Any 1566

Any 1566-

Sebastià Danglès, vidrier, arregla la rosassa de la capella reial de Santa Anna i també la de la Seu.

El fuster Pere Mussa ven una casa en el carrer de la Mar de la Ciutat de Mallorca.

Joan Peretó de Manacor ensenya a llegir els minyons

Guillem Prats d'Inca, fabrica ballestes i té  Joan Mateu de Mancor d'aprenent.Febrer de 1566 - Maten Pere Sanxo de la Torre a Albarca (Artà).

11 de febrer de 1566 - Els jurats demanen al rei que castigui l'exvirrei Guillem de Rocafull per les injustícies comeses i el mal govern durant l'exercici del seu càrrec. (ARM AGC 36 F.150)

7 de març de 1566 - Martí Mas obté el permís per a la persecució de bandejats amb l'objectiu de capturar Guillem Morell i Pere Carbó.2 d'abril de 1566- Guillem d'Orange, Lluis de Nassau i Enric de Broderode amb un total de 200 nobes presenten a la governadora dels Països Baixos Margarita de Parma una reclamació formal en la que demanen llibertat de cultes i l'abolició de la Inquisició.


17 de maig de 1566 - Els jurats de la Universitat de Mallorca escriuen al seu síndic per tal que eviti el nomenament del bisbe Diego de Arnedo en el càrrec d'inquisidor de Mallorca. (ARM, AH 699 f, 80 U, 89 i 97 u)

14 d'agost de 1566- Revoltes calvinistes en els Països Baixos.

15 de setembre de 1566- Mor Francesc Campfullós, regent de Sardenya.

15 de novembre de 1566-Carta dels jurats al rei exposant-li les desavinences sorgides amb motiu de la conducta del bisbe de Mallorca en certs assumptes.
 


31 de desembre de 1566-En lo any 1566 feu lo dit sermó dit die en la seu lo mateix frare Anthoni Lleopart de Sant Francesch, mestre en sagrada theologia, y fonch la quarta vegada que lo feu.

endavant