1 de novembre de 1348-Sbert de Sisquer és el nou castellà de Santueri, i disposa de 10 homes.
1 de novembre de 1505- Mor Gregori Burgues Uniç i és enterrat a l'oratori de Sant Feliu.
1 de novembre de 1522-Aquest dia grups d’agermanats (entre ells Bernat Galiana, peraire,Nadal Vadell, fuster, Perot Andreu, corder Miquel Ribes, carnisser i Bernat Sagrera, teixidor, entraren al convent de Sant Domingo i mataren els mascarats que hi havia refugiats, amenaçaren Fra.Esteva i robaren a la cambra de Fra.Jeroni Peyri).
1 de novembre de 1583- Expedició contra els moriscos que havien pres Cabrera dirigida per Pere Ignasi Torrella, el capità Joan Berard i el sergent major Baltasar Rossinyol. En formen part 100 homes d'armes embarcats en 2 vaixells, 4 sagèties i una nau.
1 de novembre de 1904-L'Agrupació socialista de Manacor tenia 40 socis.
1 de novembre de 1941-Mor Guillermo Descatlar i Montis, marquès del Palmer i gestor de la diputació franquista.


2 de novembre de 1316-Ferran de Mallorca és enterrat a l'església dels predicadors de Perpinyà.
2 de novembre de 1327-Mor Jaume II d'Aragó.
2 de novembre de 1490-Baralla de Guillem Desmàs, Joan Desmàs iJoanot de Pacs amb Francesc Armadans, Benet Armadans, i Vicenç Salzet a Sant Francesc.
2 de novembre de 1505- Francesc Burgues Bartomeu, nou procurador reial.
2 de novembre de 1634- Miquel Lluís Togores i Salas és nomenat comte d'Aiamans.
2 de novembre de 1936- A la paret del cementiri de Ciutat els franquistes maten Josep Moll Miquel, Bernat Balaguer i Jordi Jiménez Sastre.
2 de novembre de 1942-Miguel Mir Jaume,Claudio Marcel Siquier ,Antonio Nicolau de Montaner ,Antonio Obrador Caldentey ,Guillermo Aulet Pericás són designats membres de la comissió gestora de la Diputació Provincial franquista


3 de novembre de 1314-Neix Nicolau Rossell, que va ser inquisidor i cardenal.
3 de novembre de 1522-Aprop de Sa Pobla quatre homes a cavall detenen el vicari, Bernat Caldés, quan s’hi dirigia per llegir l’edicte reial i fer que la vila es rendis al rei Carles. Joanot Colom entrevistà al vicari i el tancà a l’església de Muro.Els agermanats sortiren cap a Sa Pobla i atravessaren el torrent de Muro cap a Sa Pobla i l’exèrcit reialista els ataca amb l’artilleria a Son Fornari. Els agermanats tambe disparaven.
Dels agermanats de Manacor moriren en aquesta batalla Nadal Gelabert, Gabriel Rossell, Pere Ballester Rigo, Guillem Llodrà “Cavaller”, Gabriel Gelabert, Bartomeu Mesquida.
De Muro hi moriren Antoni Ballester, Joan Ballester, Pere Albertí, Joan Carbonell, Miquel Carbonell, Jaume Brotat, Miquel Quetgles, Miquel Gibert, Bernat Suau, Antoni Joan, Rafel Torrents, Miquel Nava, Jaume Picó, Joan Melià, Joan Pou, Gabriel Sot, Llorenç Comes.
De Castell-Llubí: Rafel Font, Rafel Torrents, Sebastià Morey, Antoni Alomar, Miquel Alomar, Nicolau Català 
De Porreres, Miquel Servera, Antoni Ferran, Joan Munar. Miquel Gornals, Joan Sitjar Roig, Miquel Jaume.
De Sineu: Jaume Pocoví, Antoni Pastor, Jaume Nicolau, Antoni Nicolau, Joan Nadal, Gabriel Nadal, Antoni Puigros, Pere Garriga, Miquel Gacies, Joan Prats, Antoni Torrent, Miquel Puigros, Gabriel Real, Martí Roig, Antoni Sala, Miquel Gibert, Antoni Vanrell, Bernat Valens, Antoni Torelló, Miquel Gil, Joan Joan, Antoni Mas, Jaume Caimari, Antoni Coll, Pere Font, Antoni Verger, Miquel Florit, Joan Ferragut traginer, Jaume Florit, Antoni Viver.
De Petra: Joan Caules, Joan Miquel Ferrer, Jaume Vidal, Miquel Forner, Llorenç Ferrer.
D’Algaida: Joan Oliver, Bernat Pelegrí, Jaume Prats.
De Montuïri: Bartomeu Oliver, Joanot Cerdà.
De Ciutat: Sebastià Pou, Damià Ferrer, Pere Catany, Joan Damià Bogelles.
De Sant Joan: Baptista Salom
De Campos: Joan Carbó
A Sa Pobla esquarteraren al manacorí Pere Melcior Riera.
Aquests són alguns dels agermanats morts en aquesta batalla.
3 de novembre de 1571-Nicolau de Pacs Burgues és el nou regent de la lloctinència general del Regne.
3 de novembre de 1936-Un decret de Mateo Torres Bestard imposa els rètols en castellà. Els franquistes
assassinen el picapedrer bunyolí Pere Suau Riera a Ca Na Cili.
El catedràtic Josep María Olmos Escobar és afusellat pels franquistes a la paret del cementiri de Ciutat.


