al carrer de la Mar. Està vora l'Hospital de Jerusalem.

27 de febrer de 1291- Guillem Adrover queda establert a unes cases i corral vora de la Drassana.

Dia 14 d'abril de 1298 el notari Guillem Nadal compra unes cases a Bernat Huguet Provençal vora la font i el forn de santa Creu.

8 de gener de 1333 - Arnau Burguera cobra 20 lliures per la provisió feta per a les obres de la drassana.

Any 1335- Inici de l'església de santa Creu (Ciutat).

29 de setembre de 1335-Guillem Tomàs, beneficiat, ordena la seva sepultura en el cementiri de santa Creu.

Febrer de 1337-Guillem Quadreny, criat, roba tres calces de plata de l'església de santa Creu.

9 d'octubre de 1338-Testament d'Antonina Viverdes, esposa de Pere Delmartí que vol ser enterrada a santa Creu.

L'any 1343 treballaven en la construcció de santa Creu els mestres d'obres Dionís Boscà, Josep Isern i Pere Gilmar.

 

7 d'abril de 1346- Felip Boil aconsella al rei Pere l'expulsió de Palma i del Regne abans dels dilluns de Pasqua de Bernat Pujol, rector de santa Creu.

12 de novembre de 1347-Pere de Boxó en testament ordena ser enterrat a la capella ja començada de sant Pere a santa Creu.

Any 1348-Davant santa Creu hi viuen, Tomàs Ramondo, Nicolau Monfré, i en el puig de santa Creu habiten, Bernat Despuig,Guillem Xanxolo, Pere Palau, Esteva Bocí, Francesc Arbós, Gabriel Alanyà , Gillem Padrosel, Pere Janer i Antoni Llobet (aquests quatre vora el pou de Dousat) i Pere Puyol (al carrer d'en Minguet) .


Any 1348 - El pou d'en Dourer es trobava en el puig de santa Creu.

20 d’agost de 1348 Antoni de Dian cobra per haver fet una pallissada per a la Drassana.

Any 1359 - Bartomeu Avellà que era còmit (oficial en cap) de l'armada que es preparava contra Castella vivia davant l'església de santa Creu.També ho era Guillem Roig que habitava en el puig i Pere Andreu vivia en el moll nou. Sotacòmit era el calafat Nicolau Llorens que habitava a santa Creu en el carrer d'en Buades.

Any 1359 - Silvestre Safont, barceloní que viu a prop de la drassana s'embarca com a ballester en l'armada contra Castella.

Any 1364-Santa Creu té 3609 habitants.

13 de maig de 1401 - Lluc de Mora ven una casa a Esbert Bonafeu situada en el carrer de sant Llorenç, que també es deia d'en Reial.

14 d'octubre de 1403- Desbordament de la Riera a Ciutat. Diumenge. L'aigua tomba les parets dels horts externs de Ciutat als costats de la Porta Plegadissa. Tomba els arcs del tints, el pont proper , els tints i un molí d'aigua. Troben 5000 morts entre el Coll d'en Rebassa i Illetes. L'aigua enderroca les parets dels horts propers al Carme, tots els albergs del carrer de la Mar i alguns albergs en el carrer de Palmer darrera sant Jaume. S'omple d'aigua l'església del Carme i el nivell arriba a 20 pams. Es fa necessari apuntalar l'església de sant Feliu davant la llotja dels placentins.

30 de gener de 1411- Magdalena, vídua del mercader Guillem de Pacs vivia en el lloc dit Banys d'en Renovard.

3 d'octubre de 1436 - El procurador reial estableix a Guillem Sagrera i Jaume Servera in solidum  un solar a la parròquia de santa Creu.


18 de febrer de 1440 - Huguet Barxa, imaginaire i el picapedrer Bartomeu Pons contracten unes obres a fer per al mercader Ferrer Miró a l'alberg d'aquest a la parròquia de santa Creu on han de refer l'arc i fer-ne un de nou similar al de Ferrer Dalmau. (ARM, Prot. M-227, 61v-62.)

20 de novembre de 1445-Mor  el prevere Bernat Cunilleres que és enterrat a santa Creu, església en construcció.

