Any 1350

L'any 1350, Mallorca tenia 47.305 habitants, 19.375 dels quals vivien a Ciutat.
       

20 de gener de 1350-Pere de Vilanova, conseller del rei Pere, obté 100 florins d'or recaptats entre els seguidors de Jaume III.
       

Any 1350-Pere de Tornamira aconsegueix en encant públic l'adjudicació de l'alqueria de Murel (Muro) d'Arnau de Torrella, executat pel seu suport a Jaume III.
       

27 de gener de 1350- Gilabert de Centelles és compensat per la captura del fill de Jaume III.
       

El 28 de gener de 1350 el rei Pere ordena la restitució de 10.500 sous incautats als partidaris de Jaume III.
       

6 de febrer de 1350- Joan Mestre i Domènec Fabregat de Muro són incautats per haver fet costat a Jaume III.


17 de març de 1350- Es reuneixen els principals representants de l'aljama jueva de Palma on es tracta del seu regiment :Moxí Natjar , Salamó Sussen , Magaluf Benbarhon , Issach Mahabub , secretaris de l'aljama dels jueus, Salamó Xulell (convers en Antoni de Requesens) , mestre Ferrer Tresasques , metge, mestre Salomó de Perellada , metge, Gracia Bonsenyor, Issach Benchabes , Maymó Farag , Magaluf Fatzuat , Sussen Benfarzo , Haclon Facluix , Salamó Estraham , Samuel Rubibi , Jucef Benadde, Dauhet Mahani , Isach Ses Portes, Danhet Bonseyor , Iucef Zigandi , Mosse Farug, Issach Senyoret , Jacob Cidenden , Samuel Bonseyor , Magaluf Farag , Maymó Comalet , Iusef Faxuati , Abram Deus-lo-sal , Iucef Boniach , Abram Vidal , Astruch Cohen , Mandit Bolax, Iacob Quix Bonjuha , Mosse e Issach Dareny,Soleymc de Malacha , Mosse Almaterii , Jusef de Montblanch, Iusef Aquin, mestre Cresques , Mardoam Banqueri, Issach Senyore, Moxí Bennono, Salamó Effrahim , Samuel Abremo, Iucef Benalell, Sussen Ben-Farro.

28 d'abril de 1350- Antoni de Murta és nomenat  oficial i guarda de la casa de la drassana reial. (ARM, EU 2, f 73 r).      

Dia 29 d'abril de 1350 el físic Joan Navata, partidari de Jaume III, i partícep en la seva defensa a la batalla de Llucmajor, és indultat.
       

maig de 1350- Pere el Cerimoniós fa tancar Violant Vilaragut, muller de Jaume III a la fortalesa del Temple de València dins una torre amb reixes de ferro.

6 de juny de 1350 - Mor Bertrand de Sant Genes,patriarca d'Aquileia
       

13 de juny de 1350- Guillem Granada de Bunyola ven s'Alqueria d'avall de Biniforani a Guillem Moragues, propietari de Son Moragues de Valldemossa, Ses Rotes (després Son Brondo), Ermasset, la vinya de Joanot Joan i l'alqueria de l'Estret.
       

30 de juliol de 1350- Gilabert de Centelles nomena Pere Crespí castellà de Capdepera.
       

18 d'agost de 1350-Es vigilen les barques d'Alcúdia després de la fuga de captius.
       

24 d’agost de 1350- El rei Pere sol·licita al Papa que absolguí als seus súbdits que mataren Jaume III.
       

3 de setembre de 1350 - El convers aragonès Pedro Serra arribat a Mallorca per a predicar en el Call causa l'alarma entre l'Aljama i el rei expressa que ningú no està obligat a escoltar-lo.
       

8 de setembre de 1350- La vídua de Jaume Unill de Perpinyà reclama 12 lliures als hereus de Pere d’Arenys, ciutadà mallorquí, que aquest devia a Jaume per la venda d’un lleny, anomenat Sant Salvador. ( ACA, Reg. núm. 662, f. 33r-33v ).

9 d'octubre de 1350 - Guillem Maçanet fa quitació a Bernat de Bell-lloc, mercader de Mallorca, de tots els deutes que pugués reclamar-li de Pere Maçanet de Girona, que va morir a Berberia.(AGD Notularum 1329 - 1508 selectiu-Llibre G-23 Full 168v)

26 de novembre de 1350 - El papa crea nunci Fulcó Périer a Tarragona, Saragossa i Mallorca  (Notularum 1329 - 1508 selectiu - Llibre G-25 Full 35v-36)Joan I

                                                    
  27 de desembre de 1350-Neix a Perpinyà Joan I el caçador, fill de Pere el Cerimoniós i  d'Elionor de Sicília.


any 1355 a Mallorca ixent