Any 1565-Any 1565 - L'hostaler Joan Llompart té un corral en el Bordell (Plaça de sant Antoni de Ciutat).

Any 1565 - Bernat Valls de Padrina (Felanitx) la divideix.

Any 1565 - Es prohibeix al porgador Antoni Cerdà d'anar al Bordell.

Any 1565 - Pere Font Sanxo obté Albarca (Artà) per donació.

Any 1565 - Es prohibeixen les dances a les esglésies.

Any 1565 - Berenguer Bordoi i Pere Pou de Felanitx són condemnats a galeres.


 9 de gener de 1565-Els consellers lleven la representació de la festa de l'Àngel: Més avant advertiran vostres mercès y savieses com algunsanys se acustuma fer lo die del Àngel Custodi certa comèdia o representació molt costosa, infructuosa y moltes vegades scandalosa. y per a concloure no serveix en altre cosa sinó a que lo Syndich o angeler gaste a son plaer més de CCC liures,distribuint bona part de aquelles en donarà menjar y beure dissolutament a personas vicioses, de la qual cosa es desservit nostre senyor Déu y la present Universitat en moltas maneres lesa. Per tant ses magnificències, zeloses axí del servey de Nostre Senyor com encare del bé y utilitat de aquesta nostra Universitat, a vostres mercès y savieses ho advertexen perquè determinen si tindran per bé levar la dita representació que cert és causa de dany y alguns anys de manifest scàndol. Sobre la qual proposició corregueren y passaren los vots y parers de los dits consellers per son orde y fonch conclús, diffinit y determinat per més de les dos parts del dit consell que sia levat lo gasto se fa per la present Universitat de la representació de la dita festa del Àngel Custodi. (Actes del Gran i General Consell. 1566-1566, f.° 49.)

 4 de febrer de 1565-Mor Nicolau Montanyans Berard ,canonge i inquisidor d'orígen jueu, que va heredar del seu germà Jaume, Can Moragues del Racó a la plaça de sant Francesc, i és enterrat a la Seu. Vivia a la casa del Sagristanat, al costat de la Seu.

19 de febrer de 1565- Testament de Guillem Tarongí, mercader, que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc davant la capella dels Vaquer en el vas dels seus.

Any 1565-El canceller i canonge Miquel Gual, descendent de jueus conversos, cessa en les seves funcions per tal de ser inquisidor.

4 de maig de 1565 - Miquel Gual és el nou inquisidor general amb el suport de Miquel Salvà, notari del secret i Francesc  Milià, fiscal del Tribunal.

18 de maig de 1565 - L'armada otomana inicia el setge de Malta. En la defensa de Malta contra els otomans hi participen els mallorquins Gabriel i Salvador Serralta --el primer dirigeix l'infermeria--, Joanot Torrella Burgues, governador de Gozo, Ramon Quint Burgues, Joan Antoni Fuster Garcia, Lluís Moix Dameto, Gabriel i Joan Antoni Morey, Joanot Jolit, Domingo Desbac Net i Roman Fortuny Net.

25 de maig de 1565 - Assalt otomà a Malta

23 d'agost de 1565 -Mor Turgut Reis (Dragut) en el setge de Malta

8 de setembre de 1565 - Els cavallers de Malta fan alçar el setge otomà.


4 d'octubre de 1565- Els jesuïtes funden una casa d'acollida de dones penedides , o casa de la Misericòrdia, a Sa Calatrava.

10 d'octubre de 1565 - Els jurats apliquen el privilegi de vitualles al vaixell santa Maria de la Misericòrdia i sant Anselm del patró de Vinaróç Joan Piere que transporta arengades,sardines i tonyina. Fan descarregar 100 barrils de tonyina a preu per barril de 3 reala de Castella. (ARM, EU -43:442-444).

 14 d'octubre de 1565- El conflicte per Sa Beurada i la muntanya de Son Moragues (Valldemossa), establerta als Muntanyans acaba després de 65 anys amb la recuperació de la finca per part de Mateu Moragues Julià.

12 de novembre de 1565 - L'algutzir reial Bartomeu Benvengut és empresonat per la Inquisició.endavant