Any 1353

       

Any 1353- Fallida del jurisperit Andreu des Valers, titular de la cavalleria de Sacosta. Els seus béns són subhastats.

Any 1353. El pintor del rei Pere, Ramon Destorrents,  treballa en el palau de l'Almudaina en l'encŕrrec del retaule de santa Anna i la Mare de Déu.

28 de març de 1353 - El rei Pere ordena que els que armin embarcacions per anar en cors s'hauran de comprometre a lliurar el 10% del lucre obtingut a la seva tornada deixant garanties a tal efecte. (ACA, reg 1142, f 104r).

juny de 1353-Martí Yáńez de Bermeo passa per Mallorca embarcat cap a Flandes.

Juliol de 1353 - L'ambaixador Pere de Pacs acorda amb el rei de Tunis la devolució dels captius sarraďns i de les mercaderies preses en cors amb la nau d'Antoni Arquer a canvi dels captius cristians i els seus béns presos pels tunisencs quan anaven en el lleny de Berenguer Gassó. (ARM LR 17.f. 54r-57r)

11 d'agost de 1353 -El governador es queixa al batle de Marratxí de la manca de contribució dels ciutadans que tenen possessions dins el terme a la defensa i ordena la seva colˇlaboració.
       

17 d'agost de 1353-La flota de Bernat II de Cabrera derrota a la genovesa a la batalla naval de Quart, a Porto Conti, a prop  de l'Alguer.

27 d'agost de 1353 - Les dues galeres Santa Eulŕlia, santa Maria de Mallorques i santa Maria Magdalena més un pŕmfil de Francesc Piris participen en la batalla davant Alguer (BC MS 252 f 9 v...).

29 de setembre de 1353- Un privilegi reial permet el rescat de béns i captius pertanyents a cristians, i autoritza a destinar a les despeses de les seves armades contra els genoveses per a les guerres de Sardenya i Cňrsega l'impost d'un "lou" per a rescatar els béns, mercaderies i persones del lleny de Berenguer Gassó i també a imposar posteriorment imposicions i ajudes per a la causa dels rescats i per a pagar els deutes i els préstecs que havien hagut de contreure alguns mercaders per aquell motiu aclarint que, una vegada satisfets, haurien de cessar les imposicions i ajudes.(ARM LR 17 f. 83).


10 de desembre de 1353 - Guillem Morro compra terra a Benages (Biniarroi)

endavant