Any 1352

       

Any 1352- La possessió de Barcaix passa a ser propietat de Galceran Font i la d'Albenya passa a ser de Joan Font.
       

Any 1352-Neix Anselm Turmeda.
       

13 de febrer de 1352- L'estol català, venecià i bizantí s'enfronta a la flota de Gènova en el Bòsfor davant les muralles de Constantinoble. En aquest combat hi participen les galeres santa Catalina i Monagina..
       

15 de febrer de 1352 - El sastre ciutadà de Mallorca Francesc Safont que ha fletat juntament amb els jueus mallorquins Maimó ben Faraig i Abraham Barceló el pànfil que amb el patró Vicenç Manso havia de fer la ruta de Mallorca a Eivissa i Cherchell, denuncia la incorporació de mercaderies alienes als que han fletat l'embarcació.(ACM P-14576, f 68 r)
       

El 21 de febrer de 1352 Pere el Cerimoniós ordena a l'alcaid del castell de Xàtiva que sigui més estricte amb el pretendent al regne de Mallorca Jaume IV que hi és empresonat.

12 d'abril de 1352- El bisbe excomunica Pere Arnau de Mallorques, clergue de Besalú, per violència comesa dins l’església parroquial de Figueres (AGD Notularum 1329 - 1508 selectiu - Llibre G-27 Fulls 98v-99 ).


21 d'abril de 1352- Mor Boleslau III , duc de Silèsia

28 de juny de 1352 - Pere de Bouçarenys, pedrer de Sant Feliu de Guíxols, firma rebut al procurador d’Antoni Galiana, canonge, per reparacions fetes al Castell d’Aro, propi de la pabordia de juliol de la seu. (ADG - Notularum 1329-1508 selectiu Llibre G-24 Full 84rv )
       

4 d'agost de 1352-Guillem Joan d'Inca ven unes cases amb pati de terra situades a Vilella.

12 de setembre de 1352 - Contracte d'aprenentatge de quatre anys de Pere Mayol del castell de Nules amb el pintor Martí Mayol (AHM, Protocol de Nicolau Cases-BSAL 118.pàgines 5-7))

Octubre de 1352- Francesc Sabater, mercader tarragoní i Bartomeu Portolosi, valencià, propietaris d'una galiota armada de 72 rems es posen des de Mallorca en cors contra els nassarites granadins. (ACM P 14578 f.177 r-v, 184 v-185r).


30 de desembre de 1352- Consagració del papa Innocenci VI
endavant