4 de novembre de 1241-Domènec Abenmor Arrom compra una casa sarraïna a Berenguer de Llorac a Ciutat,al camí d'Inca.
4 de novembre de 1404-Els corredors de coll obtenen la cessió de la capella dels Sants Joan a Santa Eulàlia.
4 de novembre de 1430-Gil Sanxís Munyós és nomenat bisbe de Mallorca.
4 de novembre de 1477-El gerrer Joan Figuera compra un esclau turc de 30 anys al mercader Guillem de Vilapriu que vivia al carrer de Sant Bartomeu de Ciutat.
4 de novembre de 1510-Guillem Llodrà de Manacor, és passejat en un ase a Ciutat, li tallen la mà dreta, i després el pengen a la forca de la plaça del moll per haver ferit Jordi Mas.
4 de novembre de 1521- Uniça Burgues Sant Joan, viuda de Pere de Pacs, alcaid del castell de Bellver, rep 26 lliures i 14 sous del salari que tenia el seu marit.
4 de novembre de 1523- El traginer agermanat Jaume Cardona de Sineu és condemnat a galeres.
4 de novembre de 1778-Es posa la primera pedra del convent de Caputxins.
4 de novembre de 1779-Benedicció de l'església de Sant Gaietà a Ciutat.
4 de novembre de 1936-El carrabiner valencià Josep Gil Romero, és jutjat pels franquistes al quarter d'El Carme, en relació a la mort del Teniente Lizasoain, militar sublevat contra la República.
4 de novembre de 1937-Juan Serra Femenías és l'autor del monument dedicat als defensors del franquisme en el front de Manacor.
5 de novembre de 1251- Garcia Fauzes deixa 20 sous per al pagament de la campana de Santa Maria de Felanitx.
5 de novembre de 1325- L'infant Felip, regent, confirma els privilegis dels jueus.
5 de novembre de 1419- Guillem Bramona, mercader de Ciutat, compra l'esclau tartre Joan a Guillem Jordi de Felanitx.
5 de novembre de 1476-Pere Llitrà obté la custòdia del palau de Sineu.
5 de novembre de1522- Juan de Velasco. Ramón Carróç, Pere de Pacs, Francesc Burgues i Francesc Obac entren a Sa Pobla al front de 3000 reialistes, però a la vila hi troben només 2 homes i un clergue.La vila de Muro pateix la pesta.
5 de novembre de 1598- El regent i canonge Gregori Safortesa Tagamanent i el veguer " Peracanyes" Olesa embarquen per a sol·licitar l'ajut reial contra el virrei Ferran Sanoguera.
5 de novembre de 1645- Arriben 6 galeres de Dènia amb el comte d'Alarcos, l'almirall de Castella i altres.
5 de novembre de 1702-Es detinen 1000 lliures per a la posada en marxa d'un hospital de lleprosos extramurs de Ciutat.
5 de novembre de 1936.-Un decret de Mateo Torres Bestard imposa les classes en castellà.Constitució de la comissió de censura prèvia de la dictadura, integrada pels censors: Miguel Fons Massieu, Jorge Dezcallar i Montis, Catalina Sureda de Dezcallar, Javier Sans Rosselló i Cayetano Cortés.
5 de novembre de 1936-Els franquistes afusellen el tinent Carlos Soto Romero.
El batle franquista de Pollença, Montserrat Villalonga, sol·licita a les autoritats que buidin la presó del poble per tal d'evitar despeses. Joan Matas Soler, militant de CNT és fet desaparèixer després de passar per la comissaria on l'havien detingut.
5 de novembre de 1940-José Martínez Martín, cap de carrabiners, és condemnat a 12 anys de presó per un consell de guerra franquista.
6 de novembre de 1247-Arnau Font exporta 140 quarteres de blat a Bugia.
6 de novembre de 1315-Per orde reial es cedeix als jurats el fossar dels jueus de Porto Pi.
6 de novembre de 1319-El rei Sanç fa una donació a la Universitat per a la construcció de la drassana de Ciutat sobre un cementiri jueu.
6 de novembre de 1497-Pere Torrent compra a Arnau Llitrà l'esclava turca Magdalena per 100 lliures.
6 de novembre de 1511-El Tribunal del Sant Ofici executa Pere Giger en estàtua.
6 de novembre de 1521-El batle i els jurats d'Alcúdia protesten pel setge posat pels agermanats.
6 de novembre de 1522-A Felanitx els agermanats cremen la casa del batle Onofre Ferrandell, acabat de
designar per part del virrei i aparegut a Felanitx per a llegir les cartes reials. Onofre Ferrandell hi mor juntament
amb els mascarats Pere Oliver de Moranta (mort per Cosme Vicens), Pere Cantallops, Gabriel Ballester, Romeu Sabet, Bernadí Andreu i Guillem Gelabert de Manacor.
6 de novembre de 1583-Torna a Ciutat l'expedició contra els moriscos que havien pres Cabrera.
6 de novembre de 1647- Un bergantí intenta arribar al port de Sóller i rep canonades perquè no ho provi per por de la pesta.
6 de novembre de 1648- Ramon Gual Desmur és condemnat a un any d'exili a Tarragona per violència carnal.

