Personatges enterrats a sant Domingo

 Margalida Aragonès, Gabriel Berga, Lleonard Burgues Safortesa, Aina Canet, Joan Cugullada, Bernat Cotoner Cavalleria, Nicolau Cotoner Garcia, Pere Dameto, Pere Joan Dameto Simonet, Francesc Desbrull, Andreu S'Escala, Margalida Espanyol, Pere Espanyol, Mateu Garau, Joana Genovard, Luis Lacy Gautier, Guillem Llull, Oliveta Llull, Pere Marçol, Jaume Nadal, Elionor Pacs, Jeroni Pau Puigdorfila, Antoni Quint, Nicolau Quint Net, Tomàs de Rocamora, Magdalena Rosinyol Gual, Nicolau Rossell,  Manuel de Sentmenat Oms de Santa Pau ,Josep Serralta, Francesc Socies, Jaume Socies, Antoni de Verí, Antoni Vives.

 

A prop del convent hi vivien, Bartomeu Sa Frígola (1278), Tomàs de Montsó, sabater (1298) , vora l'escala i mur,  Berenguer Sampol hi té un pati que confronta amb els murs (1274), el pintor Joan Loert (1340),  Joan Daurer, pintor (1355), Felip Corral (1379), Bartomeu Gomis i Bernat Terrassa tenen horts a l'antic cementeri de sant Domingo, Salvador Sureda Sant Martí hi tenia el casal davant la porta major (1599) 

Sant Domingo l'any 1440 segons Rafael Isasi.A la part superior dreta es veu l'entrada de la capella de la Victòria i la Torre de les Hores i a la part inferior el Castell Reial i la Seu.

 

 

 

Sant Domingo

Convent començat  l'any 1296

Deia Dameto que l'església tenia una llargària de 284 metres, 92 d'amplitud i 152 metres d'altària. Va tardar-se 63 anys en la seva construcció.

26 de novembre de 1294- Els predicadors protesten perquè volen disposar dels drets d'enterrament al convent.

 Gener de 1298-Els predicadors protesten per les injúries rebudes de Pere Torrella.

Any 1312-Arnau Burguet és el prior de Sant Domingo.

Març-Abril de 1312- Fo manat als procuradors del Senyor Rey per boca den R. Plasensa que fos comprat 1 pati de terra quis te ab lalberch den Guerau Aderro lo qual era dels predicadors e que fos anedit al alberch del dit Guerau en esmena e en compensacioo de tot so quis tenia ab lo castel ne era sobre la carrera que es en la dita costa den Ciprés, per so com a publica utilitat maná que so que eran sobre la dita carrera fos enderrocat e que fos satisfet a eil en obra per los Jurats o per eils que plaura al Senyor Rey e en fer tant que fos feta la dita obra per los dits procuradors comptat lo damunt dit pati dels dits frares prehicadors e axi lo primer dia de mars del any M CCC XI pagarem a frare P. des Prats prior deis preycadors e al covent per preu del dit pati segons que es contengut en la carta de la compra feta per en Bn. March notari 25 liures.
Sia mudat en lo compte del any M CCC XII.
ítem pagam a frare P. Domingo per la meytat de les parets migeres que hom feu entre los predicadors e lalberch del dit Guerau Aderro segons que en I escrit lo qual nos liura per menut es contengut 2 Ib. 18 s. 6.
A X dabril en lany de M CCC XII reebem letra den A. de Codolet tresorer del Senyor Rey que deguessen pagar e deliurar an Guerau Aderro per satisfácció de la obra la qual lo Senyor Rey de bona memoria havia manada a ell fer per lo enderrocament de les cases sues ques tenen en lo castel les quals li foren pagades 20 liures.
ARM RP 1865 fol. 156.

Any 1317-Jaume Fabra dirigeix les obres de Sant Domingo però deixa Mallorca per a treballar en l'obra de la Seu de Barcelona.

Any 1328-El sienès Matteo Di Giovanni fa les vidrieres del presbiteri.

