Setembre de 1203 Derrota almoràvit a la badia de Ciutat.

1 de setembre de 1355 Artal de Foces pren possessió coma lloctinent del regne.

1 de setembre de 1359 El ballester Joan Genestar cobra les 25 ballestes que va fer per al castell de Santueri. Jacomí Taier cobra els adobs fets als torns de ballesta del castell de Bellver. Miquel Rausell cobra l’aportació de viratons pel castell de Bellver.

1 de setembre de 1413 El predicador Vicenç Ferrer arriba a Portopí.

1 de setembre de 1522 Setge agermanat contra Alcúdia.

1 de setembre de 1609 Un total de 300 mallorquins es militaritzen i surten de Ciutat amb l’Armada.

1 de setembre de 1715 Desterrats nou clergues de la Seu partidaris dels Àustries.

1 de setembre de 1936  Josep Melis Martí de Sant Llorenç és assassinat a Porto Cristo. Gabriel Seguí  i Josep Bernat Pericàs  de Caimari són torturats i assassinats a la carretera de Lluc.

Antoni Adrover Pericàs i Joan Gomila Cabrer són  assassinata a Son Coletes (Manacor). Joan Pujol Bestard ,cuiner d’Andratx, Joan Serra Melis, picapedrer de Son Espanyolet i l’escultor comunista Andreu Sureda Nicolau són assassinats al cementiri de Ciutat.

 

2 de setembre de 1235 Jaume I es casa amb Violant Piast d’Hongria.

2 de setembre de 1338 Guillem Borda, castellà de Santueri, és absolt de les acusacions de corrupció.

2 de setembre de 1399 Els musulmans fan fugir els cristians del Sant Estol que havien assaltat Bona. Mor degollat en combat el cavaller Ortíz Sanmartí.

2 de setembre de 1457 Bernat Castell compra Can Castell a Alcúdia.

2 de setembre de 1611 Arriba Carles Coloma, nou virrei de Mallorca.

2 de setembre de 1698 S’enfonsa el segon arc de la nau major de la Seu.

2 de setembre de 1936 Bernat Ribas Gomila , escrivent de l'ajuntament de Montuïri és  assassinat pels feixistes a Son Pardo. Bernat Pastor Sansó Bernat, jornaler  manacorí resident al carrer de la Gerreria 22 de Ciutat és assassinat pels feixistes a S'Indioteria

Isabel Riera Antich .Isabel Bestard Bestard  d'Estellencs s'afilien a la Falange. També ho fa Rosa Mangano Fuster d'Artà. 

2 de setembre de 1940

Fernando Pérez Barrando és afusellat pels feixistes al Fort d'Illetes.

 

3 de setembre de 1233- Bernat de Bonastre i Ramon ses Codines compren a Oliver de Manresa la meitat d'unes cases a Manresa, dues quarterades de terra a Ciutat, i una jovada de terra a Benigalip (abans Montuïri, ara Lloret) per 35 sous malguresos.(ARM RP-XIII, núm. 22)
 

3 de setembre de 1322 El rei Sanç prohibeix treure blat d’Alcúdia.

3 de setembre de 1398 Arriba de Tedelis el Sant Estol, després de la seva derrota.

3 de setembre de 1412 Ferran d’Antequera obté 12.000 florins d’or per al coronatge a Saragossa al que assisteixen Jaume Albertí, Arnau Desmur i Berenguer Tagamanent.

3 de setembre de 1491 Jeroni Albanell, nou virrei de Mallorca.

3 de setembre de 1523 Manuel Suriavisqui, ardíaca de Sant Joan de Rodes fa donació a la Seu de la relíquia de Sant Sebastià.

3 de setembre de 1523 És revocada la pena d’exili perpetu imposada a Antoni Sanxo, agermanat de Muro.

3 de setembre de 1647 Surten desterrats cap a Orà  Francesc Gual , per 10 anys i Alfons Dusai a perpetuïtat per haver exercit violència contra dones.

3 de setembre de 1791 Consagració de l’església del convent dels Caputxins.

3 de setembre de 1936

Francesc Badia Carulla ,socialista, zelador de la telefònica, resident al carrer de l'Esparteria de Ciutat és afusellat pels feixistes.Pere Montserrat Fiol ,escrivent de Llucmajor és afusellat pels feixistes al cementiri de Llucmajor. Josep Porqueras Talent d'Andratx, Joan Planelles Marí, pescador, Joan Rigo Sunyer de Montuïri, Joan Mas Verd, d'Esquerra Republicana i batle de Montuïri i Jaume Obrador Barceló són assassinats pels feixistes a Son Pardo. Magdalena Bassa és assassinada pels feixistes a Son Carrió.  Joan Vidal Marimón de Puigpunyent és assassinat al cementiri de Ciutat.

 

4 de setembre de 1242 Àries Yvanyes compra Pinyella i Sa Bastida, de Sant Joan.

4 de setembre de 1252 S’estableixen a S’Alanjassa, a Rull de Catí, Pere Figuera, Domingo Albomar i Ferrera Madrinyac. Confronten amb les terres de Pere Terrades i Berenguer Palauet.

4 de setembre de 1269 L’expedició de Jaume I a Terra Sata és desfeta per un temporal.

4 de setembre de 1322 El rei Sanç compra Bunyola a canvi de Petra i Sant Joan.

4 de setembre de 1324 Mor el rei Sanç a Santa Maria de Formiguera.

4 de setembre de 1358 Elisabet de Mallorca es casa amb Joan II Paleòleg, marqués de Montferrat.

4 de setembre de 1363 -Pere de Gènova compra a Joan Umbert el rafal de Marratxí que passarà a ser Son Genovès.Ha de satisfer un alou de 32 sous al bisbe de Barcelona, un censal de 40 sous al beneficiat de la Seu de Barcelona Guillem Figuera i un de 200 sous a Francesc Sacosta, ciutadà militar.