7 de novembre de 1274-Vora Algorefa (Felanitx) hi tenen cases Pere Aguer, Jaume Roig i Guillem Oliver.
7 de novembre de 1481-Els sabaters de Ciutat demanen l'abolició de la prohibició d'importar cuirams adobats.
7 de novembre de 1522-Felanitx cau en poder de l’exèrcit reial.
7 de novembre de 1701-L'observant Francisco de la Portilla és nomenat bisbe de Mallorca.
7 de novembre de 1715- Francesc Berenguer, mestre de cerimònies, és empresonat i desterrat a Cabrera.
7 de novembre de 1896- Mor Joana Aina Creus Nadal, de Bunyola, filla d'Antoni Creus.

8 de novembre de 1349- Antoni Collell pren possessió del bisbat de Mallorca.
8 de novembre de 1399- Els frares predicadors destrueixen la capella de Jaume Canyelles.
8 de novembre de 1474- Es fa un inventari en el castell de Bellver que té per alcaid Hug de Pacs. A la sala del Consell hi tenien dues bombardes, i quatre llances llargues al palau de les dones. També hi havia 39 gorguerins i 39 cuirasses blanques, 25 jacs amb 4 barrets esquinçats, 11 ballestes 22 pavesos, cinc dels quals estaven esclafats.

9 de novembre de 1480- Joana Sureda compra Magdalena, una esclava turca de 25 anys, al seu germà Salvador per 120 lliures.
9 de novembre de 1937-Francisco Picacho Blanco, i Isidoro Hernández Bajo, carrabiners, són afusellats pels franquistes en el cementiri de Ciutat.


