pati de can juny

Pati de Can Juny, a Can Savellà 13, reformat sobre l'anterior construcció medieval.

Any 1675-El Sant Ofici torna a cremar heretges.

Any 1675- Els frares caputxins sotmesos a pressió pels franciscans abandonen el convent.

Any 1675 - Muhammad és el bei muradí de Tunísia.

Any 1675 - El corsari Bernat Estarelles fa diverses accions en el port de Trapani on també opera el corsari holanès Tomàs Adler.

Any 1675- . El corsari Josep Gibert captura la nau anglesa "Saint Joseph".

Any 1675- Mor l'apotecari Joan Cerdà Cassa, propietari dels rafals Son Bisbal, Son Campos, Son Rul·lan, Son Ventallol i Son Xamena que, tots plegats fan Son Coc.

Any 1675- A Manacor hi ha 13 botigues de teixidors de llana i 32 de teixidors de lli.

13 de gener de 1675- Acte de Fe al Born de Palma contra el jueu adolescent de Madrid expulsat d'Orà l'any 1669 , Alonso López, que va ser cremat al fossat de la Porta de Jesús.

Fas nota com vuy se ha fet alto general del Sr. Inquisidor, havent aportat en el Born 25 penitents, ço es tres homens cristians que lo un era Camatxo mallorquí, un esclau cristià de Jaume Bover, altre esclau Cristià del Sr. Ramon Gual o de sos hereus, altre del Sr. March Valies cristians y un moro de Juan Fiol manescal y un judio de edad de 20 anys poch mes poch manco y los demés eran dones y sis estatuas las quals a las tres de la tarda portaran en el vall de la Porta de Jesús per cremar, y a posta de Sol aportaren el judio també per cremar ab diferents anegistas y Pares qui lo exortaven per veurà si es reduiria a la Santa Fe en que no fonch posible, lo qual judio era fill de judio y se anomenava Jacob Lopes en judio, y en edat de 8 anys en Màlaga fonch baptitzat y se li posa nom Alonso Rodrígues y com no fonch posible reduirlo a la Fe fonch cremat en viu. (Noticiari de Cristòfol Soler)

18 de gener de 1675-"yo el capità Pere Flexas cabo y governador de las tres fragatas la capitana Sancta Creu, de la almiranta Sant Joseph y de Sancta Theresa...confés y en veritat regonesch per lo ármament de la capitana Sáncte .Creu y la almiranta Sant Joseph per lo viage que entench fer so es per los sis mesos primer venidors y contadors desde el dia de dema que nos posarem a la vela én conserva de la fragata Sancta Theresa en servey de Se Magd. (que Deu.gde.) en los parages y frontera de Messina per impedir no entren provisions en la dita ciutat de Messina ...y per lo restant per proseguir y fer viagé en cors contra moros piratas y demes inimichs de la real corona del Rey".

21 de gener de 1675-Del Cronicón Mayoricense:«SALIERON DE MALLORCA EN SOCORRO DE MESINA, TRES NAVES AL MANDO DEL. CAPITÁN FLEXAS: ESTABAN CONTRATADOS ESTOS BAJELES, DE REAL ORDEN POR TIEMPO DE SEIS MESES Y PRECIO DE 42,000 REALES DE A OCHO»

7 de febrer de 1675- El Col·legi de la Mercaderia aporta 500 lliures per al sosteniment a Roma mitjançant el canonge Guillem Rossinyol del plet dels caputxins per tal d'instal·lar el seu convent a Mallorca.

11 de febrer de 1675 - Combat de Stròmboli entre l'estol comandat per Melchor de la Cueva i el francès del mariscal Vivonne.

20 de febrer de 1675- El sagristà del campanar de Campos mor a conseqüència d'un llamp que pega al campanar.

24 de març de 1675-Comencen tres dies seguits de pluja a Mallorca.

3 d'abril de 1675-Neix a Ciutat el pintor Guillem Mesquida Munar, fill de Francesc Mesquida, mercader, i de Margarida Munar, brodadora.

26 de maig de 1675-Arriba a Palma el virrei de Mallorca Baltasar Pardo de la Casta Aguilar i Puixmarín, marquès de la Casta.

9 de novembre de 1675 - Mor Francesca Sureda-Tomàs Sureda, esposa del Comte de Formiguera o Comte Mal (Ramon Zaforteza), sense descendència. L'hereu és el seu cosí joan Miquel Sureda.

24 de novembre de 1675 -  Elionor de Berard Cotoner es casa amb Hug Gual de Santjoa, vidua de Joana de Torrella.

octubre de 1675 el Col.legi de la Mercaderia crea una càtedra de Instituta que és aprovada por el Gran i General Consell.

16 d'octubre de 1675 - Antoni Moragues Llabrés d'Almedrà compra Son Sort a Llorenç Bauzà i Catalina Tries per 2.121 lliures i un cens de 84 lliures, 18 sous, 3 sorts.


27 d'octubre de 1675 - Benedicció de l'església de Biniali.

30 d'octubre de 1675- Lleonard Burgues Safortesa, cavaller d'Alcàntara és enterrat a Sant Domingo.

8 de desembre de 1675-Primera pedra de la capella del sant Crist d'Alcúdia.

20 de desembre de 1675 - Isabel de Berard Cotoner es casa amb Pere de la Cavalleria Cotoner.

A 24 desembre 1675 a mestre Jaume Blanquer pintor 11 lliures per las mans y bestresas de la tela y quadro de St. Vicens Ferrer ha fet per compte de la Universitat per adorno del salo.


     

    


l'any 1680 a Mallorca ixent