4 de setembre de 1490 El Sant Ofici executa Angelina Llagostera, Gabriel Nagarri, mercader, Jaume Cortès, corredor d'orella, Francesca i el seu marit Gabriel Bonet, corredor d'orella, Joaneta, esposa de Joan Desí, porter, Jaume Segura, baster, Amada i el seu marit Gabriel Portell, sastre, Joan Portell, argenter, Pau Fuster, carboner,Jaume Oliver, baster, Miquel Oliver, sonador, Gabriel Plegamans, mercader, Graciosa, esposa del corredor d'orella Rafel Vila. En efígie són executats Eufràsia, esposa del cedacer Santmartí Martí, Jaumeta, esposa de Pere Montarragó,Blanca, esposa de Pau Torres, Andreu Bonnín, llaurador.

4 de setembre de 1506 Francí Bartomeu compra l’Illa de Dragonera.

4 de setembre de 1936 Gaspar Rosselló Gelabert, cambrer de can Noi, Antoni Bauçà Martí, jornaler, Miquel Duran Rosselló de Manacor, redactor de  "Nosotros", Pere Frau Barceló, vilafranquer, mestre d'obres a Manacor i socialista, són assassinats pels feixistes a Son Coletes

Bartomeu Fiol Massot,picapedrer, Guillem Ensenyat Bosch són afusellats pels feixistes en el cementiri de Ciutat. El mateix dia els feixistes fan desaparèixer Modest Recasens Jardí, de Gràcia.  Martí Alvarez, excarrabiner de Felanitx mor torturat i penjat. També mor penjat pels feixistes Jaume Carríó Bauçà de Son Carrió.

4 de setembre de 1938

Mor a la batalla de l'Ebre el capità organitzador del Requeté a Mallorca, Francisco Pérez Rojo.        

                                  

5 de setembre de 1229 Surten 55 vaixells de Salou en expedició militar cap a Mallorca.

5 de setembre de 1303 - Ponç de Gualba, educat a Mallorca, és el nou bisbe de Barcelona.

5 de setembre de 1403 Publicació de la pau amb Tunísia en un passacarrers de xeremies i tambor que passen per la Quartera, Cort i el carrer de la Mar.

5 de setembre de 1410 Arnau Desmur no vol ser emissari del Regne de Mallorca per a la successió i es debat la seva renúncia al Gran i General Consell.

5 de setembre de 1483 Jordi i Miquel Tries i Pere Collell sol·liciten la constitució de la confraria de boneters.

5 de setembre de 1522 Derrota agermanada a Talamanca.

5 de setembre de 1614 Diego de Ortega , tinent nunci del Sant Ofici és empresonat a la Torre de l’Àngel per desobediència al regent.

5 de setembre de 1939

A la paret del cementiri de Ciutat moren afusellats pels feixistes, Miquel Noguera Rigo, d'Algaida, obrer d'una cantera de marès d'Es Pil·larí, i el santjoaner Josep Bauçà Pou.

 

6 de setembre de 1301 Arnau d’Illa obté en herència la cavalleria de Santa Margalida.

6 de setembre de 1405 Antoni Oliver i Pere Garcies, sobreposats dels picapedrers presenten les ordinacions del gremi al Virrei.

6 de setembre de 1505 El Tribunal del Sant Ofici executa  Joana Olivera “Llagostera”, la seva filla Esperança Llagostera i Blanquina Vida.

6 de setembre de 1579 Diego de Luna, musulmà granadí, esclau de Miquel Salvà intenta fugar-se a Berberia i és condemnat a 10 anys de galeres. Gabriel Pacs, musulmà de Vélez, esclau de Nicolau de Pacs és assotat per haver intentat la fuga. Gabriel Flores, musulmà de Brea (Mondéjar), és capturat a Andratx. Miquel Seguí, convers del cristianisme a l’Islam, natural de Patraix i resident a Alger, és capturat. Alonso de Benavides, musulmà granadí, esclau de Jeroni Berard és condemnat a 3 anys de galeres. Pere Beltran de Pollença, marit d’Apol·lònia Pons, és condemnat a 3 anys de galeres per bigàmia. Onofre Genovard, pescador, és sotmès a turment i desterrat a perpetuïtat per tenir amics musulmans. Joan Cos d’Inca és penitenciat per haver ajudat a un fugitiu.

Bartomeu Llopis, cap de guaita, és penitenciat per blasfem i judaitzant.

6 de setembre de 1590 Quatre fadrins aprenents amb el mestre paraire Jaume Palmer d’Alcúdia –Antoni Marquet, Rafel Llampaies, Joan i Martí seguí- fugen del seu obrador.

6 de setembre de 1594 Lluis Vich Manrique, virrei, germà del bisbe, mor i és enterrat a la capella de Sant Pere de la Seu.

6 de setembre de 1623 Un llamp afecta a una torre de la Seu que mira a la mar.

6 de setembre de 1643 Ramon de Puigdorfila, familiar del Sant Ofici és empresonat per la Reial Audiència.

6 de setembre de 1741 Primera pedra del convent de Santa Magdalena.

6 de setembre de 1936 Sebastià Bestard és afusellat pels feixistes a Son Pardo i  el jornaler Lluis Marí Marí al cementiri de Ciutat.

 

 

7 de setembre de 1240 Jacob Rotger i Ramon Verdera atorguen la carta d’alforria (llibertat) a Abd al Melic.

7 de setembre de 1600 Una pragmàtica autoritza la pujada d’impostos sobre la molitja, la sisa de la carn, la sal, el vi i  el blat.

7 de setembre de 1936 Moren assassinats pels feixistes a Son Coletes: el firant socialista Antonio Pérez Ferrari, Mateu Bordoy Mascaró i Antoni Sitjar Febrer, el camperol afiliat a Unió Republicana, Andreu Pascual Gelabert de Manacor,  i Miquel Pascual Jaume de Sant Llorenç.