10 de novembre de 1347-Jaume III es casa a Perpinyà amb Violant de Vilaragut.
10 de novembre de 1395- Constitució de la confraria de flassaders a Ciutat.
10 de novembre de 1463-Els partidaris de la Generalitat en lluita contra el rei, Bernat i Pere Joan Albertí, són capturats i empresonats a Muro.
10 de novembre de 1480-Guillem Fàbregues d'Inca canvia un esclau per un rossí.
10 de novembre de 1522- Joanot Gual escriu des de València demanant la reducció de la Germania, amb cartes del lloctinent general de València, de l’infant Enric i de Gurrea per al governador Onis de Santjoan.
Els agermanats apleguen gent a Petra i Manacor, entren a sac a Montuïri i es dirigeixen a Algaida i Llucmajor.
10 de novembre de 1877- Sebastià Castell Aulet compra una casa al carrer de la Creu d'en Garau, 13 de Bunyola per un total de 249 lliures (827 pessetes i 13 cèntims).
10 de novembre de 1936-Els feixistes assassinen Josep Gil Romero, carrabiner valencià destinat a Sóller , Jaume Porcel Pujol, comunista de S'Arracó és assassinat a garrotades pels franquistes, Joan Pujol Alemany, jornaler andritxol és afusellat alcementiri de Ciutat Andratx, Joan Horrach Florit, espardenyer de Caimari,i Antoni Salas Pons, jornaler, moren assassinatspels franquistes a Son Puigdorfila. Guillem Pujol Bosch de S'Arracó, mor assassinat al cementiri de Ciutat .11 de novembre de 1349-Pere de Pontiró cobra el transport d'armes que va fer par a defensar Mallorca de l'atac de Jaume III.
11 de novembre de 1418-Olf de Pròxida, nou governador, arriba a Mallorca.
11 de novembre de 1521- Pere Joan Albertí, el batle de Llucmajor, Maties Salvà i els jurats de Llucmajor van a negociar una sortida al setge que els agermanats han posat amb 6 peces d'artilleria contra Alcúdia.
11 de novembre de 1530- Set monges de Sant Jeroni s'estableixen a Santa Magdalena d'Inca.
11 de novembre de 1647- No deixen arribar a Illetes una sagètia procedent de València per por a la pesta.

12 de novembre de 1336- Pere Far, assaonador, ven unes cases de la parròquia de Santa Eulàlia de Ciutat a l'escultor Arnau Camprodó.
12 de novembre de 1349-El rei Pere ordena que es venguin per 5 anys els soldats que acompanyaven Jaume III.
12 de novembre de 1379- Ferrer Adrover és el nou batle de Felanitx per designació reial.
12 de novembre de 1687-Francesc Axartell és nomenat capità d'Alcúdia.
12 de novembre de 1734-Tres dies de pluja desborden Sa Riera i sis pams d'aigua depassen el Pont de Jesús.
12 de novembre de 1798-Arriba la notícia de la presa anglesa de Menorca.
12 de novembre de 1820- Incendi de la capella de Sant Pere de la Seu.
12 de novembre de 1936-El creuer "Canarias" segrestra el vaixell de la Transmediterrànea "Ciutadella". En ell és detingut el pollencí Martí Vicens Vilanova.


13 de novembre de 1313-Gil Xesteyes és autoritzat a construir un molí de blat a Capdepera.
13 de novembre de 1479- Joan Oliver es contracta com aprenent de picapedrer amb Guillem Vilasclar.
13 de novembre de 1490-S'obre un període de pluges que dura tretze dies seguits.
13 de novembre de 1936-Miquel Moll Mas,comunista,ferrer de Campos, és afusellat al cementiri de Ciutat.
Dionís Alcal Rebassa,pollencí, i resident a Andratx, és assassinat pels franquistes a 5 quilòmetres del cementiri de Calvià.