Any 1449 - El boter Joan Pons té unes cases en el carrer de les estores, fora del mur.(ARM C-2509 fol. 14-16v; encant fol. 16v-17 )
 

Any 1450-La viuda de Pere des Lladó vivia al carrer de Sant Llorenç a la parròquia de santa Creu.(ARM C-2509 fol. 68-69v).

Any 1451- L'advocat Bartomeu Ferdinan té un alberg en el carrer del Vi. (ARM C-2509 fol. 61v-63v; encant fol. 67 )

Any 1452- Andreu de Marí té una algorfa en el carrer que no passa o travessa de Tomàs Jofre en el carrer de sant Joan de santa Creu.(ARM C-2509 fol. 124-125 ).

Any 1454- La viuda del mestre d'aixa Antoni Tarragó té una casa al carrer d'en Coa a santa Creu.(ARM C-2509 fol. 187v-188v ).

Any 1455 - La viuda del mariner pere Parets té un alberg en el cantó dels bastaixos.(ARM C-2509 fol. 210-214)

Any 1456 - El boter Gabriel Brull té un alberg en el carrer de les estores, fora del mur vell.(ARM C-2509 fol. 277-279).

Any 1456 - El sastre Pau Serra té un alberg en el carrer de sant Joan. (ARM C-2509 fol. 256v-260 ).

Any 1456 - L'apuntador de draps Nicolau Burgues té un alberg en el carrer de la Mar. (ARM C-2509 fol. 273-275v )

Any 1457 - El mariner Domingo Xuixolo tenia unes cases prop de la portella dels boters.(ARM C-2509 fol. 315-316v).

Any 1457 - Bartomeu Cinc-claus, mestre d'aixa. té un alberg en el carrer d'en Coa, prop de la Porta de santa Catalina. (ARM C-2509 fol. 324v-328.).

Any 1457 - Antoni Alomar viu a unes cases davant la Llotja dels mercaders que són del guardià de mar Antoni Cendra.(ARM C-2509 fol. 320-322v.).

Any 1458 - Salvador Guarrosa, mestre d'aixa té unes cases davant la Llotja dels mercaders. (ARM C-2509 fol.).

15 de gener de 1463 , dissabte- Bonanat Furriols, fuster, es compromet amb  Joan Pallers a fer la coberta del forn en el carrer de la Mar (ARM, Prot. M-412,4v).

15 d'agost de 1460 - Boda de Marc Ballester, fill de Mateu Ballester de Campos amb Caterina Mas, filla del picapedrer Joan Mas. Disposaran d'una botiga i algorfa en el carrer Nou de santa Creu confrontant amb la casa de Joan Mas.(ARM, Prot. C-115, f. 187-187v.).

Any 1463 - El mercader Pere Guilafeny té un alberg en el carrer del Vi.(ARM C-2509 fol. 356-357)

Any 1478-El cartògraf Jaume Bertran viu a l'illeta de Gabriel Martí a la parròquia de santa Creu.

19 d'agost de 1481 - Enfrontaments de mallorquins contra la tripulació de naus de l'armada castellana a Palma en els carrers de la Mar i de sant Joan..

Any 1487 - El cirurgià Miquel de Pacs tenia una casa en el carrer de Jaume Mercer

(ARM R-577 fol. 90-90v ).

Any 1488 - Guillem Dijous, mestre d'aixa, tenia una casa en el carrer de santa Caterina.(ARM R-578 fol. 75-76 ).

11 de juliol de 1488 - Confiscació d'una casa del cantó dels bastaixos de santa Creu i de censals propietat de Joan Alexandre Adrets, metge jueu convers, censalista  i esclavista per part de la Inquisició després de la seva fugida de Mallorca . Era membre del Gran i General Consell.

31 d'agost de 1490 - El mercader de Tarragona Joan Liula obté en subhasta la casa que era del jueu convers Joan Alexandre Adrets del cantó dels bastaixos de la parròquia de santa Creu.

Any 1497-Bòvedes de santa Creu.