 

8 de setembre de 1242 El canonge Arnau Andreu compra unes cases a l’Almudaina al costat de l’hort de Ferrer de Sant Martí.

8 de setembre de 1344 Els jurats d’Artà protesten contra la segregació de Capdepera, i a la vegada Pere Orpí de Capdepera es queixa dels jurats d’Artà.

8 de setembre de 1399 Arriba a Mallorca l’expedició contra Alcoi que ha perdut la barca del cap de guaita i un rami de 13 bancs.

8 de setembre de 1503 El lloctinent Aymeric va a Muro a posar pau entre els bàndols de Pere Ramon de Santmartí , Joan de Sant Joan, i Miquel Puigdorfila enfrontats al de  Ramon Puigdorfila i Soldevila i Lluis Soldevila.

8 de setembre de 1533 Mor el lloctinent general (virrei) Carlos de Pomar.

8 de setembre de 1792 Arriba el breu de la beatificació de Sor Catalina Thomàs i repiquen les campanes de les 6 a les 24 hores.

8 de setembre de 1936

A Son Coletes els feixistes maten els militants d'Esquerra Republicana de Manacor, Joan Matamalas Salas, guàrdia municipal , Bartomeu Caldentey Sansó, Antoni Pascual Galmés,i el sabater Guillem Estelric Gomila. També són assassinats els manacorins Miquel Quetglas Serra, camperol, Antoni Nadal Gomila, empleat, Guillem Galmés Martí, picapedrer, i  Joan Estelric Ferrer, cadirer.

 

9 de setembre de 1310 El col·legi de mariners de Sant Telm obté l’aprovació dels estatuts del Gremi de Navegants.

9 de setembre de 1343 - Procés contra Miquel Rotlan per conspiració contra el rei Pere.

9 de setembre de 1399 Ortíz Santmartí, cavaller mort en combat a Bona és enterrat a la Seu.

9 de setembre de 1462 Joan de Galiana i Hug de Sant Joan dirigeixen una expedició contra els forans partidaris de la Genaralitat contra el rei.

9 de setembre de 1519 El mercader Pere Valls institueix un benefici a la capella de l’Esperança de Campos.

9 de setembre de 1676 Corsaris mallorquins capturen la nau de Pasquale de Liorna (Livorno), carregada de sal i seda.

9 de setembre de 1867 José Garcia de Paredes Losada, capità general de les Illes Balears.

9 de setembre de 1936.

Moren afusellats al cementiri de Palma Miquel Garcies "Baco" i el militant d'Esquerra Republicana, Gaspar Mesquida, montuïrer . A Son Coletes els feixistes assassinen Conrad Garau Gayà, mestre d'obres, militant d'Unió Republicana, i Antoni Adrover Santandreu.

Al cementiri de Ciutat els feixistes maten Joan Garau Fullana de Llucmajor, sabater socialista.

9 de setembre de 1937 A l’Escola d’Arts els feixistes jutgen Sebastià Sancho, Bartomeu Estrany i el militant d’Esquerra Republicana i secretari de l’ Ajuntament de Búger, Miquel Capó Capó. El mateix dia és assassinat pels feixistes Antoni Planells Tur, de Formentera, al cementiri de Ciutat.

 

10 de setembre de 1229. Les naus de Jaume I arriben a Sa Caleta.

10 de setembre de 1274 David Ferrer compra una quarta part d’Algorefa a Felanitx.

10 de setembre de 1522 Atac agermanat contra Alcúdia. L’agermanat Bartomeu Forner mor en l’intent.

10 de setembre de 1535 El Tribunal del Sant Ofici executa el boneter Daniel Pinya que vivia a l’illeta de Sant Bartomeu de Ciutat.

10 de setembre de 1869 L’Escola Democràtica Republicana té 40 alumnes i té la seva seu a la Societat Republicana del carrer Fiol de Ciutat.

10 de setembre de 1936

En el cementiri de Ciutat els feixistes assassinen Guillem Gayà Bonet d'Es Pil·larí, Miquel Garcias Miralles de Montuïri i el militant d'Esquerra Republicana de Montuïri Gaspar Mesquida Serra, xofer.

10 de setembre de 1938 El soldat  de Pollença Bernardo Cifre Gomila mor al servei dels facciosos a l’Hospital de campanya de Batea.

 

11 de setembre de 1269 Bernat Figuera compra terra i cases de Canet.

11 de setembre de 1269 Ramon Colom compra una taula de peixater a Ciutat.

11 de setembre de 1324 Revolta dels burgesos de Perpinyà contra el vescomte d’Illa i Jaume Escuder.

11 de setembre de 1413 - Les pluges posen fi a una llarga sequera. S'atribueix la pluja a la predicació a Mallorca de Vicenç Ferrer.

11 de setembre de 1531 Setge de Hayr al-Din “Barba-rossa” a Mallorca amb 15 fustes.

11 de setembre de 1666 “Ballester”, bandoler de Muro, és excutat a volta de garrot.

11 de setembre de 1936

Mor assassinat pels feixistes Nicolau Fiol Pou  de Manacor. Mor afusellat Juan Valenzuela Ortega, picapedrer, a S'Esgleieta.

 

 

12 de setembre de 1213- El rei Pere, pare de Jaume I, perd la vida en la defensa dels seus vassalls a la batalla de Muret contra Simó de Montfort.

12 de setembre de 1229 Batalla del Coll de Sa Batalla.

12 de setembre de 1233, Bernat d’Ebrines dóna a Oliver d’Utielz «unam iovatam terre in alqueria de Benigalip in illo quartone quod affrontat ex una parte in honore Raymundi de Fonte et de alia in honore Jaquesii et de tertia parte in honore hominum Minorisze» (ARM RP-XIII, núm. 23).