14 de novembre de 1500-Capítols del tall per al pagament del impost de 4000 florins d'or del maridatge de Maria, filla del rei Ferran.
14 de novembre de 1517-El picapedrer Antoni Armengol contracta fer una font al carrer de Nostra Senyora de Gràcia de Ciutat davant la casa del paraire Miquel Vadell.
14 de novembre de 1522- L’exèrcit reial ocupa Sineu, on es llegeix l’edicte de perdó. Els procuradors d’Inca i Binissalem s’ofereixen a l’exèrcit reial. En passar per Algaida, el virrei només troba tres persones i, arriba a Llucmajor, deshabitat, on l’exèrcit hi permaneix vuit dies.Els agermanats tornen a entrar dies després a Sineu i maten el batle reial.Després els agermanats van a Inca i maten la guarnició que hi havia deixat l’exèrcit reialista.
Entren a sac a Binissalem i Alaró per la seva entrega als reialistes.
14 de novembre de 1662-Arriba el nou bisbe de Mallorca, Pedro Fernández.
14 de novembre de 1933- Una assemblea general obrera convoca una vaga indefinida a Mallorca a partir del dia 17.
14 de novembre de 1936-Bartolomé Vanrell Camps és nomenat cap de beneficiència de la Falange.
14 de novembre de 1937-Plàcid Collado Collado, barceloní, resident a Felanitx mor a conseqüència de les tortures aplicades pels franquistes.15 de novembre de 1459- El Gran i General Consell augmenta a 1400 lliures el donatiu al príncep Carles de Viana.
15 de novembre de 1519- El picapedrer Baptista Garau contracta fer una font a la placeta de Santa Creu.
15 de novembre de 1520-Isabel Lloscos, de 10 anys, filla de Beatriu Lloscos, prostituta, és posada a servir l'argenter Bartomeu Montreial.
15 de novembre de 1650-El rector de Sa Pobla, Gabriel Benet Mir.
15 de novembre de 1653-Mor el bisbe Tomàs de Rocamora i és enterrat a Sant Domingo.
15 de novembre de 1931-Constitució de la Junta del Cercle Tradicionalista Carlí, dirigida per José Quint-Zaforteza Amat, Ramon Orlandis Villalonga, baró de Pinopar, Fausto Gual Villalonga, Lucas Estrada, Damián Mas, Luís Soler Roura i Joaquín Miró Parellada.
15 de novembre de 1940
Racionament: Mig quilo d'arròs,un quart de sucre,mig litre d'oli i ,mig quilo de sabó per persona al mes


16 de novembre de 1276-Pere el Cerimoniós és coronat rei.
16 de novembre de 1295-Samuel Addenden ven unes cases vora la capella de Sant Bartomeu.
16 de novembre de 1398-Berenguer Montagut, donzell, lloctinent del governador, ordena que les prostitutes només puguin exercir la seva activitat al bordell, i que per tenir un hostal per a l'exercici de la prostitució al bordell s'ha de tenir dona pròpia.
16 de novembre de 1617- Es veu al cel de Mallorca un estel amb cua amb forma de palma.

17 de novembre de 1397-Guillemó Ramell de Felanitx és acusat de matar la seva esposa Sibília.
17 de novembre de 1612-Arriba a Mallorca l'inquisidor Isidoro San Vicente.
17 de novembre de 1792-Prohibida l'exportació d'oli i de carn de porc.
17 de novembre de 1933-Vaga general a Ciutat que durarà 10 dies, per la jornada màxima de 44 hores i contra l'atur. El comunista Miquel Llabrés i altres 30 vaguistes són detinguts i alliberats més tard. La patronal admet les bases acordades pel jurat mixt, però no admet la disminució de la jornada setmanal. L'exèrcit surt al carrer en defensa dels patrons. Un total de 14 aparadors de comerços són apedregats. Els tramvies aturen entre les 8 i les 10 hores.