Any 1333-Francesc Nadal empedra la carrera del convent de Sant Domènec.

8 d'agost de 1343-Testament d'Oliveta Llull, esposa de Bernat Pont, que vol ser enterrada a sant Domingo.

16 de setembre de 1343-Testament de Margalida Aragonès, esposa de Galardo Llull ,que vol ser enterrada a sant Domingo.

10 d'abril de 1344-Testament de Guillem Llull que vol ser enterrat a sant Domingo.

Octubre de 1346- Mor Andreu S'Escala i és enterrat a la capella de Sant Tomàs a Sant Domingo.

7 de juliol de 1350-El frare predicador Nicolau Rossell que havia pres l'hàbit en el convent de Ciutat als 12 anys (1326)  és nomenat inquisidor general de la Corona d'Aragó.

Any 1359-Fi de la construcció de Sant Domingo.

28 de març de 1362-Mor el cardenal Nicolau Rossell i és enterrat devora la porta del cor.

Any 1384-Andreu S'Escala fa donació a Sant Domingo d'un facistol amb l'unicorni.

9 de maig de 1385- El Gran i General Consell acorda la construcció del rellotge de la Torre de les Hores, comprada als dominics i situada en el fossar darrera de l'oratori de la Victòria, entre la costa de Sant Domingo i el carrer del Palau. El rellotge marca el màxim d'hores de sol (14) corresponents al mes de juny a la part superior i a l'inferior, les de fosca, corresponents al mes de desembre. L'encarregat del rellotge li donava corda en començar la claror i també a la posta de sol. Tres hores després de posat el sol s'executaven les 25 campanades del toc de queda, senyal de tornada a casa. Després del toc de queda els homes del Cap de Guaita s'encarregaven de la vigilància i podien detenir a qualsevol persona que no hagués tornat a casa. 

139?-El pintor Francesc Comes fa el retaule de Nostra Senyora de Gràcia i Sant Vicenç.

Agost de 1410-Mor el pintor Pere Marçol i l'enterren a Sant Domingo.

2 de setembre de 1413-El predicador valencià Vicenç Ferrer comença a predicar en la seva visita a Mallorca.

5 de juliol de 1434- Testament d'Antoni Quint que vol ser enterrat a la capella de sant Antoni, sant Agustí i santa Maria de sant Domingo.

22 de juliol de 1437-Testament de Nicolau Quint Net,espós d'Agnés de Pacs que vol ser enterrat a Sant Domingo.

4 de maig de 1451-El frare predicador Vicenç Tey fa a l'església de Sant Miquel un sermó favorable als forans.

18 de novembre de 1451-Testament d'Elionor de Pacs, esposa de Pere Espanyol que vol ser enterrada en el vas familiar de la Sala Capitular de sant Domingo.

25 de juliol de 1452- Testament d'Antoni Nicolau Quint Net que vol ser enterrat a la capella de sant Antoni del convent de sant Domingo.

9 de juny de 1462-El ferrer Pere Bisbal cobra  6 sous per haver fet la tapadora de la font.

vilasclar

Pietat de la lauda sepulcral de Guillem Vilasclar   

    
27 de setembre de 1462- Testament de Joana Genovard Sala, espòsa de Nicolau Espanyol que vol la sepultura a sant Domingo.

Any 1463 La família Desmàs obté dels frares la cessió de la capella de Sant Blai, que era la quarta per l'esquerra.

6 de juliol de 1473-Mor Pere Espanyol i és enterrat a sant Domingo.

Any 1485- El lul·lista Pere Daguí, va emprendre una disputa teològica sobre el sentit d'uns versos llatins, als quals  condemnava per herètics, i que es llegien en el retaule de Nostra Senyora de la Bona Mort en una de les capelles del convent de Santo Domingo . El citat text deia el següent: Non abhorres peccatores / sine quibus numquan fores / tant digna Filio.

9 de maig de 1498-Els picapedrers es reuneixen a la Sala Capitular de Sant Domingo.