12 de setembre de 1276 Coronació del rei  Jaume II a l’església de Santa Eulàlia. Tenia 33 anys.

12 de setembre de 1278 Concòrdia entre els rectors i els frares predicadors pels drets dels enterraments.

12 de setembre de 1343 - Miquel Rotlan, acusat de conspiració és interrogat en una cambra alta del castell de Bellver en presència dels testimonis Jaume Salvet i Antoni de Rivaroles en presència del castellà Pere Pardo de la Casta.

12 de setembre de 1390 Els mallorquins no tenen obligacions respecte de les lleis que van en contra de les franqueses pròpies del Regne.

12 de setembre de 1397 Ponç Sunyer es designat batle de Felanitx per Hug d’Anglesola.


               
12 de setembre de 1413- Diumenge-  Lo dia é ayn desus dits de pres dinar ajustats en la manera acostumada dins la casa de la Almoyna de Pollensa, lo honrat en Pera Timoneda Batle Reyal en Pollensa, e Miquel Casador, Faliu Pallisse, Bonanat Bota, e Mateu Porquer, jurats. E en Pera Andreu, Pera Pont, Bernat Catlar, Pera Sagui, Bartomeu Strader, Guiemó Pou, Guiem Munar, Guiem Colet, Pascual Tió, Francesch Cabanellas, Pera Camp-lonch, Antoni Bonanat, Pera Pascual, Arnau Compayn e Ramonet Vives, dels consellers la major part.
               
Los Jurats dixeran que havien hauda letra de mosen Bisba de Veensa (València)  per mosen Jacme Marti prevera per la vanguda del Bisba ab mestra Visens Ferrer e la sua gent que seran entom. CL.persones, que sien acullides dos o tres jorns.

12 de setembre de 1499 S’aprova la constitució del col·legi de fusters.

12 de setembre de 1504 El Tribunal del Sant Ofici executa 12 persones a la foguera.

12 de setembre de 1511 Arriba a Mallorca el nou virrei Miguel Gurrea que el dia 21 substitueix a Joan Aymeric.

12 de setembre de 1520 Beatriu Lloscos, prostituta, posa la seva filla Isabel al servei de l’argenter Jaume Bonet.

12 de setembre de 1550 Els traginers de molins són autoritzats a cavalcar amb una càrrega inferior a una quartera.

12 de setembre de 1577 El Gran i General Consell dedica 400 ducats per a bastir torres de defensa a Llevant.

12 de setembre de 1596 La confraria de fusters d’Inca es separa de la confraria de Ciutat.

12 de setembre de 1611 Carta de població de Benidoleig. Alguns mallorquins emigren.

12 de setembre de 1677 Capturada la nau Nova Jerusalem, carregada de seda, cuiro i cotó, pels corsaris mallorquins.

12 de setembre de 1688 Es trenca la campana de n’Eloi del campanar de la Seu.

12 de setembre de 1749 Surten de Mallorca els batallons de Milà i d’Invàlids.

12 de setembre de 1800 Els expòsits podràn accedir a ofici sense examen.

12 de setembre de 1812 Antoni Desbrull, president de la Diputació Provincial de Balears.

12 de setembre de 1936 

Afusellats Joan Jaume Ramis, Julià Ferragut Coll, de Sencelles  i Antoni Balaguer Bunyola (lloritans) al cementiri de Palma.

També mor assassinat pels feixistes el fuster afiliat a Esquerra Republicana de Manacor, Gullem Fullana Joan.

El mateix dia el capità Jaume, Jaime Jaume Rosselló és nomenat gestor de la Diputació per manacor, Carlos Alabern Miret ocupa el mateix paper en representació de Ciutat i  Gabriel Bisellach Martorell ho fa per Inca.

 

 

13 de setembre de 1230 Jaume I fa una donació a Pere de Teça per a la fundació del hospital  de Sant Antoni.

13 de setembre de 1233- El notari Berenguer Company canvia  el rafal Algar, de tres jovades i situat a Montuïri amb una alqueria  de Joan Caldès a Inca que abans era de Martí Benahut (FRB II, 512-513)

13 de setembre de 1287 Guillem Carmensó compra unes cases amb pati al carrer de la Morera de Ciutat.

13 de setembre de 1287 Guillem de Colobret compra un obrador a la plaça de les Cols (Santa Eulàlia) al corretger Guillem Rovira, aprop de la draperia.

13 de setembre de 1341 Els jurats envien una ambaixada a la cort de Jaume III formada per Joan de Sena, Guillem Vilar i Asbert Fonollar.

13 de setembre de 1342 Roger de Rovenac, lloctinent de Jaume III, ordena empresonar tots els subdits del Regne d’Aragó.

13 de setembre de 1344 Arnau d’Erill desautoritza la batlia autoinstituïda a Capdepera.

13 de setembre de 1395 Elisabet de Mallorca obté el castell de Galargues a Provença.

13 de setembre de 1510 Són comdemnats a desterrament durant dos mesos els manacoríns Pere Tries, Pere i Miquel Peretó,Andreu Perot i Francesc Angelat per les ferides causades a Antoni Ballester.

13 de setembre de 1633 Fundació de Nostra Senyora de la Sapiència.

13 de setembre de 1716 L’adversari dels Borbons, Salvador Truyols, fuig cap a Menorca i li confisquen els seus béns. Dídac Costa és desterrat.

13 de setembre de 1936 Antoni, Bernat i Llorenç Mateu Ferrer, inquers, empresonats a Can Mir. Decret de la Junta de Defensa que posa fora de la llei a totes les organitzacions polítiques i socials properes al Front Popular. Incautació dels seus béns.

 

14 de setembre de 1229 Setge català de Madina Mayurqa.

14 de setembre de 1305 Frederic de Sicília atorga algunes llibertats de comerç als mallorquins.

14 de setembre de 1379 Publicació de la pau amb Pisa.