18 de novembre de 1258-Pere Ros compra un verger, vinya i arbres a Almoxerif (Inca) i les torres de Carroç a Ciutat.
18 de novembre de 1300-Issac Vidal compra part d'unes cases a la plaça del Temple.
18 de novembre de 1301-Guillem Cortal compra a Gerald Carrió i Tomeva un rafal vora Benigomila (Capdepera).
18 de novembre de 1308- Jaume Caldes ven Alquazor (Porreres) a Jaume II.
18 de novembre de 1395- Joan I i la cort surten de Mallorca cap a Barcelona amb 5 galeres després d'aprovar l'associació dels menestrals en confraries.
18 de novembre de 1451- Jaume Obrador de Porreres compra l'esclau rus Jaume al donzell Jaume Bauçà per 60 lliures.
18 de novembre de 1486-El ferrer Damià Bogelles és nomenat bombarder de Ciutat. Per l'inventari d'armes de la Torre del Moll sabem que hi havia 3 bombardes de ferro i una de coure.
18 de novembre de 1863- Inauguració del monument a Isabel II, obra de Josep Bover a l'actual Plaça de la Reina.
18 de novembre de 1933-El governador prohibeix la circulació de bicicletes per tal de dificultar les accions dels vaguistes. Els sabaters ratifiquen la reivindicació de la jornada setmanal màxima de 44 hores. Esclaten petards a Sant Francesc, i contra un autocar de l'Hotel Alhambra que és destruït. Els piquets trenquen els vidres dels comerços oberts a la Plaça d'Abastos. A les cotxeres dels tramvies fan esclatar petards i també als pals de l'electricitat de Sa Portella. L' Unió Protectora Mercantil rebutja la violència i abandona la vaga. En canvi, els cambrers entren en vaga. Els soldats asseguren la circulació dels tramvies.
18 de novembre de 1936-Luis Moragues Cabot, comandant d'infanteria, presideix el consell de guerra contra els germans Llorenç i Miquel Borràs Llompart, inquers, Nicolau Alzina Sancho, i Andreu Crespí Salom. Els tres primers surten condemnats a 6 anys de presó i Andreu Crespí a cadena perpètua.
18 de novembre de 1937-Sebastià Canyelles Terrades, d'Andratx, és jutjat en consell de guerra pels franquistes.


19 de novembre de 1285-Ciutat es rendeix a Alfons el Benigne. A partir d'aquest dia es succeeixen els homenatges dels representants de les viles.
19 de novembre de 1557- Truc, Veny i Far que estaven empresonats a la cambra alta de la torre mestra del castell de Bellver fugen, però Far no ho aconsegueix perquè el troben engrillonat davall del pont.
19 de novembre de 1636- Espiridió Flor, prior del Carme posa un entredit contra el bisbe.
19 de novembre de 1644- Converses per a la pau general entre els bàndols.
19 de novembre de 1649- Gregori Villalonga és condemnat a dos anys d'exili a Cabrera per violència carnal.
19 de novembre de 1936-Els auxiliars de recaptació, Josep Mas Rubí i Vicenç Mas Bonafè són destituïts pels franquistes.
19 de novembre de 1937-Jaume Farré Vidal, mestre d'escola de Ferreries és sotmés a un consell de guerra pels franquistes.
19 de novembre de 1938-Bartomeu Reixac Fluxà, fuster de Manacor, militant d'Esquerra Republicana, Antoni Tous Gelabert, cap de milícies, Bartomeu Riera Brunet, milicià, Antoni Cardona Ramon, Joan Gómez Alcalà, Joan Torrandell March, Bartomeu Morell Gomila, manacorí, tots soldats d'infanteria, Mateu Duran Sitges, de Manacor, Miquel Mut Ramis, Ladislau Bonet Victorí, moren afusellats pels franquistes al Fort d'Illetes.20 de novembre de 1269-Guillem de Faus s'estableix al rafal de Huaxararich a Ciutat vora el camí de Puigpunyent.
20 de novembre de 1363-Mateu Beltran compra una casa a Biniamar.
20 de novembre de 1521-Bombardeig dels agermanats contra Alcúdia.
20 de novembre de 1538-Joan Montornés, donzell, compra la possessió de Les Gerres per 200 lliures en encant.
20 de novembre de 1707-Primera pedra del campanar de Santa Eulàlia.
20 de novembre de 1798-Arriba a Ciutat el nou capità general Joaquín de Oquendo.
20 de novembre de 1936-El brigada d'infanteria Antoni Juan Angulo és jutjat pels feixistes a s'Institut.