Any 1493 - El paraire Llorenç Bertran té una casa amb rentadors i saboneria en el bany d'en Granada. (ARM T-857 fol. 34-44; encant fol. 47)

Any 1494 - Antoni Bisquerra tenia un alberg en el carrer del Vi (ARM R-575 fol. 98-109)

Any 1497 - El cirurgià Jaume Cebrià tenia una casa davant la Riera.(ARM R-575 fol 74-94v; encant 42-73v ).

Any 1500 - Joan Ambròs, bóter, té una casa en el carrer de la Mar.(ARM T-858 fol. 82v-83v encant fol. 87-88).

25 de juny de 1502 -Joan Frexes compra una casa davant Sant Antelm, de la parròquia de santa Creu, a Guillem Perera.

3 de gener de 1503- Jordi Aguilar, mercader, arrenda a l’apotecari Miquel Veny una casa situada a la parròquia de Santa Creu en el carrer del magnífic Joan de Palou per 20 lliures anuals.(ARM, Prot. F-234, f. 2.)

Any 1509 -  El mercader Joan Albertí té un alberg a l'entrada del carrer del Ví.(ARM P-450 fol. 418-423; encant fol. 424 )

Any 1509 - Melcior Tomé, donzell,  té un alberg amb un hort a la plaça del Born (ARM T-859 fol. 167v-182).

Any 1511 - Francesc Desbrull té un alberg en el carrer de sant Feliu. (ARM P-450 fol. 497-515 )

El 16 de desembre de 1515 fa testament Joan Crespí, paraire de Mallorca,detingut de malaltia corporal, vol ser enterrat a santa Creu i anomena hereva la dona Joana (ARM, P., M-740, f. 177).

Any 1519 - Mestre Joan Albret treballa en la construcció de l'església de santa Creu.

16 de novembre de 1519 - Dimecres - Baptista Garau, picapedrer és encarregat dels jurats per fer una font a la placeta de santa Creu de 46 pams de llarg, 22 d'ample i 25 de fons per preu de 90 lliures. (ARM, EU 29, 122v).

6 de juny de 1522- Domingo Genovés, mariner de santa Creu , participa en el desembarc agermanat a Talamanca i aconsegueix sortir-ne viu.

3 d'octubre de 1525

A l'illeta del Vectigal les cases del bruixoler Salvat i del boter Joan Ballester estan en ruïna.

A l'illeta de mossèn valero les cases de Guillem Valentí estan en ruïna.

A l'illeta de la Drassana estan en ruïna les cases de Térmens.

A  l'illeta de mossèn Angelats estan en ruïna les cases d'Antoni de Nissa.

A l'illeta de sant Joan les cases tancades de mestre Aloy estan un poc ruïnoses.

A l'illeta d'en Safortesa estan en ruïna les cases de Joan Frígola, difunt.

Any 1526 - Joan Luilà, especier, habitava en el carreró dit dels bastaixos.(ARM R-578 fol. 60-74).

Any 1537 - Joan Ribes, prevere, tenia un alberg en el carrer de mossèn Cunilleres.(ARM P-450 fol. 237-25lv )

19 de desembre de 1554-Bateig a santa Creu del cronista Joan Baptista Dameto, fill d'Albert Dameto Descatlar..

Any 1568 -Inventari d’Alfons de la Cavalleria que tenia casa al carrer que va a la drassana que confronta amb cases del carrer del vi.

18 d'agost de 1568- Inventari d’Antoni Mir, mariner que tenia cases a la parròquia de Santa Creu

Any 1576- En el carrer de les Corralasses hi vivien: Joan Bosch, pescador; les viudes Margalida Roca i Joana Capllonch , Jaume Oliver, Bernat Garbí. Hi havia un forn que era de Damià Cerdà.

Any 1576-En el carrer de sant Llorenç hi habitaven els preveres Jaume Castanyer i Pau Cavaller, els mossèns Nofre Isern i Guillem Penya; el pescador Jaume Mora, el teixidor Antoni Comelles, el curtidor Miquel Juny, el sastre Bartomeu Rullan hi tenia dues botigues; la viuda de Seguí, Joana hi tenia la casa i la viuda Jerònia Coch hi tenia una algorfa. També hi tenia casa Pere Joan Minguet.