14 de setembre de 1564 Juan de Urries, nou virrei de Mallorca.

14 de setembre de 1936  Assassinat Gabriel Vives Bibiloni, de Son Servera, que vivia Porto Cristo, pels feixistes a Son Coletes (Manacor).

14 de setembre de 1937

Els feixistes jutgen Bartomeu Ferrer Cardona a l'Escola d'Arts.

 

 

 

 

 

15 de setembre de 1315 Guillem Arnau d’Illa, castellà de Santueri, obté el dret de pastura de les garrigues del castell.

15 de setembre de 1343 Bernat Valls Adovill, nou alcaid del castell de Santueri.

15 de setembre de 1445 Joan Bordils acusa als esclaus de la possessió a Sencelles de jocs vedats i són castigats a 50 assots.

15 de setembre de 1479 S’estableix la prohibició d’anar armats en el Bordell de Ciutat i s’imposa el càstig de tallar el puny als que hi vagin..

15 de setembre de 1666 Executen i esquarteren a Montuïri el bandoler Bartomeu Gomila Pujol “Moiana”, de So Na Moiana, després de tallar-li les orelles.

15 de setembre de 1929 Desfilada de feixistes italians a Ciutat.

15 de setembre de 1936 Sebastián Erasmo Truyol, d’Inca, s’afilia a la Falange el mateix dia que Antoni Coll , soldant i Antoni Padilla, caporal de la base de Pollença deixen la cova on s’havien amagat per por als feixistes. Pio Iniesta Carretero. Guàrdia muicipal, és jutjat per la mort del falangista Arrom. El llucmajorer Miquel Catany Pons, fabricant de capses, mor torturat pels feixistes.

 

16 de setembre de 1286 El rei Alfons jura la inseparabilitat del Regne de Mallorca del conjunt de  la Corona.

16 de setembre de 1324 Jaume II d’Aragó reivindica la successió en el Regne de Mallorca.

16 de setembre de 1343 - Antoni de Riveroles,implicat en el procés per conspiració contra el rei Pere és posat en llibertat sota fiança de 1000 lliures.

16 de setembre de 1461 Francesc Burgues Galiana, procurador reial, administra el patrimoni reial a Menorca i Eivissa.

16 de setembre de 1506 Jaume de Hirdis, llibreter encarrega el Missal Mallorquí que s’imprimirà a Venècia.

16 de setembre de 1521 El lloctinent general escriu al batle d’Inca perquè aturi els saquejos dels agermanats.

16 de setembre de 1581 Joan Gaspar Roig, orguener, ven un orgue a l’església de Binissalem.

16 de setembre de 1936 Cosme Bordoy Tugores, felanitxer és assassinat pels feixistes al Camí dels Reis. Arnaldo Nigorra Reynés és el cap de la Falange de Santanyí.

 

17 de setembre de 1239 Ferrer Olzet compra Tetzeta, de Porreres.

17 de setembre de 1296 Primera pedra de l’església de Sant Domingo a Ciutat.

17 de setembre de 1349 Gilabert de Centelles informa al lloctinent d’Eivissa de la propera arribada de les naus de Jaume III.

17 de setembre de 1409 El rei Martí es casa amb Margarida de Prades.

17 de setembre de 1410 Un ban del lloctinent ordena anar amb els peus descalços a la processó rogativa a Santa Pràxedis que s’ha de celebrar el dia 19 contra la pesta .

17 de setembre de 1411 El Parlament valencià dels trastamaristes es trasllada a Paterna.

17 de setembre de 1486 Processó a favor de la creuda contra Granada.

17 de setembre de 1614 El regent de mallorca és excomunicat pel bisbe.

17 de setembre de 1682 Un cap de fibló enderroca tres molins de Santa Catalina.

17 de setembre de 1838 Neix Valeriano Weyler Nicolau, militar colonialista espanyol i repressor de l’independentisme cubà al carrer de la Pau del barri de Santa Creu.

17 de setembre de 1936

El tinent coronel de la Guàrdia Civil Jaime Obrador Casasnovas és designat vice-president de la Diputació franquista.  Bernat Torres Carrió d'Artà és assassinat pels feixistes a prop del torrent de Na Borges, juntament amb el fogoner del tren Francesc Oliver Solivelles.

17 de setembre de 1939

Lluis Ramos Canosa mor afusellat pels feixistes al Fort d'Illetes.

 

 

18 de setembre de 1274 Berenguer Sampol compra un pati que confronta amb el mur de Sant Domingo de Ciutat.

18 de setembre de 1376 Bartomeu Cabot es queixa al jutge del Pariatge que el batle de Calvià li ha pres l’espasa, un dard i un ase.

18 de setembre de 1391 Ban reial per a la protecció dels jueus.

18 de setembre de 1504 Pere Tornamira Desmàs compra la meitat de Son Cladera- Tutusaus a Joan Cladera, a  Manacor.

18 de setembre de 1511 Fundació de la Confraria de Nostra Dona de la Clastra, de pintors i brodadors.

18 de setembre de 1522 Es propaga la pesta a Mallorca al temps del setge d’Alcúdia.

18 de setembre de 1711 L’enginyer Gil de Gainza és detingut per conspiracióa favor dels borbons.

18 de setembre de 1893 Margalida Borràs Colom compra una casa al carrer de la Muntanya 10 de Bunyola per 330 pessetes.

18 de setembre de 1937

Els franquistes capturen el vaixell Jaume II.

 

 

 

19 de setembre de 1399 Els arribats del Sant Estol derrotats pels musulmans arriben en camisa i bragues a la Seu.

19 de setembre de 1793 Dues companyies de granaders surten de Mallorca en el San Fermin en direcció a Toló.

19 de setembre de 1799 Es publica un ban de guerra contra el tsar.

19 de setembre de 1936.

Ocupació feixista d'Eivissa i Fomentera.