21 de novembre de 1231-Assalit de Gudal és el nou lloctinent de Mallorca.
21 de novembre de 1235-Pere de Portugal fa donació a l'Església d'una desena part dels seus dominis.
21 de novembre de 1313-Esteve Quercorp suplica continuar en el servei del castell de Santueri.
21 de novembre de 1522-Es desfà el setge agermanat de Santueri.
21 de novembre de 1722-Arriba a Ciutat el Regiment de dragons d'Edimburg.
21 de novembre de 1794- Mor Nicolau Abri-Dezcallar i Dameto, gran prior de Catalunya de l'Orde de Malta.
21 de novembre de 1936-Assassinats pels feixistes, Gabriel Obrador Obrador , Joan Pons Gomila,Rafael Ariño Máñez, Crescencio Eugenio Carmona, brigades d' infanteria, Jesús Gabaldón Paños, Antoni Juan Angulo, Julián Andrés Hernández, al Fort d'Illetes
Afusellat Martí Vicens Vilanova, teixidor pollencí, anarquista, als 29 anys, al cementiri de Ciutat. Redactor d'Adelante".
S'intervenen i immobilitzen els comptes de Blai Burguera Rigo i Andreu Rigo Rigo peons caminers de Santanyí, Miquel Julià Sastre, carter de Portopetro, Teodoro Fernández Rebollo, metge de Santanyí, Macià Cifre Julià, guàrdia municipal de Santanyí, Rafel Rigo Adrover,carter de Calonge, Julià Vidal Vicens, carter de Llombards, Cosme Escalas Bonet de Santanyí.
21 de novembre de 1938-Joaquín Deza Bello, brigada d'infanteria,és afusellat pels franquistes al Fort d'Illetes.
22 de novembre de 1250-Concòrdia pels drets dels enterraments entre les parròquies i els convents.
22 de novembre de 1391-Detingut i esquarterat Antoni Sitjar "Brou de Pella" , un dels revoltats que assaltaren el Call jueu de Ciutat.
22 de novembre de 1459-El príncep Carles de Viana demana perdó al seu pare.
22 de novembre de 1480-Ferran d'Antequera envia Jaume Sànchez a cobrar l'impost per al seu coronatge de 22 sous per foc.
22 de novembre de 1510-Joanot Gual i Nicolau Quint van a la Cort per tal de defensar els interessos de Ciutat contra els forans.
22 de novembre de 1512- Francesc Angelats és desterrat de Manacor durant dos anys pel rapte de Francina Melis.
22 de novembre de 1644- Arriba el nou virrei José Torres Pomar de Mendoza.
22 de novembre de 1852- Un temporal esbuca part de l'església de Binissalem.
22 de novembre de 1996- El Consell de ministres aprova la fundació de l'Hospital de Manacor.

23 de novembre de 1487-Hug de Pacs és el nou capità d'Alcúdia.
23 de novembre de 1501-Joan Borràs, canonge, cedeix una casa per a la confraria de Sant Pere i Sant Bernat.
24 de novembre de 1231-Bernat de Mogoda rep 20 jovades de terra a Aliofran (Sineu).
24 de novembre de 1356-El frare predicador Nicolau Rossell és nomenat cardenal.
24 de novembre de 1647- Mor d'una escopetada Baltasar Calafat de Santa Margalida.
24 de novembre de 1701-El nou virrei Francesc Miquel de Pueyo pren possessió.
24 de novembre de 1715-El botifleur Marquès de Lede s'oposa a l'elecció del mestre de guaita.

25 de novembre de 1254-S'estableixen a Valldemossa, Bernat Aiguaviva,Perelada Ferrer i Pere Eymeric.
25 de novembre de 1377-Arriben a Ciutat dues galeres i dues galiotes amb 29 captius sarraïns.
25 de novembre de 1503- El Tribunal del Sant Ofici executa Violant, esposa del calceter Joan Serra, la seva filla
Elionor, i Isabel, esposa del cedacer Joan Bonnín. En efígie també executa el calceter Joan Serra, Francesc Goscons, l'apotecari Gabriel Mulet, el calceter Daniel Berard i la seva esposa Francina, Caterina, esposa de Llorenç Gener i Francí Valleriola.
25 de novembre de 1541- "Llibre que explica lo que a de ser un bon mercader",de Domingo Pau.
25 de novembre de 1563- Arriba a Mallorca l'inquisidor Joan Ximenis de Aragues.
25 de novembre de 1895-Explosió del revellí de Can Pelat (Ciutat).
25 de novembre de 1970- Andrés Adrover Rigo,Pedro Egido Obrador,Joaquín Forteza Fuster i Melchor Lladó Mayol, designats consejeros locales del Movimiento (franquista) de Campos.

