Any 1701

         
Any 1701: Sala Capitular de la Seu. El borbó envia a Mallorca un aragonès per virrei.

Martín Gil de Gaínza

Any 1701-Martin Gil de Gainza (arrendador de l'estanc de Tabacs) és acusat de contraban.


Any 1701- D'aquest any és la fi de la Sala Capitular barroca de la Seu, de forma elíptica, i projectada l'any 1696.

Any 1701- El forn de n'Alsamora es situava al carrer del Moli de Vent de Palma. L'hostal d'en Membre es situava a sant Jaume.


Any 1701-Miquel Martorell era l'ecònom de Manacor. Elisabet Joan era la propietària de Son Soler i de l'Albufereta d'Alcúdia. Joan Serra era propietari de Son Serra de Marina amb 213 quarterades.

7 de gener de 1701-Funeral per Carlos II a Sant Francesc.
   
9 de gener de 1701 - El Gran i General Consell rep una carta de la reina viuda comunicant la mort de Carlos II.
   
10 de gener de 1701- El cavaller Guillem Descatlar Serralta, senyor de la Bossa d'Or, resident en aquell moment a Madrid, és nomenat ambaixador de Regne per tal de donar el condol a la reina amb el missatge «que se arregle segons lo que veura observar a los altres Regnes de la Corona de Aragó procurant los a imitar, menos en lo gasto el qual no ha de excedir....de 200 doblons».
   
21 de gener de 1701-Boda de Jaume Morey Martorell amb Agueda de Santmartí Amer de la Punta. El mateix dia 20 rectors i la comunitat de beneficiats de Sóller funden la Congregació de sant Pere en defensa dels seus drets parroquials afectats pels convents religiosos.
   
30 de gener de 1701 - Els germans Canals Vallés obtenen les escrivanies d'Alaró, Algaida i santa Maria.
   
9 d'abril  de 1701 - Entredit del bisbe Pedro de Alagón per delictes del poble d'Andratx contra el prevere Joaquim Mayol. El poble d'Andratx és condemnat a pagar 200 lliures de sanció.
   
24 d'abril de 1701-Felipe V de Borbó arriba a Madrid.
   
Maig de 1701 - L'armador Joan Ballester Soler aconsegueix l'aprovació dels jurats per a la construcció d'un magatzem a Portopí.
   
3 de maig de 1701-Mor Pedro de Alagón, bisbe de Mallorca, que és enterrat a la capella de sant Pere de la Seu.
   
8 de maig de 1701 - En el convent de San Jerónimo de Madrid, les Corts castellanes proclamen rei Felipe V.
   
22 de maig de 1701-Boda de María Sureda de Sant Martí Zaforteza amb Antonio Dameto Togores.
   
30 de juny de 1701- Felipe V comunica per carta al virrei Cartellà el nomenament de nou virrei, l'aragonès Francisco Miguel de Pueyo y Ruiz de Azagra, señor de Cerlofa. (ARM LR 97, f. 269).
   
4 d’octubre de 1701- Felipe V jura a Barcelona, davant de les Corts, les
    constitucions i els privilegis deIs catalans.
   
5 de juliol de 1701 - L'aragonès Francisco Miguel de Pueyo y Ruiz de Azagra jura el càrrec de virrei.
   
9 de juliol de 1701 -Felip V nomena "grande de España" al botifler Manuel de Oms de Santa Pau de Sentmenat y Lanuza.
   
23 d'agost de 1701 - S'aproven els "Capítols y novas ordinations del Collegi de Argenters".
   
28 d'agost  de 1701- El jurat en cap Gabriel Fuster s'oposa a la voluntat del nou virrei de jurar només els privilegis en ús i observància i reivincica el jurament dels privilegis sense cap limitació.
    "En el qual havem observat conforme V. Sria. tambe metex observara que el poder de jurar los Privilegis, Franquesas, bons usos y custums del Regne ve ab la
    clausula o limitació de aquella qui stan en us y observancia. En orde del qual se deu noticiar a V. Sria. que en semblants actes inmediats, com es en la coronació del Senyor Rey Don Carles Segon vingue lo dit poder ab la matexa clausula en la qual no feu reparo el Gran y General Consell. I diuse que fonch lo matex en la Coronació del Serenissim Señor Rey Phelip tercer... que... no se han pogut veurer estos dos actes per no trobarse en ningun registre de la casa dela Universitat pero lo que trobam en los llibres del Archiu dela Universitat es que en las coronacions del Señor Rey Don Fernando el Catholich y del Invictissim Señor Emperador Carlos Quint foren jurats los Privilegis, franquesas y bons usos y costums del Regne sens ninguna limitació sino llisament. I despres entrant a Reynar el Serenissim Senyor Rey Don Phelip Segon mana otorgar semblant poder que el present a Don Joan de
    Cardona embiat a est Regne per effecte de pendre semblant possessio y prestar semblant jurament de observancia dels Privilegis y el dit poder vingue ab la dita clausula limitative en la qual repera el Gran y General Consell y delibera als 31 de Janer de 1564 embiar sindich extreordinari que fonch Mossen Pau Moix Donsell per effecte de suplicar a se Magestad fos servit de conformarse en la formalidad
    observada per los Serenissims Señors Reys los gloriosos progenitors qui en semblants actes no posaren la clausula limitetive y dit Phelip Segon a instancias y suplicas de dit Embexador y en atencio a los actes antecedents fonch servit manar declarar que sens niguna distincio se tinguessen per confirmats tots los Privilegis, franquesas y bons usos del Regne fins y tant que mes plenament se fos
    vist el negoci en el Sacro Supremo y Real Consell d’Aragó... Sobre la qual proposició... fonch conclus, diffinit y determinat nemine discrepante... ques don possessió al Ilm. Señor D. Francisco Miguel de Pueyo Virrey y Capità General... com se pregà el 1 de juliol" (ARM AGC 72, f. 356v-357v).
   
Agost de 1701- El Gran i General Consell acorda sol·licitar la representació del Regne en el Consell d'Aragó mitjançant la concessió d'una plaça perpètua sufragada per la Universitat i Regne.(ARM, AGC, 72, f. 358-358v.)
   
7 de setembre de 1701-Gran Aliança de l'Haia entre Inglaterra, Holanda i el Reich contra França i Espanya.
   
11 de setembre de 1701-Boda de Felipe V i Maria Lluïsa Gabriela de Savoia per poders.
   
2 de novembre de 1701-Maria Lluïsa Gabriela de Savoia, esposa de Felipe V, arriba a Figueres. Missa de velacions el dia 3.
   
7 de novembre de 1701-L'observant Francisco de la Portilla és nomenat bisbe de Mallorca.
   
24 de novembre de 1701-El nou virrei Francesc Miquel de Pueyo pren possessió.
   
7 de desembre de 1701- Es consolida la Lliga contra Felipe V.
   
16 de desembre de 1701- Felipe V és jurat rei a la Seu.
   
24 de desembre de 1701- Jo Francesc Parets pagador de les obres de la fortificació he rebut del Sr. Chrlstophol Segui alcayt dels castells de Alaro. Pollensa y Falanig, trenta quatre lliures, deu diners dich 34 L &. 10 les quals me restitueix conforma orde de se Real Magestad que Deu guard per haver de cobrar est any solament per el castell de Pollensa y ditas me restitueix per haverles cobrades en las tersas de abril, agost dels dos castells de Aleró y Falanig. (Llib. d'Albarans 1686 1712 f. 91.)

endavant