Damià Campins Rayó, sabater comunista d'Alaró, és assassinat pels feixistes al quilòmetre 3 de la Carretera de Sóller

 

 

20 de setembre de 1247 Ramon Guàrdia concedeix una carta d’alforria a Ibrahim.

20 de setembre de 1304 Sanç de Mallorca es casa amb Maria d’Anjou germana de Robert II de Nàpols.

20 de setembre de 1351 El mercader Nicolau Boixó presenta una llista de greuges ocasionats pel rei Jaume III.

20 de setembre de 1507 Rafel Aguiló i la seva esposa Clara moren cremats pel Sant Ofici.

20 de setembre de 1752 El Regiment de Brabant surt de Mallorca en quatre xabecs.

20 de setembre de 1821 Moren 38 persones a conseqüència de la febra groga a Ciutat.

 

21 de setembre de 1287 Pere de Berga, Cams, compra unes cases a prop de l’hospital de Sant Antoni a Ciutat.

21 de setembre de 1582 Mor Antoni d’Oms Santapau, virrei,i és enterrat a la capella del Roser de l’església dels predicadors de Ciutat.

21 de setembre de 1715 El marquès de Lede surt a reprimir els austriacistes a les marines de Llevant.

21 de setembre de 1868 José de Reina Frías de la Torre, capità general de les Balears, declara l’estat de guerra.

21 de setembre de 1940

Són inhabilitats pels feixistes els mestres Enrique Bobadilla Viturín, mestre de Llucmajor, Josefa Quesada Grande, professora de Santanyí, Miquel Mojer Pons, mestre de Llucmajor, Eulàlia Villalonga Vidal, professora de Santanyí i Santiago Machi Riquer, mestre de S'Alqueria Blanca.

 

22 de setembre de 1274 Bernat Coll compra un rafal a Felanitx.

22 de setembre de 1500 Ferran d’Antequera reclama el pagament del dot del maridatge de la seva filla, infanta Maria, i encarrega a Gregori Burgues de la cobrança.

22 de setembre de 1937

Avios AS/88 surten de la base de Pollença i bombardegen la Campsa a Cartagena.

 

 

23 de setembre de 1283 Guillem Llompart s’estableix a un hort de Ciutat a Alquila.

23 de setembre de 1521 El Consell General dels Agermanats celebrat a Sant Francesc, nomena instador a Joanot Colom. Joan Crespí, deposat, és detingut pels seus companys.

23 de setembre de 1811 Mor el contrarevolucionari francès Bernat d’Espanya Enric, baró de Ramefort, que és enterrat a la Capella del Sant Crist de Santa Eulàlia.

23 de setembre de 1821 Moren 41 persones a conseqüència de la febra groga a Ciutat.

23 de setembre de 1936

A Son Puigdorfila, els feixistes assassinen els militants d'Esquerra Republicana, Joan Riera Sampol, telegrafista alaroner, el batle de Porreres Climent Garau Juan, el fuster i regidor Joan Garau Joan. També mor amb ells Joan Grau Mora.

A Son Pardo els feixistes assassinen els comunistes Manuel Cespón Sánchez, sabater i Miquel Recaredo Rigo, dependent.

23 de setembre de 1937

Miguel Fons Massieu, governador civil de Balears.

 

24 de setembre de 1303- El Governador de Mallorca, Dalmau Çagarriga escriu una carta  a Denís rei de Portugal i senyor de l'Algarv sol·licitant que fes retornar al genovés Gauterio Caxisso ciutadà de Mallorca, la tercera part del valor d'una coca assaltada i robada pels pirates portuguesos, prop de Màlaga 

24 de setembre de 1336 Jaume III es casa amb Constança d'Aragó, filla d'Alfons IV.

24 de setembre de 1481 El rei Ferran envia una carta a Pere de Sant Joan en la que exigeix el pagament dels censals.

24 de setembre de 1522 El Sant Ofici executa Coloma, esposa del pelleter Bartomeu Aguiló de l’illeta de Cristòfol Mir. També executa el notari Jaume Llop, habitant de l’illeta de Francesc Armadans,i Isabel, esposa del mercer  Gabriel Rotger, de l’illeta de Ballester. En estàtua executen Elionor, esposa de l’argenter de l’illeta de Falcó, Miquel Torres i el pelleter Jaume Aguiló i la seva esposa Aldonça, habitants també de l’illeta de Cristòfol Mir.

24 de setembre de 1614 Diego de Ortega, tinent de nunci del Sant Ofici és alliberat de la presó de la Torre de l’Àngel amb una fiança de 300 ducats i el bisbe lleva l’excomunió del regent.

24 de setembre de 1622 El virrei penalitza l’ús dels colls blanc i colls blaus pels bàndols de Ciutat.

24 de setembre de 1719 Joan Armengol, lloctinent de batle de Manacor és assassinat per  Guillem Martorell « Maga » i Josep Alba.

24 de setembre de 1936

Els feixistes afusellen el picapedrer Gabriel Perelló Femenies a la paret del cementiri de Ciutat.

 

25 de setembre de 1296 Assemblea General de jurats i prohoms a Santa Eulàlia : Pere de Fenollet, lloctinent de Jaume II, obté el Regne de Ramon de Falcó, representant reial.

25 de setembre de 1411 El Parlament valencià dels urgellistes es trasllada a  Vinaroç.

25 de setembre de 1521 El nou instador de la Germania, Joanot Colom, surt de Ciutat cap a Montuïri on es reunirà el dia 29 amb Pau Casesnoves, inquer, dirigent dels agermanats forans. La seva presència polaritza Montuïri de manera que els consellers Jaume Vanrell i  Bartomeu Ribes es declaren favorables als agermanats, i en canvi els jurats Bartomeu Forner i Miquel Picornell es declaren contra la Germania. El batle Bernadí Company s’uneix als agermanats però un dia més tard es retracta.