Any 1578- Pere de Pacs tenia la casa pairal a la parròquia de santa Creu, a l’illa de la font de santa Creu, i era valorada en 400 lliures.

Any 1591- S'adoba l'orgue de santa Creu per 10 lliures.

L'any 1596 finalitza la construcció del bastió d'en Moranta.
 

Any 1600-El patró corsari Nicolau Morell"Bonet" viu al carrer de sant Llorenç, a la parròquia de santa Creu i està casat amb Elionor Gallur.
 

Any 1600- Entre els clergues beneficiats de santa Creu hi ha Jaume Castanyer, Joan Melis,Miquel Gelabert i Berga, Jaume Cererols, Miquel Berga, Pere Orvay, Macià Mas, Rafel Pons, Guillem Más, Jaume Homar, Bartomeu Miralles, Llorenç Cerdà i Jaume Bibiloni, vicari. Jaume Mates és l'escolà. El vicari de santa Creu Magí Pou és penitenciat per heretgia.

Any 1613 - El forn d'en Parets es trobava en el carrer de les Corralasses.

6 de març de 1626-Pràxedis Moranta i el seu fill Feip Moranta fan donació al Col·legi de Monti-sion de l'Hort d'en Moranta.


forn de la glória

Patí de Can Llull en el carrer del forn de la Glòria.

Any 1627 -El manacorí Ramon Llull Bordoi compra Can Llull (carrer del Forn de la Glòria) als Truiols. Abans va ser de Magdalena Bonapart (1576).

25 de juny de 1636-El pintor Gaspar Oms es casa amb Magdalena Amorós a santa Creu.


17 de juny de 1649-Mor el pintor Gaspar Oms I que vivia en el carrer d'Apuntadors. Tenia cinc fills.

Any 1652 - El forn d'en Raxat es trobava vora la font de santa Creu (sant Feliu/Carrer de la Pau).

6 d’agost de 1653- Els moliners de vent demanen l’entrada a la confraria de sant Llorenç de santa Creu.

2 de novembre de 1664- Mor Antoni Sales Verí, major i és enterrat a la capella de sant Jeroni de la Seu en el vas dels Sales. Els seus béns estaven valorats en 110.000 lliures. Vivia a Can Sales menor en el carrer de sant Feliu.

7 de març de 1683- Testament del capità Bernat Camps Carbonell de Sunyer on disposa si es mor abans de la fi d'obra el pagament a Joan Oms del retaule de santa Gertrudis de la capella de santa Creu.(ARM Prot. R 182,145).


Arxiduc -carrer de sant Pere

Carrer de sant pere (Arxiduc Lluís Salvador)

14 de maig de 1684 - Mor el capità Bernat Camps Carbonell,que té la casa en el carrer de sant Pere i la capella de santa Gertrudis a l'església de santa Creu on Joan Oms Bestard treballa en l'obra de la santa a càrrec seu i on va ser enterrada la seva primera esposa Joana Estarelles.

sant Llorenç

Any 1685. En el carrer de sant Llorenç a santa Creu, la casa més important era la del mercader Gabriel Xambó, en el nombre 16 i valorada en 900 lliures. En el mateix 16 hi havia una algorfa de Jaume Thomàs i una casa d'Elisabet Ferrer. Vora santa Creu hi vivien Anna Valls, viuda i Magdalena Caimari que tenia una botiga (cases enderrocades en el segle XVIII) ; en el 6 habitava Antònia Singala; en el 8 hi havia les algorfes de Paula Garí que hi tenia una botiga i del mariner Bartomeu Capó; en el 10 hi havia les botigues de Jeroni i Joan Barceló-saboneria- i les algorfes de Jeroni Barceló i Margalida Padrines; en el 12 hi habitava Francesc Servera; en el 14 els hereus de Magdalena Jonquera; en el 18 hi tenia una casa i algorfa el picapedrer Francesc Pi; en el 20 hi havia una botiga del moliner Rafel Sitges i una casa del patró Joan Costabella; en el 22 hi vivia Bartomeu Minguet que tenia també botiga i algorfa, i també hi havia un estudi de Joan Alemany.

corralasses

Any 1685- En el carrer de les Corralasses hi habitava el mercader Miquel Thomàs que hi tenia la casa i dues botigues i algorfes.

