En nom de nostrc senyor Deu Jesuchrist. Con
los habitadors c pobladors en la parroquia de
Robines de molt temps a ensa hauents bestiars
grosos e menuts hagen viscut sens regle c correccio
alguna, en tant que los dits bestiars hauents les
regnes soltes que per los senyors de aquells o males
guardes de die e de nits fan grans tales e
dans, notan solamcnt a les vinyes plantades en lo
terme de la dita parroquia, mas encara en les
oliueres e altrcs plantes, de que s saguex gran
dan al senyor Rey c a la sua cosa publica e ais
habitants en la dita parroquia, qui per la maior
partdcl any deis fruyts de les ditos vinyes han
sostenir lur vida edelurs mullcrs, infants e companyes,
e de les altres plantes qui son a scrueydc
les gents. Per tant, lo noble mossen Olfo de
Proxida, caualler conseller del senyor Rey c Gouernadordel
Regne de Mallorqucs, a suplicado c
gran instancia de n Pere Bcstard del Rech, Nadal
Jotran, Bcrengcr Cantarclles, Guillan Planes, Ju¬
rats lany present de la dita parroquia de Rubines,
ab voluntad c exprés consentiment de n Pons Dozona
maior de dies, Gabriel Bouer, Guillem Coll,
Arcis Macancs, Pere Linarsdcl Poujacmc Parets,
Barthomeu Julia, Jacmc Linares, Jacme Bcstard
alias Sparaguera, Pere Marti, Bernat Planes, Arnau
Garau, Consellcrs 1 any present d aquella parroquia,
c la maior e pus sana part de aquells
per be e cuident vtilitat de les regalies del dit
senyor Rey c conservado e augmentado de la
cosa publica de la dita parroquia, leu fer c ordenar
los capitols e ordinacions seguents. Manant
aquclles esser publicades ab veu de crida en la
plassa de la dita parroquia, e aquclles esserobservades
sagons lurs formes e tcnors c sots les penes
en aquclles contengudcs

Lo .x. Capitol maior.—Dels termeiis deuall scrits.
Item, per so que los dits habitadors de la
dita parroquia de Robines no puxan de las ditas
cosas contengudes en los dits Capitols ignorancia
alleguar, han assi feta mencio dels termens on los
dits bans deuen esscr diuisits; so es, del cami
partint d Incha e va en Ciutat fins a la Bassa. E
partint de la Bassa anant al Pou Bo e anant al
Pou Non, e partint d aqui anant a las casas de Padas,
anant al canto de la vinya de n Pera Matheu
e prenint amunt fins a la vinya del canto de n
Anthoni Bcstard, e anant a la vinya de la Torra
e tornant al pou de la Torra. E anant per lo cami
qui va envers Selua fins al canto de la vinya
de n Guillermo Julia, anant al canto de la vinya
de n Johan Torrella c venint al canto de la vinya
de n Borras, e anant auall astro a la vinya de n
Blay Bcstard, c de «qui anant al canto de la vinya
de n Pere Camps venint al cami de la coma
de n Pcrc Boucr, e anant auall per lo cami fins al
cami d Inqua e tornant a la Bassa. E tot so que
dins en aquest termens es enclos. Dins los quais
termens negu no puxa pasturar bestiars sens voluntat
de aquells de qui seran les dites possesions
sots los bans demunt dits, que s conuertesquen
per la manera dcmunt dita. Empcro en les ditas
cosas son compresas en los bans totes les vinyes
esparces e forasteros, en tal manera que noy puxen
metre bcstiar de qualseuol natura sots la pena
del demunt dit ban.

 

 

E per coque los dits habitadors déla dita parroquia
de Rubines no puxen de les coses contengudes
en los dits capitols ignorancia allegar, han
açi feta meneio del tentions bon los dits bans
deucn esser acquisits e guanyats; ço es, del cami
lo qual partint d Incha va en ciutat de part de
tremuntana, ço es, del canto del cami de tras la
casa den Pere Mierespcr la sort den Arnau Ses-
Oliucres amunt fins lo canto de n Jacme Tosques,
e del dit canto fins lo canto dels /;orts de Pedas,
e d alli anant fins al canto de la vinva de n Pere
Matheu, e per lo carraranv del dit Pere Matheu
fins lo canto de la vinva den Jacme Lorens, e
del dit canto fins lo cami del ravguer qui parteix
de la baça de n Alemanv e va lins al pont enderrocat
de Ayamans. E con es al canto de la vinya
de n Bernât Vidal ve tarir dreta via al canto de la
vinya del honorable mosseu Arnau Torrclla,
caualler, e del dit canto ve a vu altre canto qu i
es de la vinya de n Andrcu Borras, e del dit canto
de n Andreu Borras va a férir al canto de la vinva
de n Julia Ferrer. E del dit canto de n Julia Ferrer
fins al cap del cami de les marrades, e del dit cami
fins al cami d lucha,incircuint tota la poble,
dins lo qual terme los dits pastors ne altres no
puxen fer pasturar lurs bestiars passades dues
hores de la nit e tocat lo dît seny del ladra, vulles
sien en les possessions de lurs senyors com dins los
dits termens tots, sien sors e corterades, sots
pena de vint sols partidors en la manera prop dita.