Any 1480-Beguines. Reducció del pes de les anelles dels esclaus.

   
Any 1480-La comunitat de beguines de la Terça regla està formada per la prioressa, Antonina Bondia, i les monges Eulàlia Timora, Isabel Massana, Antònia Soldevila, Isabel Sollana, Joana Carbonell , Agnès Xanxa, Caterina Timora, Isabel Oliva, Antònia Colombàs , Bernadina Goscons i Anneta Santjoan.


   
Any 1480-Inici de la capella del Roser del convent de Sant Domingo.

Any 1480 - El bisbe i el lloctinent s'oposen a la predicació de fra Gràcia del convent del Carme perquè pot perturbar la pau del Regne i demanen el seu trasllat a un altre convent. (ARM, AH 683, 40 v 41)

   
Any 1480-El frare agustínià valencià Joan Exarch funda el primer convent d'Ítria a l'ermita de sant Magí o Nostra Senyora dels Orfes en el camí de Portopí, però el mateix any s'abandona per estar massa lluny de la ciutat. Poc després funda el segon convent en unes cases properes a la Porta Pintada en el camí de Sóller (actual carrer 31 de desembre de Palma).


   
8 de gener de 1480-S'imposa una talla per fer front a les despeses en blat.


   
El 12 de gener de 1480 s'ordena el cobrament de l'impost del coronatge del rei Joan II, xifrat en 12.000 florins.


   
3 de febrer de 1480 - Els picapedrers Martí i Amador Creix acorden unes obres en la vinya dels mercaders  Lluís i Manel de Pau Pardo de construcció d'un portal major nou, d'una escala de nou pams feta amb pedra de Rafalbeix amb esglaons d'una sola peça, i altres reformes a la cuina, rebost i lletrines. (ARM, Prot. C-110, 36-36v.)


  
 21 de febrer de 1480- Neix Arnau Albertí, bisbe de Patti i inquisidor, a Muro.


   
11 de juny de 1480- Feliu Tudela, porter de la porta forana del castell reial cobra 7 sous i 6 diners per la neteja de la plaça davant el castell per on passava la processó del Corpus. (ARM, RP 3.627,42.).

   
10 de juliol de 1480 - Mor a Ais de Provença Reiner I d'Anjou (Renat I), nét de Joan I d'Aragó, proclamat rei per la Generalitat de Catalunya.

   
2 d'agost de 1480- El rei Ferran fa donació de l'alcàsser de Manacor a Joan Ballester.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 567)


11 d'agost de 1480- Presa otomana d'Otranto.
   
3 d'octubre de 1480 - Contracte entre Pere Joan Albertí i Antoni Sagrera per les obres en un alberg situat en el carrer que des del cementiri de santa Eulàlia va a sant Francesc.


6 d'octubre de 1480- Testament d'Elisabet Sala, esposa de Guillem Soldevila, que vol ser enterrada a sant Francesc.

21 de novembre de 1480-Reducció del pes de les anelles que fermen els esclaus:" E considérants nosaltres que per un capitol del mestre de guayte per lo qual es disposat que los catius moros ó turchs sien tenguts portar sots certa pena un anell en lo peu de pes de quatre liures, e lo dit mestre de guayte volent forsar dits sclaus de aportar lo dit anell, se fayen a aquell moltas composicions per les quals donaue licencia que los dits sclaus portassen anell de manor pes; per ço, nosaltres, volents extirpar les ditas composicions e encare obviar a molts abusos e dasastres que per molts catius aportants armes se seguexen, et alias, reduim lo dit pes de quatre liures a mitge liure de ferro"


                             

                                   Mare de Déu de la Mercè
                                 Mare de Déu de la Mercè

   
                           Any 1480: Obra de Rafel Mòger


 

 


    cap a l'any 1445 a Mallorca ixent