Sant Jordi de Francesc Comes

Part central del retaule del Mestre de Monti-sion

Retaule del mestre de Monti-sion

Any 1400-Antoni Oliva, orfebre, és l'autor de la creu processional de Nostra Senyora de la Consolació de Porreres.

       

Any 1400-Arriba a Mallorca amb dues galeres de blat, Damià Ramiro Montcada, natural de Jaca, que s'instal·la a la Ciutat de Mallorques i és el primer de la nissaga dels Ramiro.

Any 1400 - En el carrer dels Pintors (actual carrer de Palau) hi viuen els pintors Joan Fillell i Marsal.

22 de gener de 1400- El bisbe Lluís de Prades posa en entredit al governador Roger de Montcada per negar-se aquest a la restitució d'una aportació feta per un clergue, contravenint la voluntat reial. El governador reacciona fent crides a la població contra la cooperació amb el bisbe.
       
24 de gener de 1400 - Abu Said Utman III, soldà de Fes,  fa executar l'alfaquí Ahmad b.Ali al-Gabaili i al seu fill Abd al-Rahman.
       
11 de març de 1400- Llorenç Tosquella, pintor, contracta amb Pere Fuster l'obra d'un retaule.

12 de maig de 1400 - Es prohibeix als cristians comprar vi jueu i als jueus comprar vi als cristians i s'imposa una multa de 10 lliures als que ho facin repartint-se un terç de les lliures per al rei, un terç per al delator i un terç per als compradors de la sisa del vi.(Bsal, 1895-1896, pàgina 343)
       
25 de maig de 1400-Martí l'Humà retorna a la comtessa Isabel de Foix el vescomtat de Castellví que havia expropiat al seu germà, excepte les baronies de Rosanes i Castellví de la Marca.
       
25 de maig de 1400- Carta del lloctinent Berenguer de Montagut en relació al renegat Fuster, armat en cors.
        Molt Alt Princep e Senyor:
        A la vostra gran senyoria ab les presents notifich que dissapte prop passat que hom comptava a XXII dies del mes present de maig en Bernat Bauló, patro de barcha, pertint del lloch de Alcoll, terra de moros, arriba en Mallorques e compta que stant en lo dit loch hun calafat de una galea quis feya en lo dit loch e moltes allres persones li comptaren que en Fuster renegat era entrat en cors ab dites galiotes en plage Romana e que havia preses e cativades passades CL persones e que per fam e per set navien lansades en mar entorn L persones e quen havia apedregades de VIII en X persones del nombre de les dites L. E mes avant Senyor li comptaren que de present devien armar IIII galeas grosses, so es, duas Butgiae III galiotes e duas a Bona e III galiotes e que prestament, Senyor, devien esser en les mars de mallorques si aquesta luna perograde. E axi matex, Senyor, compte lo dit Bernat Baulo que lo dit Fuster ha promes al rey de Tonis que si ell li arma X galeas ell li promet de cremar Portopi e lavo torna de Mallorques, e que lo rey de Tonis ha promet al dit Fuster que prestament, so es dassi a mig mes dagost, li farà armar de XX en XXV fustes, so es XI galeas grosses e les altres galiotes les quals fustes, Senyor, se deven armar segons que diu lo dìt Bernat Baulo, so es dues a Botgia, Alcoll, una a Bona, duas a Tonis, duas a Gerba, duas a Trípol, duas galeas grosses e les galiotes en la costa. E la dita nova, Senyor, ha refermada una altre fusta qui lo dia present es venguda de Tadelis...

        Scrit en mallorques a XXVI dies del mes de maig.
        Senyor: De vostra senyoria humil sotmés qui besant vostres mans e peus se recomane en vostra gran e mercè.
        Berenguer de Montagut, cavaller, lochtinent de governador en lo regne de Mallorques.
        (ARM LC 77 fol. 90-90v)
       
Juliol de 1400-Bernat Feliu "Cristià", és nomenat regent de l'hospital de Sóller.
       
3 de juliol de 1400- Martí I revoca l'acord de pariatge als hospitalers de Pollença.
       
31 d'agost de 1400-Dues naus de genovesos prenen 3 esclaus a Alcúdia.
       
3 de setembre de 1400- Que aquells qui pretenguen tenir algun dret a unes cases enderrocadisses qui foren den P. Matheu tender, scituades en alou del Sr. Rey, près la Font del Sépulcre, en la travessa den Tornamira, o qui prenguen censals sobre aquelles, dins x. dies ho hagen denunciat en la cort de la governació.
       
6 de setembre de 1400-Frares jeronims de Cotalba habiten Miramar, (HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 619)
       
Octubre de 1400-obra e reparació de la casa de la pressora reyal de la Vila de Bunyola, e en compre de una biga d alzina per fer oli del delme del Senyor Rey en la casa de la dita pressora que la biga que hi solia ésser gran temps havia fos estada trencada.
       
26 d'octubre de 1400 - Carta del lloctinent general a tols els batles de la zona dient que Francesc Castell, hereu d'Antoni Castell. Andreu Torrabadal i Miquel Rovira, senyors de l'Albufera major d'Alcúdia,exposen que moltes persones hi entren de nit i pesquen a l'encesa i fitora, cacen cignes i altres aucells, fan aücs i el peix s'espanta i fan altres mals. (ARM, AH 77. f.187v. ).

endavant