1519 Miquel Alber, nou vicari de Sant Domingo.

10 de març de 1521-En plena quaresma, i davant la impossibilitat de mantenir la tensió mitjançant reunions i concentracions, els menestrals fan una processó rogativa contra la sequera. Es dirigeixen al vicari general del Bisbe i diuen que la culpa de la sequera és d’Agustí Serralta, un dels germans delators de la conspiració agermanada, que havia mort i estava enterrat al convent de Sant Domingo. Diuen que l’enterrament del lladre Serralta en lloc sagrat és una ofensa contra Déu i que per això no plou. Aleshores demanen que sigui desenterrat.
                  Els agermanats, sense el consentiment, es dirigeixen a Sant Domingo i el desenterren del carner de la capella de Sant Blai, i amb el cadàver arriben fins a l’antic cementiri jueu que estava prop de la Calatrava

1 de novembre de 1522- El dia de Tots Sants grups d’agermanats ,entre ells Bernat Galiana, peraire,Nadal Vadell, fuster, Perot Andreu, corder Miquel Ribes, carnisser i Bernat Sagrera, teixidor, entraren al convent de Sant Domingo i mataren els mascarats que hi havia refugiats, amenaçaren Fra.Esteva i robaren a la cambra de Fra.Jeroni Peyri.

7 d'agost de 1522-Els frares predicadors contracten amb Miquel Frau i Pere Terrencs  la pintura d'un retaule.

6 de juny de 1523 Els predicadors Joan Mercer i Pere Catany assisteixen els agermanats condemnats  en les execucions.

Any 1554-Antoni Creus Pons, frare predicador, nomenat inquisidor interí.

24 de maig de 1580-Antoni de Verí, donzell de Mallorca, ordena testamet i nomena marmessors al seu pare Ramon de Verí, batlle de Mallorca i als seus germans Ramon, comanador de sant Joan de Jerusalem i Tomàs, donzell.  Escull sepultura al túmul dels Verí a la capella de la santa Creu de l'església de sant Domènec de Mallorca i institueix hereu universal al seu primer fill que neixi mascle.

1581-Fundació de la Confraria del Nom de Jesús.


El 20 de març de 1598 ,dilluns de rams, moren Jordi Sant Joan i Joan Rossinyol en un combat a la plaça de la Seu contra els Anglada que es refugien a Sant Domingo. Un dels Rossinyol, Nicolau, havia parlat malament d'Isabel Anglada, qüestió que va provocar l'enfrontament.

Any 1559- Els Quint tenien el túmul funerari a la capella de Sant Antoni.

L'any 1599 el mercader Nicolau Moragues va comprar un casal davant el portal major de sant Domenge.

Any 1599-El frare predicador de Manacor Nicolau Mora és penitenciat per sol·licitar favors sexuals.


17 de març de 1599-Jeroni de Sales deixa en herència al prior Simó Bauçà 101 lliures i 11 sous per misses a Sant Domingo.

26 de juny de 1602-Testament de Margalida Espanyol, donzella, que vol ser enterrada al vas dels Espanyol a sant Domingo.

27 de gener de 1604-Mor Nicolau Cotoner Garcia que és enterrat en el convent de sant Domingo.

9 de maig de 1605-El frare predicador Antoni Magraner és condemnat per tenir sexe amb homes i dones.

3 d’agost de 1613 Fundació de la confraria de Sant Pere Màrtir, patró del Sant Ofici, a sant Domingo.

29 de desembre de 1621-Mor Magdalena Rosinyol Gual, esposa de Bernat Cotoner Cavalleria i és enterrada a sant Domingo.

4 de maig de 1642- Pere Joan Dameto Simonet és assassinat en la guerra de bàndols i enterrat després a Sant Domingo.

4 de juny de 1643- Jeroni Pau Puigdorfila, cau assassinat el dia del Corpus en la guerra entre Canamunts i Canavalls  a trets d'escopeta, i és enterrat a Sant Domingo.

13 de juliol de 1643-Fra Cifre, predicador, és ferit d'arcabús en la guerra dels bàndols.

