CRONOLOGIA BREU REFERIDA A MALLORCA ENTRE ELS ANYS 1275 - 1280

  Any 1275

Any 1275- Ramon Llull surt de Ciutat i es retira a Randa.

Any 1275-Revolta de Ferran Sanxis de Castre i altres nobles.
15 d'agost de 1282 - Boda de l'infant Alfons (III)  el Franc amb Elionor d'Anglaterra.

Any 1275-Mor ofegat al Cinca pel seu germà, l'infant Pere, Ferran Sanxis de Castre, fill de Jaume I i Blanca d'Antillon.

El 19 de febrer de 1275 el sarraí Ibrahim Abossac es posa al servei de Jaume Soler que diu haver-lo tret de la fam de Sarzel.

Dia 25 d'abril de 1275 Arnau Ferrer s'estableix a un obrador del carrer de la Ferreria que tenia dos portals.

Maig de 1275 Protesta popular contra Berenguer d'Olesa.

15 de juliol de 1275-Arnau Descoll compra la meitat del molí de la síquia de Canet. L'altra és de Berenguer Riba.

 

Any 1276

Any 1276-Els jurats són: Pere Saavedra, cavaller, Bernat saragossa, Francesc Desclergue, Guillem Valentí, Bernat Vich i Martí de Mayol.

Any 1276- Les funcions administratives del Regne de Mallorca són  assolides pel procurador reial.

Any 1276-Berenguer Arnau d'Illa, governador, i Pere de Caldes, cap de la cancelleria del Regne de Mallorca.

Any 1276-Fundació del Convent de la Santíssima Trinitat de Valldemossa per Ramon Llull.


Any 1276-El col.legi de Miramar és dotat per Jaume II amb 500 florins d'or anuals.


9 de gener de 1276- Umbert de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i Lloseta.


Dia 11 de març de 1276 Jaume II és designat rei de Mallorca pel seu pare Jaume I  (serà coronat a Santa Eulàlia el 12 de setembre).


10 de maig de 1276-Berenguer A. de Ínsola ven a David Mocatil, jueu, tot el dret sobre el gra de Sineu i Petra al preu de 1.390 quarteres (97.300 kgs.) meitat en blat, meitat en ordi i el de Montuïri, Llucmajor i Felanitx per 1.320 quarteres (92.400 kgs.).


12 de juliol de 1276- Abdica el rei Jaume I.

27 de juliol de 1276 ( 6 d'agost de 1276) - Mor Jaume I a València i és sepultat a Poblet.
Jaume II de Mallorca
12 de setembre de 1276- Jaume II, als 33 anys, és coronat  rei de Mallorca a l'església de Santa Eulàlia.

13 d'octubre de 1276-Fundació del Monestir de  la Santíssima Trinitat o de Miramar a Valldemossa.


17 d'octubre de 1276 (16 de setembre de 1276) -Joan XXI confirma la fundació del col.legi missional a Miramar (Deià) per Ramon Llull.


16 de novembre de 1276-Pere IV coronat rei d'Aragó a Saragossa.

 
29 de setembre de 1276- El rei Pere conquesta Montesa.

Any 1277

Any 1277-  Yahya-El-Ouathec-El-Makhloue, fill d'Abou-Abd-Allah-El-Mostancir, governa a Tunísia.

Any 1278

Any 1278-Consagració de la catedral de Lleida.

10 de maig de 1278 Jaume II de Mallorca acorda una aliança amb el comte Bernat Roger de Foix, enemic del rei Pere.


13 de maig de 1278 El jueu de Ciutat Maimó Abennono compra els drets d'explotació dels sarraíns lliures, abans esclaus i ara setmaners, Mohammed Ben Asmet, Ibrahim Ben Hafia Albegay, gerrer, i el negre Massot Benatdelegrim, a Salomó Benedicto.


15 de maig de 1278- Daviu Mocatil, jueu, compra el dret sobre el gra del pla de Ciutat per 1205 quarteres d'ordi (84.350 kgs) i el de Guinyent (Alcúdia) per 560 quarteres (39.200 kgs.), la meitat d'ordi i la meitat de blat.


18 de maig de 1278 Guillem Joan compra un molí proper a la Porta de l'Esvaïdor (Sant Miquel/Plaça Espanya actual).


1 de juny de 1278 - Els franciscans deixen el convent de santa Margalida i es traslladen al nou.