25 de setembre de 1547-Mor Felip de Cervelló. Interinament el succeeix en la regència de governació Miquel Sureda Çanglada, que exerceix fins l'abril de 1549 en absència del nou virrei Gaspar de Marrades.

25 de setembre de 1688 Detenció de l’ermità endimoniat Josef Cifo a Felanitx.

25 de setembre de 1706 Arriben 28 vaixells de l’estol anglo-holandès a la badia  i exigeixen la rendició de Ciutat al rei Carles d’Àustria. El virrei borbònic Baltasar Cristóbal Escrivà de Ixar, comte d’Alcúdia, partidari dels borbons rebutja la rendició i prepara dues companyies dels 200.

25 de setembre de 1768 El bisbe Francisco Garrido de la Vega, beneeix l’església de Sant Antoni de Viana.

25 de setembre de 1936

Els feixistes afusellen el guàrdia municipal Pio Iniesta Carretero a la paret del cementiri de Ciutat.

 

26 de setembre de 1268 Joan Baldric i el cirurgià Pere Saragossa compren Artana, de Catí.

26 de setembre de 1287 Guillem Planes compra uns censals sobre unes cases a la porció dels Homes de Marsella al carrer que va al Temple.

26 de setembre de 1363 Jaume IV es casa amb Joana Id’Anjou, reina de Sicília.

26 de setembre de 1706 Sublevació contra els borbons a Ciutat. El botifarra Gabriel de Berga, capità de cavalleria, s’enfronta als sublevats a la Porta del Moll i mor d’un tir. Mariners de “La Galera” avisen a l’Estol dels aldarulls. El botifarra  Joan Bordils, cavaller de Calatrava, escomet els revoltats austriacistes. Mateu Gual, capità dels 200 al servei dels borbons ordena aturar a les masses sublevades que van cap a la Llonja i amenacen als cavallers que fugen. El capità Agustí Torrella atura els revoltats sense obrir foc a la plaça de la Llonja. Els presos fugen. La companyia del Sitjar s’uneix a la revolta. També s’uneixen als revoltats les companyies de Santa Creu i la Boteria. Els Cavallers de Sant Joan es posen al costat del virrei i dels botifarres que sostenen als Borbons, però l’Estol anglo-holandès dispara sis canonades, i el virrei, davant el bombardeig opta per la capitulació.

26 de setembre de 1936

Els feixistes detenen el pollencí Bartomeu Cabanellas Botia que estava amagat a Cala Sant Vicenç.

26 de setembre de 1939

Vicenç Ripoll Ferrer mor afusellat pels feixistes a laparet del cementiri de Ciutat.

26 de setembre de 1942

Mor a la presó de Can Sales la comunista Matilde Landa Vaz a causa de l'assetjament de les monges al servei dels feixistes.

 

 

 

27 de setembre de 1270 Guillem Sabater s’estableix al rafal Albexiroqui de Ciutat, vora l’honor de l’Hospital de Sant Andreu.

27 de setembre de 1273 Maria, viuda de Pere Fàbrega, compra un obrador a la drassana per 25 lliures.

27 de setembre de 1386 Posen una campana de 37 quintars a la Torre de les Hores.

27 de setembre de 1398 Pere Portocolom protesta pel tall imposat pels jurats de Felanitx.

27 de setembre de 1666 Executen el bandoler manacorí Alsamora al carrer del Sol davant la casa dels Catlar.

27 de setembre de 1706 El virrei de Mallorca es rendeix als Àustries.

27 de setembre de 1821 Moren 36 persones a conseqüència de la febra groga a Ciutat.

27 de setembre de 1914 Mor Catalina Dols Cabot, esposa de Salvador Castell Borràs, sindicalista.

27 de setembre de 1936

Els feixistes assassinen el batle de Búger, militant d'Esquerra Republicana, Joan Alemany Villalonga, que mor torturat i arrossegat. Joan Rotger Amengual mor afusellat pels facciosos a la paret del cementiri de Ciutat, i el fabricant de sabates llucmajorer Gregorio Bernabé Escolano mor assassinat a Son Pardo.

 

 

28 de setembre de 1238 Rendició de València a Jaume I.

28 de setembre de 1273 Pere Aragonès s’estableix a un obrador a la plaça on es ven l’oli a Ciutat.

28 de setembre de 1273 Joan Clar, moliner, compra un molí a la Síquia d’en Baster.

28 de setembre de 1374 Hug d’Oms, cavaller, i Jaume Viladestres, procurador reial, cerquen l’infant de Mallorca que suposenm és amagat a Sóller.

28 de setembre de 1408 Pere Sala, vidrier, pren en lloguer una botiga i un forn a la Plaça dels Corders del mercader Pere Cahors.

28 de setembre de 1508 L’inquisidor Guillem Caselles fa cremar tres dones a la foguera, després d’escanyar-les: entre elles, Blanca Bennàsser, esposa del capser Francí Bennàsser. de l’illeta d’Andreu Net,  i Dolça, esposa de Pere Felip. El mateix dia Bartomeu Castellar és executat en efígie.

28 de setembre de 1510  Jaume Sanmartí, botiguer i Daniel Llop, sastre, són escanyats i cremats pel Sant Ofici a la Porta Plegadissa juntament amb el tintorer Joan Navarro i la seva esposa Elionor.

28 de setembre de 1576 Acta formal de fundació del convent de predicadors de Sant Vicent Ferrer de Manacor. Usen unes cases de Perot Andreu per a fer la capella.

28 de setembre de 1618 Desbordament de Sa Riera.

28 de setembre de 1706 Dos jurats de Ciutat signen la capitulació de Mallorca als Àustries. Els pagesos saquegen les cases dels francesos.

28 de setembre de 1715 El mercader Cristòfol Pons d’Inca, poc afecte als Borbons, és empresonat a la Torre de l’Àngel.