22 de gener de 1647- Francesc Desbrull, cavaller de Santiago, és assassinat en la guerra de bàndols i l'enterren a Sant Domingo.

6 d'agost de 1647-Col·loquen una escultura del patró al portal major de l'església.

18 d'agost de 1647-Aina Canet, esposa de Jordi Fortesa,  és assassinada de 9 punyalades a conseqüencia de la guerra de bàndols i enterrada a Sant Domingo.

7 de setembre de 1649- El sobreposat dels carnissers Joan Cugullada mor d'una arcabussada en la guerra de bàndols i l'enterren a Sant Domingo.

28 de desembre de 1649- Enterren a Sant Domingo el jurat dels mercaders, Francesc Socies.

8 d'abril de 1652-El capità Jaume Socies és enterrat a sant Domingo.

15 de novembre de 1653-Mor el bisbe Tomàs de Rocamora i és enterrat a sant Domingo.

23 de novembre de 1653.- Fra Vicenç Pizà de l'orde de Sant Domingo cobra cent lliures per l'orgue que fa pel convent de Jesús. (ARM-AH-C-996).

16 d'agost de 1657-Mor a espasa en la guerra de bàndols el barreter Antoni Vives i l'enterren a Sant Domingo.

17 de gener de 1672- Mor Gabriel Berga i és enterrat a sant Domingo.

30 d'octubre de 1675- Lleonard Burgues Safortesa, cavaller d'Alcàntara és enterrat a sant Domingo.

El 16 d'abril de 1679 s'escenifica un Acte de Fe que afecta a 26 homes i 24 dones "xuetes" dels carrers del Segell, Argenteria, Santa Fe i Bosseria.

2 d'agost de 1684- Mor Pere Dameto Espanyol , marquès de Bellpuig, i és enterrat a sant Domingo.

24 de març de 1686- Mor Bernat Cotoner Cavalleria i és enterrat en el sepulcre dels Cotoner a sant Domingo.


15 de maig de 1696- Constitució de la Milícia Angèlica del Síngol de sant Tomàs d'Aquino en el convent de sant Domingo que entre altres funcions té:Tendrán los hermanos y hermanas especial cuidado de reprimir en los principios con varonil aliento las sugestiones carnales del enemigo infernal, y vencer los pensamientos impuros de la mente y fantasía inuocando con la boca y corazón el Santísimo Nombre de Jesús y María, recurriendo el auxilio con alguna breve oración del glorioso Tutelar de Sto. Thomas de Aquino, y huirán de todas las ocasiones de mancharse con obscenidades asquerosas y no contaminar el alma con el mas mínimo pensamiento sensual pecaminoso.
- Estaran continuamente dispuestos para no permitir que otros en su presencia, hablen, lean, canten o hagan cosa perjudicial a la pureza y castidad y procuraran con toda charidad y amor exortar á los de que tuvieren
noticia que se hallan immersos en algún abominable vicio de la carne á vivir castos.

Any 1700- Martí Serra, dominic antilul·lista, és desterrat.

28 de març de 1715- Fugen 17 presos botiflers i es refugien a sant Domingo.. Any 1755- S'autoritza la renovació de gramalletes a Sant Domingo per a perpetuar la memòria dels heretges.

"Als 28 novembre de 1756, circa las set y un quart del mati, mori de pigota Dn. Gabriel Berga fadri, ultim de esta casa de Bergas del Mercat; esta enterrat en lo Convent de St. Domingo de la present Ciutat."

11 d'abril de 1762- Mor Josep Serralta, el darrer de la nissaga dels Serralta i és enterrat a la capella de sant Jacint a sant Domingo.

El 3 de Mayo de 1767 pasaron los PP. por fuera de la ciudad desde el predio La Torre, y fueron embarcados en el jabeque de Padrines oportuna y decantemente dispuesto para recibirlos:quedóse en tierra por enfermo el P. Salom y fué conducido al convento del Carmen: igualmente se quedaron los Procuradores alojados en el de Sto. Domingo."