11 de juny de 1278 - Tractat del rei Jaume de Mallorca que ha enviat  el seu ambaixador Bernat d'Oms, amb el rei de Tunis mitjançant Yahia Ebn Abd-el Malek. El tractat estipula que els amics i enemics del rei de Tunísia ho són també del rei Jaume de Mallorca. Les condicions pactades l'any 1270 per 10 anys amb la corona d'Aragó s'allarguen durant cinc anys més i les rivalitats del rei Jaume de Mallorca amb la corona no han d'interferir en l'acord.

20 de juny de 1278 - El notari Marc Porro cedeix els seus drets de notaria del Pariatge per quatre masmudines d'or anuals al notari Guillem Morató (el doble del que paga al bisbe de Barcelona).
Agost de 1278-Testament de Bernat Calderer (Els Calderers) a favor d´Elisenda i Domenja. Deixa 10 lliures per a misses als framenors i 100 sous per a una fossa.

12 de setembre de 1278 Concòrdia entre els rectors i els frares predicadors pels drets dels enterraments.

24 de setembre de 1278- Renovard de Malbosc i Guillem Valentí estableixen a Guillem sa Vall un forn amb cases situat dins la Ciutat de Mallorca amb 5 posts, 2 breges, un calvilla de ferro, una forca de ferro a cens de 10 morabatins.

23 d'octubre de 1278-Jaume Granada transfereix a Guillem March un local que té en el seu alfondec –concedit per Jaume I l'any 1246– situat a la ribera i immediata a la plaça en la qual es ven fusta: ...in alfondico meo iuxta litus maris quod teneo per dictum Regem... ...affrontat ex una part in platea ubi fusta uenditur.

13 de desembre de 1278 - Les restes mortals del les persones enterrades en el convent franciscà de santa Margalida són traslladades al nou convent.

santa Margalida

Vista parcial de santa Margalida


Any 1279

Any 1279-Les monges de Santa Margalida s'estableixen aprop de la Porta de l'Esvaïdor   o de Santa Margalida.

Any 1279-Arnau Burgues Berga és el procurador reial. Els jurats són: Pere Torrella, Bernat Valentí, Renovard de Malbosc.


Any 1279-A Tunísia governa Abou-Ishac, germà d' Abou-Abd-Allah-El-Mostancir.

Any 1279-Gonçal de Verí és el propietari de Gossauba (Sant Joan).

Any 1279- Jaume II, rei de Mallorca, concedeix a Berenguer Talaioca el rafal S’Arboçar de Coanegra.

Any 1279- Borràs Sa Bassa estableix a Isaac Barchi, jueu, unes cases a la vila d’Inca.


Any 1279-Fundacio de l'esglèsia de Sant Telm.


El 20 de gener de 1279 va fer-se una composició entre el rei Pere d'Aragó i Jaume II  a Perpinyà que va situar Mallorca en feu del rei Pere.  El compromís, assolit per part del rei de Mallorca, era de retre homenatge al rei d’Aragó sempre que li fos exigit, però Jaume II no estarà obligat de per vida a retre homenatge ni a participar a les Corts, ni donar possessió de béns. En la part dels dominis continentals de Jaume II s'observaran els usatges, constituvions i costums de Barcelona, exceptuat els propis d'aquestes terres.


El mateix dia el rei Pere d'Aragó imposa un pacte de neutralitat a Arnau Roger, Pere de Qeralt i Bernat de Anglesola per el qual no no podran intervenir en el seu favor contra Jaume II de Mallorca, però tampoc podran acudir en suport de Jaume II contra ell. (Document 11, Llatí 9261, Biblioteca Nacional de França)

El 3 de febrer de 1279 - Ferrera Costa, esposa de Pere Prats d'Inca  ven 3 jovades a Ascella (Canarrossa).


6 de febrer de 1279 - Berenguer Arnau d'Illa, lloctinent reial, estableix a Bartomeu Mateu, tutor dels fills del seu germà Guillem, l'alqueria Guatner que el rei té a Sineu.(ARM ECR 348 f. 336).


El 17 de febrer de 1279 -Berenguer Fibla va comprar una vinya al Pla de Catí, proper a l'honor de l'Hospital de Sant Andreu.


7 de maig de 1279-Pere Arbós compra l'alqueria Jusef a Artà.

6 de juny de 1279 - El bisbe de Barcelona, Arnau de Gurb ,que posseeix en feu Estellencs, el Pla de Catí, Andratx i Calvià, ret homenatge al rei Jaume II de Mallorca.
1 de juliol de 1279-Els Franciscans menors de Palma passen de l'Esveïdor al convent de les agustines a la Plaça del Mercat en el lloc on està situat el Palau Berga.Salvino degli Armati inventa les ulleres.
                
29 d'agost de 1282