ACOMIADAMENT

La indemnització per acomiadament improcedent es redueix per als contractes indefinits de 45 a 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats (ara són 42).
Els contractes fixos que actualment tinguin dret a 45 dies per any mantindran aquesta quantia fins a l'entrada en vigor de la nova norma, i a partir d'aquest dia la indemnització passarà a ésser de 33 dies. El límit per a ambdós períodes serà de 42 mensualitats.
L'absentisme laboral individual del treballador deixa d'estar vinculat al que hagi establert per al conjunt de la plantilla, amb la finalitat de facilitar l'acomiadament.

L'acomiadament objectiu -que permet a les empreses fer fora a empleats per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció amb una indemnització de 20 dies per any treballat- podrà aplicar-se quan la companyia tingui una caiguda d'ingressos durant tres trimestres consecutius.

Els organismes i entitats del sector públic que no siguin viables ni es prevegi que ho puguin ser en els pròxims anys podran acollir-se a causes objectives d'acomiadament per a redimensionar plantilles.

Desapareix l'exigència d'autorització administrativa prèvia per a les regulacions d'ocupació.

Les empreses que acomiadin a més de 100 treballadors haurien d'articular un pla de recolocació externa dissenyat per a un període mínim de sis mesos.

 CONTRACTES

Es crea un nou contracte indefinit que podran utilitzar les pymes amb menys de 50 treballadors. Gaudirà d'una deducció de 3.000 euros per la contractació d'un primer empleat menor de 30 anys. L'aturat podrà compatibilitzar el sou d'aquest nou contracte amb el 25% de la prestació que rep, durant un màxim d'un any.

A partir del 31 de desembre no es podran encadenar contractes temporals que superin els 24 mesos.

Es fusionen en un sol contracte indefinit l'ordinari i el de foment de l'ocupació estable, amb les condicions establertes per a aquest últim.

L'edat màxima per a accedir al contracte de formació i aprenentatge serà de 30 anys fins que la taxa d'atur baixi del 15 %.

Després d'esgotar un període de formació en una activitat, el treballador podrà utilitzar el contracte de formació i aprenentatge en altres sectors. També podrà rebre la formació en la pròpia empresa si aquesta disposa d'instal·lacions i personal docent.

Es fomenta la contractació indefinida dels joves menors de 30 anys amb fins a 3.600 euros, mentre que per als desocupats de llarga durada la xifra serà de fins a 4.500 euros.
FORMACIÓ

Tots els treballadors tindran dret a 20 hores de formació anuals pagades per l'empresa i vinculades al lloc de treball. Es crea un compte que recopilarà tota la formació rebuda pel treballador durant la seva vida activa.

CONVENIS

La pròrroga màxima dels convenis col·lectius vençuts serà de dos anys. De no arribar a un acord, qualsevol de les parts podrà acudir a la Comissió Consultiva de convenis Col·lectius o els seus equivalent autonòmics, que nomenarà un àrbitre i resoldrà en 25 dies com a màxim.

Els convenis d'empresa tindran prioritat sobre els d'àmbit superior. Les empreses amb dificultats podran despenjar-se dels convenis. Si no hi ha acord amb els agents socials, l'empresa podrà sol·licitar un arbitratge obligatori a través de la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius.

ALTRES

S'estreny la col·laboració amb les mútues de treball per a avaluar la incapacitat temporal dels treballadors. Es proposa un pla especial de la Inspecció de Treball per a combatre el frau i l'economia submergida. Els empleats que cobrin la prestació per atur podran realitzar serveis d'interès general en benefici de la comunitat, mitjançant convenis de col·laboració amb les administracions públiques. Les empreses de treball temporal podran actuar com agències privades de col·locació per disposar d'una àmplia xarxa de sucursals distribuïdes per tot el territori i amb àmplia experiència en el mercat de treball.