29 d'abril de 1768-Mor Jaume Nadal, pintor. És enterrat a l'església de sant Domingo.

8 de desembre de 1773- Tremolor de terra a Palma: «fench tan fort que los frares de St. Domingo aun asseguts cahien per terra(!!), y en S. Geroni hi hagué moltas monjas sangradas del regirement, passantho molt mal Sor Domenecha Aymericha.»

11 d'abril de 1782- Mor el jutge Mateu Garau (Dietari del doctor Joaquim Fiol) que és enterrat a Sant Domingo.

Any 1784- A Mallorca hi ha 833 frares i 498 monges (288 franciscans, 124 dominics, 80 mínims, 67 agustinians, 51 trinitaris, 48 caputxins, 45 carmelites).Les agustines eren 200 , les clarisses eren 100, les jerònies 83)

26 de maig de 1785- Mor a Ke-bui, Tonquin (Filipines), el frare predicador Domingo Pujol.

20 d'abril de 1793-Pregàries públiques a Santo Domingo contra els republicans francesos.

22 d'abril de 1793-Processó general contra els republicans francesos que surt de la Seu. Els gremis surten en vestes negres i atxes. Passa per Cort, Sant Miquel i baixa després per carrer dels Oms, va cap a Sant Jaume i Sant Nicolau, puja cap a Sant Domingo i torna a la Seu. Cada dia de la setmana s'organitzà una processó que partia d'una parròquia diferent.

14 de maig de 1796- Mor Manuel de Sentmenat Oms de Santa Pau , comandant general i marquès de Castelldosrius. És enterrat a Sant Domingo.

Maig de 1814-Es fan processons convocades pels inquisidors, per la parròquia de santa Creu, pels convents del Carme , pels dominics i frares de sant Francesc. Insulten el canonge París i el xueta Moixina.

5 de juliol de 1817- El general Luis Lacy Gautier és afusellat pels absolutistes al Castell de Bellver, i enterrat al convent de sant Domingo.

Octubre de 1821- Els priors dels convents de Mallorca eren: Rafel Torrents (trinitaris), Josep Soler (predicadors), Antoni Reus (agustins), Josep Roig (mercedaris), Agustí de Mallorca (caputxins), Joan Sampol (del Carme).

23 d'octubre de 1836- Acord per a l'enderrocament dels convents d'El Carme, sant Domènec, sant Francesc de Paula i Trinitaris. La Societat d'Amics del Pais s'oposa a l'enderrocament.

23 de novembre de 1836-El tinent retirat Joan Salvà i Barceló, Muletet, guanya en subhasta pública l'enderrocament de Sant Domingo, El Carme i el convent dels trinitaris per 3.600 reials

24 de novembre de 1836-Previ a l'enderrocament del convent de sant Domingo es treuen les despulles del cardenal Rossell i del marquès de la Romana.

18 de gener de 1837- Es buidà el convent i l'església de sant Domingo.

19 de gener de 1837-(dia 13 segons Jaume Conrado i Berard). Comença l'enderrocament del Convent de Sant Domènec de Palma.

18 de febrer de 1837-Arriba tard l'ordre d'evitar la demolició del convent de sant Domènec.
 

Any 1845-S'obre al trànsit la costa de sant Domingo i subhastats els solars, tres d'ells són comprats per l'Ajuntament que hi fa les fonts.

17 d'octubre de 1848- Enderrocament de la Torre de les Hores, que havia estat al costat de Sant Domingo a Palma.


Restes del convent de sant Domingo:

Orgue de Jordi Bosch i Albert Borguny, a la parròquia de Santanyí
Santcrist a Cura
Retrat de Joan Valero, secretari d'Alfons el Magnànim a Nàpols i de Joan II, a Son Berga
Retaules gòtics, actualment al Museu de Mallorca
Retaule barroc de la Puríssima, obra d'Albert Borguny, procedent del Roser a Sant Gaietà,
Dues campanes a la parròquia d'Algaida
Els còdex són a Madrid.