Any 1256-Fundació del   Convent de Santa Clara (Ciutat de Mallorca) amb el suport de Berenguer Burgues de Sentmenat .
    

12 de gener de 1261-Catalina Berenguer és l'abadessa de Santa Clara. Inici de la clausura.
    

24 de febrer de 1262-Guillem Torrella, Pere Nunís, Berenguer Burguet i Pere de Sentmenat són els protectors de santa Clara.
    

12 d'agost de 1262- Acord de reguiu entre el convent de santa Clara i el Temple.
    

11 de febrer de 1292- Arnau Castelló compra una casa a Isac ben Facdal a prop de santa Clara.
      
     Any 1300-Guillem de Montsó és obligat a tancar de paret els banys que confronten amb santa Clara, sense finestres ni forats que permetin veure les monges.
    

1 de maig de 1308- El papa concedeix permís a la reina Esclarmonda per entrar en qualsevol monestir, especialment el de Santa Clara i dur amb si algunes dones que amb ella recitin les hores canòniques així com residir en el mateix i tenir col·loquis espirituals amb alguna monja de Santa Clara o frare franciscà.

Fragment del retaule de la Passió
Fragment del retaule de la Passió (Mestre de la Passió)   

6 de maig de 1348 -El convent de santa Clara és obligat a cedir part del seu hort com a lloc d’enterrament dels morts a conseqüència de la pesta.
   

22 d'agost de 1475- Inventari pòstum del picapedrer Cristòfor Vilasclar. Per aquest inventari sabem que habitava al carrer de santa Clara.
    

Any 1492-Guillem Vilasclar dona a Joan Serra una casa en la parròquia de Santa Eulàlia que per una part confronta amb el monestir de Santa Clara A.R.M., Prot. C-232, f. 39r.

fragment del retaule de sant Joaquim

 sant Joaquim (fragment)

 santa Aina (fragment)- Escola de Terrencs

           Santa Aina (fragment)             

27 de juny de 1504-Els jurats demanen al papa Juli II que sor Elionor Serra sigui reposada en el càrrec d'abadessa de Santa Clara.

L'any 1512 vivien a l'illeta del forn de santa Clara:els paraires Sebastià Danús i Andreu Ferrà, el bracer turc Jordi Vivó, la teixidora de vels Joana Socies, el corredor Joan Julià, el forner Miquel Obrador, Gabriel Llunes i les "enamorades"  Bàrbara i Úrsula.

Aquest mateix any 1512 vivien a l'illa de santa Clara (de la Porta del Camp o de la Porta de la Calatrava) els paraires Miquel Ballester, Bernat Moll, Antoni Garau, menor, Antoni Domenge, Bernadí Perpinyà, Antoni Gil, Simó Ballester: també hi vivien els blanquers Antoni Garau, Arnau Garau, Guillem Garau, Antoni Vidal, Antoni Far, Guillem Vicens, Antoni Oliver, Llorenç Binimelis, Miquel Binimelis, Joan Nacre, menor, Pere Capellà8 de novembre de 1525 - El procurador reial Francesc Burgues ordena arreglar les cases que estan en estat de ruïna a l'Illeta de santa Clara  a instància de Catalina Domenge i que confronten amb les seves.  Es tracta de les cases de Guillem Sala que va morir a la batalla de Rafal Garcès, les de Bernat Jaume, mort, les de Gabriel Buades, mort i ocupades per Tomàs Domènec i un altre i les del picapedrer Antoni Garau.(ARM. - R.P. 4.178).
    

20 de març de 1587- Inventari de l’heredat de Caterina Esplugues, vda. en segones núpcies de Bartomeu Uguet, botiguer amb cases al carrer del Born de Santa Clara. (carrer de sant Alonso)
    

14 de setembre de 1594-Onòfria Sureda i Campfullós,esposa de Salvador Sureda, donzell de Mallorca fa testament i escull com a marmessors al seu espòs Salvador, al seu gendre Jaume d'Olesa, als seus fills Pau i Beatriu ia l seu confessor Joan Mas. Estableix ser enterrada a l'església del Monestir de Santa Clara. Institueix com hereus universals el seu marit com a usufuctuari i el seu fill Francesc.

23 d'abril de 1595 - Enterren en el vas dels Andreu al doctor en drets Agustí Andreu que vivia en el Born de santa Clara. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 101).

30 de gener de 1612. Enterren en el vas dels Vida a Margarida Vida Miralles que vivia en el Born de santa Clara (carrer de sant Alonso)

3 d'octubre de 1615-El pintor Miquel Bestard es casa amb Joana Batle. Visqueren al Born de Santa Clara.(carrer de sant Alonso)
     

3 de febrer de 1619-Elionor de Sales, filla de Jeroni de Sales i de la seva muller Caterina, monja del monestir de Santa Clara, fa donació als seus pares de totes les seves pertinences i drets que li corresponguin per raó de la legítima.
   

23 d'abril de 1650-Dissabte. Enterrament a santa Eulàlia de Francesc Femenia, apunyalat davant l'hort de santa Clara.
   

13 de maig de 1650-Pau Sureda de Santmartí és enterrat a santa Clara.
   

8 de juliol de 1655-Dijous. Miquel Sureda, procurador reial i cavaller d'Alcàntara, és enterrat a Santa Clara.
   

14 d'octubre de 1679-Arnau Moix, comanador de l'orde de Sant Joan de Jerusalem fa donació a Santa Clara, on hi tenia dues germanes, Isabel i Beatriu, de les relíquies de sant Sadurní.
    

5 d'abril de 1750 - Mor Magdalena Berard Berard, que va ser abadessa de santa Clara.
    

3 de novembre de 1750- Mor Joan Bordils Truyols i és enterrat en el convent de santa Clara.
    

24 de desembre de 1764-Dilluns- Porten el cadàver de Maria Cotoner, tia del marquès d'Ariany, a Santa Clara.
    

L'any 1786 el convent de santa Clara disposava de 52 religioses professes, 5 novícies professes, 5 nines, un donat, una donada i un sagristà.
   

11 de desembre de 1789 - Mor Margalida de Berard i de la Cavalleria, que va ser abadessa de santa Clara
   

24 d'agost de 1812-Acte a favor de la Constitució a Santa Clara organitzat per Antoni Pla.
    

Any 1836-Palma queda dividida en quatre quarters: santa Creu, santa Clara, sant Jaume i la Mèrcè, i cadascun té sis barris.
    

21 d'abril de 1837- Un decret fa agrupar les religioses de l'Olivar a santa Clara, les de la Misericòrdia a santa Magdalena, i les del canonge Garau i de santa Margalida a la Concepció.rei Baltasar del Betlem de santa Clara

Rei Baltasar del betlem de Santa Clara.