Any 1351

Any 1351 - Joan Reboll, cap de bàndol oposat als Palou de Comasema és el batle d'Inca.     

Any 1351-Fundació de la comunitat d’ermitanes agustines del Puig de Pollença.
      

Febrer de 1351-Una coca de Juan Sánchez de Placencia (Guipúscoa) arriba a Mallorca.
      

El 12 de febrer de 1351 comença la lleva de soldats per a les galeres de l'expedició de Sardenya.
      

El 22 de febrer de 1351 Francesc Valentí, condemnat a l'exili perpetu, és indultat.
      

El 24 de febrer de 1351, Caterina i Sícília Santacília tornen a obtenir del rei Pere el Cerimoniós els béns confiscats a la seva mare per haver fet costat a Jaume III.
      

El 27 de febrer de 1351 restitueixen a Ferrer Aragonès 400 lliures de l'herència materna confiscada per haver fet costat a Jaume III.
      

22 de març de 1351-Procés incoat per la cúria reial per tal de determinar si Guillem Beltran, habitador a la parròquia de Santa Margalida , és clergue tonsurat. Entre d'altres, foren citats a declarar Arnau Spelt, forner ciutadà de Mallorca, Dalmau Mercader, mariner, habitant a l'alberg de Pere Morey de la Ciutat de Mallorca, i Arnau Ferrer, ciutadà de M a l l o r c a , tots oriünds d 'Igualada ; d'on era natural Guillem Beltran. Els tres testimonis coincideixen en afirmar que Guillem Bertran fou tonsurat a Igualada pel Bisbe de Vic També fou citat a declarar Ramon Guasch, forner, habitant al forn den Terrades de la Ciutat de Mallorca , el qual afirmava haver vist a Guillem Bertran a Barcelona habitant amb un canonge de la Seu de Barcelona de nom B. Soler. Un altre dels testimonis era Pere Torrent, oriünd de Sant Cugat de Vallés , hostajat a l'alberg de Pere de Puig ciutadà de Mallorca, vora l'església de Sant Bartomeu , i que abans del temps de la mortaldat atestava per majoral a l 'alqueria de Pere Fornari, a la parròquia de Santa Margalida, a la qual residia el dit Guillem Bertran.(ARM Suplicacions -17. f. 167 - 171).
      

Abril de 1351-A Caffa, domini de Gènova , és segrestrada la nau de dues cobertes Santa Magdalena de la qual era patró Bartomeu de Bases per la companya de Ramon Safortesa i que anava carregada de robes i 570 bótes de vi grec.

24 de maig de 1351 - Mor Abu al-Hasan 'Ali, soldà merínida marroquí.

      

1 de juny de 1351- El rei Pere exhorta als habitants dels ducats de Neopàtria i d'Atenes a lluitar juntament amb els venecians contra els genovesos.
      

1 de juny de 1351 - Antoni Torró comença la guarda del castell de Capdepera.

3 de juny de 1351 -Mor Mastino II della Scala, cosenyor de Verona, senyor de Brescia, de Lucca i de Parma

      

13 de juny de 1351 -Domènec Bauçà de Sant Joan demana al rei Pere la continuïtat en la possessió de Vilella , al·legant que els seus avantpassats la reberen, en la conquesta de Mallorca,sota jurisdicció episcopal.
1 de juliol de 1351 - Matrimoni de Tomàs Desbac amb Maria Desportell.(Arxiu Capitular, perg, 1253) que va habitar en el carrer de sant Francesc.

10 de juliol de 1351 -El rei Pere el Cerimoniós fa posar tres servents al castell de Santueri.
      

30 de juliol de 1351 - Pere Crespí és nomenat guardià del castell de Capdepera.

7 de novembre de 1351- El papa Climent VI erigeix el bisbat de Telde a Canàries i nomena primer bisbe a Bernat Font,frare del Carme,que mai no hi va exercir.

26 de novembre de 1351 -Guillem de Llagostera, lloctinent del governador de Mallorca demana la intervenció reial perquè els genovesos en el mes de maig de 1351 prengueren la nau de dues cobertes santa Magdalena a Caffa, carregada de robes i mercaderies. (ARM. A.H. 4380. f.76 v)

endavant