Any 1685-La casa principal del carrer de sant Pere era la del prevere Joanot Mesquida que vivia al 16. Elionor Ricard hi tenia també un estudi i una algorfa, i el sastre Mateu Bosch la seva casa. Una casa no menys importants era la de Pere Joan Munar en el nombre 14 ue també hi tenia un estudi i una botiga.
En el nombre 10 del carrer de sant Pere hi havia dues botigues, un estudi i una algorfa de Joana Rovira, una algorfa de Josep March, un estudi i una botiga dels hereus del capità Bernat Sunyer, una botiga i estudi de Catalina Alòs i una botiga i algorfa de Magdalena Bolleta.

Any 1686-Joan Mir assoleix el cost de la façana septentrional de santa Creu.

Carrer Montenegro 

Any 1702- És alliberada Maria Aina, filla de l'esclava del corsari Fèlix Seró del carrer Montenegro (Palma).

juny de 1704 - Martín Gil de Gainza comunica als jurats que ha alçat unes cases per a la família (Can Chacón) en el bastió de la Creu i demana el dret de l'aigua de la font de santa Creu.

carrer de montenegro

Can Despuig en el carrer de Montenegro

24 de març de 1706-Neix al barri de santa Creu el futur bisbe, Llorenç Despuig i Cotoner.

arxiduc Lluís Salvador-carrer de la boteria

carrer de la Boteria (Arxiduc Lluís Salvador)

26 de setembre de 1706-Les companyies "Santa Creu", "Sitjar" i "Boteria" s'uneixen als revoltats contra els Borbons.

20 de maig de 1709-Moren 25 persones en incendiar-se i explotar un barril de pòlvora a la casa de Jaume Gomila del carrer de la Mar de Palma.

 

18 de juny de 1716-Els beneficiats de l'església de santa Creu s'oposen a la instal·lació dels agustins d'Ítria dins els límits de la seva parròquia perquè ja disposa de cinc convents i ho troben excessiu. Els beneficiats demanen al Bisbe que els col·loqui en el convent del Socors intramurs, però el pacte fundacional d'Ítria estipulava que no tendrien dret al retorn al carrer del Socors.

casa del capità toni

1 d'octubre de 1717- Neix Antoni Barceló Pont de la Terra, en el barri de santa Creu de Palma. Vivia en el nombre 12 del carrer del Vi.


3 de setembre de 1753 - Neix Josep Desbrull Boïl d'Arenós en el 22 de l'illeta 198 (Born) de Palma i un dia més tard és batejat a santa Creu.

Any 1786 -Santa Creu disposa de 20 capellans beneficiats, 19 ordenats a títol de patrimoni, 1 capellà, 5 tinents de capellà, 2 escolans i 1 sagristà.

9 de maig de 1795 - " quasi todos los vecinos de las casas situadas en la calle que desde el quartel de San Martin baxa por la calle del Vino hasta la casa del Señor D. Fernando Chacón, tienen sus conductos ó latrinas que desaguan en la sequía que pasa por dicha calle, por cuyo motivo se causa mucho perjuicio, asi á dicha sequía como á la vecindad de la misma....Y en su vista se acordó: que todos los dueños de las casas situadas en dicha calle hagan en sus respectivas casas oyos ó letrinas para reunir ó depositar todas las aguas sucias y demás inmundicias, lo que executarán dentro e!
término de dos meses" (Llibre d'Ajuntaments de 1793 , tom. I, fol. 269.)

4 de maig de 1796 - Bateig a santa Creu de Mariano Conrado Flor, que serà capità i cavaller de Montesa.

28 de gener de 1799 - Boda a santa Creu de Josep Despuig Fortuny amb Maria Lluïsa Despuig Zaforteza.

27 de setembre de 1811 - Bateig a santa Creu de Ricard Ford Witthingham Creus, fill de Samford Whittingham i de Magdalena Creus.  

Any 1824- Mor el notari Francesc Pujol Esteva i és enterrat a l'església de Santa Creu.


 

Portal de sant Joan de Malta