28 de setembre de 1936

Els feixistes assalten la casa del socialista Antoni Ribas Galiana i l'assassinen.

 

29 de setembre de 1231 Jaume I i Pere de Portugal pacten a Lleida l’intercanvi de Mallorca amb el comtat d’Urgell.

29 de setembre de 1269 Iucef Abennonno compra un obrador a Ciutat.

29 de setembre de 1302 Fi de la construcció de Sant Nicolau Vell.

29 de setembre de 1353- Un privilegi reial permet el rescat de béns i captius pertanyents a cristians, i autoritza a destinar a les despeses de les seves armades contra els genoveses per a les guerres de Sardenya i Còrsega l'impost d'un "lou" per a rescatar els béns, mercaderies i persones del lleny de Berenguer Gassó i també a imposar posteriorment imposicions i ajudes per a la causa dels rescats i per a pagar els deutes i els préstecs que havien hagut de contreure alguns mercaders per aquell motiu aclarint que, una vegada satisfets, haurien de cessar les imposicions i ajudes.(ARM LR 17 f. 83).

29 de setembre de 1413:Segregació.- De les ordinacions fetes per als  jueus.

Com la calliditat maxinosa e infidelitat deis jueus, adversa als feels xristians, no tensolament actesa mas vetlant a dampnatge de aquels ha tristor del profit dels dits xristians e de les ruines lurs se gloriege ab gran guaig, Sancta mare Esgleya ha ordonatlos dits jueus, pudents infaels, habitar separadament dels dits feels xristians per tal que, per vicinitat dels lochs, la lur inmundicia no ensutza la puritat de aquels.e ells,pudrits de peccats e de erres, no currumpen la sanitat de la pura pensa de aquels.

E per aquesta raho Nos, per aço, axi com feel membre segons se pertany,
ajustats al statut de sancta mare Esgleya, haiam entes per relacio del Enquesidor de la heretical pravitat que en la ciutat e en lo dit Regne de Mallorques molts jueus, a la d ita ciutat déclinants, cohabiten ensemps ab los conversos a la fe católica, per la qual cohabitacio o societatlos dits conversos obedients a aquells, lexants les coses divináis perseveren sens vergonya, amagadament en les dabnables erres primeres honren,axi com jueus los dissaptes, pasants los sants diumenges en diverses uses e treballs.

...Primerament ordonam, statuim, emanam que tots los jueus e juyes de la ylla e Regne de Mallorques e de les ylles a aquella adjaents stiguen e  viuen apartats dels xrestians en un cercle a una part de la Ciutat o vila on habitaran, en la qual stiguen tancats e closos entorn, en tal manera que totes les portes isquen al cercle o mur, en lo qual mur haja una porta, e no mes per on isquen, lo qual cercle o part les sia elegit e désignât per los Jurats e Procurador Reyal del dit Regne, o de la vila on habitaran...(A. H. M. Preg. fol 141 .)

29 de setembre de 1464 El sonador porrerenc Joan Pons és a la festa de Sant Miquel de Felanitx, on actuen joglars i es juga a les oques.

29 de setembre de 1673  Joan Montserrat i Jaume Caldentei van a Felanitx a vendre neu per a la festa de Sant Miquel.

29 de setembre de 1706 El comte de Savellà arriba a Ciutat per fer-se càrrec de la lloctinència general al servei de la Casa d’Àustria i s’allotja a la casa del seu sogre, Francesc Sureda de Sant Martí.

29 de setembre de 1715 L’apotecari Jeroni Ferrer i tres persones més són detingudes per haver criticat al rei Felip de Borbó.

29 de setembre de 1782 Arriben set fragates franceses a la badia de Ciutat.

29 de setembre de 1809 Processó a Santa Creu perquè “nos don felis victoria contra los gavaxos”.

30 de setembre de 1263 - Guillem de Castellveí, comanador de la Casa del Temple, estableix a Pere Barber a una part de  l'alqueria de Mianes (Montuïri) al costat de l'honor d'Arnau Burguet i del camí de Manacor. 

30 de setembre de 1269 Pere Soler compra la meitat de les tres Malles a Felanitx.

30 de setembre de 1287 Benvenguda Ferrer que té les cases a la plaça de Sant Antoni, es casa amb Guillem Oliver.

30 de setembre de 1323 Concòrdia del Pariatge. Repartiment de poders entre el bisbe i el rei a Andratx.


30 de setembre de 1374 Mor Joan Ballester, antic general dels carmelites a Palma.

30 de setembre de 1392 Arriba a Ciutat Berenguer de Montagut, lloctinent del governador Hug de Cervelló.

30 de setembre de 1402 Blanca de Navarra arriba a Mallorca acompanyada de 6 galeres que es dirigeixen a Sicília.

30 de setembre de 1444 Desbordament de Sa Riera.

30 de setembre de 1524 És executat l’agermanat petrer Llorenç Vadell que encara seguia alçat.

30 de setembre de 1519 Aina Oms (de casada Puigdorfila Oms) obté en herència Vernissa (Santa Margalida).

30 de setembre de 1581 Els teixidors de lli d’Artà es separen del gremi de Ciutat i constitueixen un gremi propi.

30 de setembre de 1936

Els feixistes assassinen el mariner pollencí Joan Domingo Covas, militant d'Esquerra Republicana,  a la carretera d'Andratx.   Els també pollencins Bartomeu Cabanellas Botia , redactor de la revista "Adelante" i l'espardenyer Josep Pont Cladera moren assassinats al camí d'Illetes. El picapedrer petrer Josep Galmés Ribot és detingut pels feixistes que el fan desaparèixer.

30 de setembre de 1942

Moren afusellats pels feixistes al cementiri de Ciutat els eivissencs Joan Gómez Ripoll i Joan Janer Ripoll, picapedrers, i Narcís Tur Viñas, talabarder