26 de novembre de 1515-Assalt victoriós dels cristians contra Bugia.
26 de novembre de 1562- Els guanyadors del concurs de ballesta són els ballesters Domingo Bach i Sebastià Xamena, el bracer Gabriel Roig, els sabaters Joan Mas i Mateu Mestre, el ferrer Joan Mestre, el matalasser Antoni Rosselló i el serrador Joan Moll.
26 de novembre de 1597- Mor Baltasar Julià "Estapoll" a trets d'arcabuç a Felanitx.
26 de novembre de 1936- Assassinat pels feixistes a Eivissa, Sebastià Montserrat Prohens, sabater de Felanitx.
26 de novembre de 1943-Fernando Blanes Boysen, president de la Diputació de la dictadura, i Rafael Feliu Blanes, vicepresident.27 de novembre de 1500-Joan Eimeric faculta els síndics forans per al cobrament d'un tall de 1500 lliures per al maridatge de la filla del rei Ferran.
27 de novembre de 1641-Jeroni Verí, del bàndol de Canavall és apunyalat de mort a la costa rodona de Sant Domingo.
27 de novembre de 1722-Surt de Mallorca el Regiment de Cartagena.
27 de novembre de 1765-Mor Jaume Campaner, jutge del Sant Ofici.
27 de novembre de 2006- Eugenio Hidalgo: Inici de l'operació Voramar a Andratx.
27 de novembre de 1970- Julián Amorós Vanrell,Andrés Obrador Rigo de la "Hermandad de Labradores", Gabriel Roig Artigues, de la "Hermandad de Labradores", Pedro J. Pou Roig, empresari, designats consejos locales del Movimiento (Franquista) de Felanitx.
Mateo Juan Amengual, empresari de la construcció, Miguel Cantallops Pons, empresari del metall, i Ramon Vicens Vicens,són designats membres del terç sindical franquista.


28 de novembre de 1230-Els frares del Sepulcre obtenen les alqueries de Xelor, Alfiça, Jardelas i Santarxeri a Pollença.
28 de novembre de 1247-Bernat Carcasses s'estableix a Crotx, Petra.
28 de novembre de 1501-L'argenter Nicolau Falconer acaba un calze de plata per a l'església de Sant Andreu.
28 de novembre de 1641-Baltasar Serra Parera és empresonat en relació a la mort de Jeroni Verí.
28 de novembre de 1715-Decret de Nova Planta imposat pel borbó Felipe V.
28 de novembre de 1937- Consell de guerra contra la tripulació del vaixell Jaume II.

29 de novembre de 1247-Eiximèn de Filera obté llicència per a cercar or i plata a Balagay, actual Son Brondo. (Valldemossa).
29 de novembre de 1359-Deutors de Porreres amenacen Isaac Salomon, que acusa d'injúries els carnissers Antoni Riera i Ferran Marimon.
29 de novembre de 1405- Joan Garau és condemnat a pagar 30 sous per haver jurat per "lo fetge de Sant Pere".
29 de novembre de 1571- Miquel de Pacs és nomenat capità d'Alcúdia per Felipe II.


30 de novembre de 1229-Els habitants de Madina Mayurka rebutgen l'assalt de les tropes catalanes.
30 de novembre de 1349- El rei Pere ordena empresorar l'infant Jaune al castell de Xàtiva.
30 de novembre de 1366-Guillem Armengol compra una posessió a Biniarroi.
30 de novembre de 1520-Joan Danús, ciutadà, compra terres a Antoni Colom de Santanyí.
30 de novembre de 1522-Sa Pobla es rendeix a les forces de Carles V.
30 de novembre de 1681-Arriba el nou virrei Manel d'Oms Santapau i Lanuza.